Nyheter fra 2006 - Side 10

Publisert 20. mars 2006 17:03

Osebergskipet kan flyttes med en begrenset sannsynlighet for brudd i skipet, dersom det får en omfattende understøttelse under transporten og håndteres innenfor definerte grenser og dersom det ikke oppstår en ulykke. Det er den foreløpige konklusjonen i en analyse som Det Norske Veritas har gjort på oppdrag fra Kulturhistorisk museum, UiO. Oppgaven er å kartlegge konsekvensene av en eventuell flytting av skipet til et nytt museum på Sørenga, like ved Bjørvika, skriver Kulturhistorisk museum i en pressemelding.

Publisert 20. mars 2006 13:45

Fagleg sjølvstende, integritet og intellektuell fridom er grunnverdiar i UiOs virke og det skal reflekterast i personalpolitikken. Dette er eitt av punkta i verdigrunnlaget for personalpolitikken ved UiO. Forslaget til personalpolitikk er blitt til i samarbeid mellom UiO og fagforeiningane NTL, Forskarforbundet, Parat og Akademikerne. Universitetsstyret skal ta endeleg stilling til forslaget på møtet sitt tysdag 21. mars på Voksenåsen kultur- og konferansehotell.

Publisert 17. mars 2006 11:51

Dyr som brukes under forsøk ved Universitetet i Oslo lever under dårlige forhold. Nå krever Forsøksdyrutvalget at forsøksdyravdelingen stenges, meldte NRK Østlandssendingen fredag 17. mars. Dekanen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Knut Fægri, forsikrer at anleggene vil bli oppgradert i løpet av 2006.

Publisert 14. mars 2006 15:25

Hvilket ansvar har medforfattere i vitenskapelige artikler? På et debattmøte i Oslo sist fredag var det enighet om at Vancouver-reglene er klare nok, men at den etiske bevisstheten rundt medforfatterskap i forskermiljøene må heves.

Publisert 14. mars 2006 10:27

Ei fristilt sjølvstendig kyrkje, likestilt med andre trussamfunn og lagt under ei felles lovgjeving, vil vera mest i pakt med kravet om like menneskerettar for alle, mellom anna retten til trus- og livssynsfridom. Det var det stor semje om på Norsk senter for menneskerettar sitt seminar om nyordningar mellom stat og kyrkje sett i eit menneskerettsleg lys. Men det er ikkje det fleirtalet i «Kyrkje/stat-utvalet» går inn for.

Publisert 13. mars 2006 13:51

- Det vil i gjennomsnitt kosta kvart land fire prosent av brutto nasjonalprodukt frå 2007 til 2050 å setja i verk tiltak som kan stabilisera den globale oppvarminga. Det vil vera ein liten pris å betala, for frå 2051 vil denne investeringa byrja å løna seg igjen. Det sa leiaren for FNs klimapanel, Rajendra.K. Pauchari på ein konferanse på UiO i førre veke.

Publisert 9. mars 2006 16:46

- I virkeligheten var det verken millioner eller hundretusener, men om lag 45.000 som ble henrettet i de europeiske hekseprosessene fra 1420- til 1770-tallet, forteller den amerikanske historieprofessoren Brian P. Levack, en av verdens fremste eksperter på trolldomsprosessene i Europa.

Publisert 9. mars 2006 15:52

Et nytt utvalg skal foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i dag, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 9. mars 2006 14:16

- Menn går ofte lenge med symptomer før de oppsøker lege, hevder sosiologen Ulla-Britt Lilleaas. Hun har intervjuet 14 menn som har hatt hjerteinfarkt. Forskningsprosjektet er utgangspunktet for kortfilmen Trette menn.

Publisert 9. mars 2006 10:08

Klimafenomenet El Niño har dramatiske effekter på Afrikas evne til å produsere mat og fører til svingninger i kontinentets matvareproduksjon tilsvarende det årlige næringsbehovet til 20 millioner mennesker. Disse svingningene er forutsigbare. Det viser en studie utført av en forskergruppe ledet av professor Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo.

Publisert 9. mars 2006 09:36

Det tok tre kvarter før Ragnhild V. Nessheim fikk hjelp til å komme ut av emerituskontoret da nøkkellåsen sviktet. Biologistudent Emily Wabuyele opplevde situasjonen som dramatisk da døren til laboratoriet hvor hun befant seg ikke lot seg åpne under en brannalarm.

Publisert 8. mars 2006 15:39

Arbeidet med å utvikla ein medisin som kan stimulera immunsystemet til HIV-pasientar, har ført forskarar på UiO på sporet av ein medisin som også kan få immunforsvaret til å gå til åtak på hurtigveksande kreftsvulstar. Det opplyser direktør Kjetil Taskén ved Bioteknologisenteret til Uniforum.

Publisert 8. mars 2006 13:23

- Indianarbøndene i Andesfjella i Peru organiserte sjølvforsvarsgrupper mot geriljagruppa Lysande Sti og medverka til at staten klarte å nedkjempa geriljaen. Det gav dei legitimitet til å krevja at staten skulle finansiera bygging av helsesenter, skular, vegar og bruer på landsbygda, fortel Jemima García-Godos ved Senter for utvikling og miljø. Ho har skrive ei doktoravhandling i samfunnsgeografi om alliansen mellom stat og bønder i Peru.

Publisert 8. mars 2006 12:55

Postdoktor Marina Aspholm ved Institutt for molelylær biovitskap har fått doktoravhandlinga si premiert som Europas beste i molekylærbiologi i 2005. Det er selskapet GE Healthcare og tidsskriftet Science som står bak kåringa. Ho er plukka ut som vinnar på grunnlag av eit 1000 ord stort essay basert på doktoravhandlinga hennar om magesårbakterien helicobacter pylori.

Publisert 7. mars 2006 16:26

Det var Datatilsynet som i et brev datert 1. mars gjorde universitetsledelsen oppmerksom på at personnumre var blitt lagt ut på nettet. På universitetets nettsider blir UiO-ansatte oppfordret til å sjekke kontoutskrifter og kredittkortregninger.

Publisert 7. mars 2006 13:03

Persondata frå 5300 UiO-tilsette hamna på Internett i mai i fjor etter ein tabbe hos USIT. Søkjemotoren Google fanga opp både fødselsnummer, jobbtelefon og e-postadresse før feilen blei oppdaga av Datatilsynet som gjorde UiO merksam på det som var skjedd. Ingen av sidene med persondata er no lenger tilgjengelege på Internett.

Publisert 3. mars 2006 17:27

- NATO vil også i framtida svara positivt dersom land ber oss om å hjelpa til etter ei naturkatastrofe slik Pakistan gjorde etter jordskjelvet i Kashmir. Det sa NATOs generalsekretær Jaap De Hoop Scheffer i eit foredrag i Georg Sverdrups hus på Blindern fredag 3. mars. Han opna for ei endå større tilnærming mellom NATO, FN og EU i framtida, men han avviste at NATO hadde ambisjonar om å bli verdas politimann.

Publisert 3. mars 2006 13:07

I løpet av 2006 blir CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn en realitet. Åtte norske forskningsinstitutter flytter sammen og innleder et samarbeid der målet er å bli et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for forskning på miljø og samfunn. Mandag 6. mars kommer lederen av FNs klimapanel, Dr. Rajendra K. Pachauri, til Norge for å markere begivenheten, står det i ei pressemelding fra Senter for klimaforskning ved UiO(CICERO.

Publisert 3. mars 2006 11:15

Det nye tilbygget til Harald Schelderups hus i Forskningsveien blei i går offisielt opna ved at rektor Geir Ellingsrud fekk overrekt nøkkelen frå ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet. Statsbygg eig bygningen som skal leigast ut til Psykologisk institutt og til Institutt for helseleiing og helseøkonomi og sekretariatet til Det medisinske fakultetet. Psykologisk institutt får dermed utvida arealet og samlokalisert alle sine 130 tilsette og 1300 studentar.

Publisert 2. mars 2006 14:24

Regjeringen ønsker at Norge skal delta aktivt i det internasjonale polaråret og har satt av midler til å starte forberedelsene i 2006. - Polaråret er et stort internasjonalt samarbeid og vil gi viktige bidrag til regjeringens kunnskapssatsing om og i nordområdene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.