Nyheter fra 2005

Publisert 28. des. 2005 12:39

Vinnaren av Nils Klim-prisen, førsteamanuensis Dag Trygve Truslew Haug, er tildelt 250 000 kroner frå Wedel Jarlsbergs fond, eit fond som blir disponert av UiO. - Det er fint å få ei slik anerkjenning frå sitt eige universitet, seier han til Uniforum.

Publisert 22. des. 2005 15:19

Pengene som er gått til å produsere Årskalenderen for 2006, UiOs julegave til alle sine ansatte, burde heller ha vært brukt på veldedige formål, mener tre ansatte ved Det Odontologiske fakultet. - Det står ikke universitetet fritt å omdisponere disse midlene til veldedige formål, svarer spesialrådgiver Grete K. Starheim ved Informasjonsavdelingen.

Publisert 21. des. 2005 15:01

- Publikasjonar på norsk gir like stor utteljing som mesteparten av publikasjonane på engelsk. Det understrekar prorektor Anne-Brit Kolstø overfor Uniforum i ein kommentar til debatten om framtida for norsk som fagspråk på universiteta og høgskulane.

Publisert 21. des. 2005 11:12

Den nye bygningen for kjemi og livsvitskapar i Gaustadbekkdalen skal først og fremst gi nye lokale til Kjemisk institutt, men det er sannsynleg at også Farmasøytisk institutt og Institutt for molekylær biovitskap skal inn i anlegget. Dessutan skal store deler av anlegget setjast av til mellombelse og delvis permanente forskingsgrupper. Det vedtok Universitetsstyret tysdag 20. desember.

Publisert 20. des. 2005 16:43

Med seks mot fem stemmer stemte Universitetsstyret i dag for å utsetja ei ordning med reell internhusleige til 2006. Representantar for fleirtalet med prorektor Anne-Brit Kolstø i brodden meinte det kunne vera fornuftig å venta med å setja ordninga i verk til masterplanen var klar ein gong i løpet av neste år.

Publisert 20. des. 2005 15:29

Klagen på oppteljingsmåten under styrevalet ved UiO i haust blir ikkje tatt til fylgje. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. Dei fem professorane Vigdis Ystad, Nils Roll-Hansen, Henning Jakhelln og Petter Laake klagde over at valstyret hadde gripe inn i oppteljingsprosedyren og stansa oppteljinga ein runde for tidleg i høve til regelverket.

Publisert 19. des. 2005 13:35

- Nå skal jeg sysselsette det lokale attføringsapparatet på Institutt for statsvitenskap, sier rektor Arild Underdal . Om noen dager overlater han kappen og kjedet til sin etterfølger Geir Ellingsrud .

Publisert 16. des. 2005 14:36

- Dette er eit lite stykke St. Petersburg i Oslo, utbryt doktorstudent i pedagogikk, Katarina Rodina når me tar henne med på utstillinga "Med kjærlighet til Russland" i Galleri Sverdrup på Blindern.

Publisert 16. des. 2005 13:30

Postdoktor Vibeke Roggen er tatt opp i Akademiet til fremje av latinen i Roma ( Academia Latinitati Fovendae ). - Dette er svært morosamt, for er det noko eg brenn for så er det å spreia interessa for latinen. Difor er det ei stor ære for meg å bli tatt opp i dette akademiet, seier Vibeke Roggen til Uniforum.

Publisert 15. des. 2005 09:59

Universitetet i Oslo har vunne konkurransen om å etterutdanna lærarar i Oslo-skulen. Kontrakten med Utdanningsetaten i Oslo kommune er verdt mellom tre og fire millionar kroner. - Det er den desidert største etterutdanningskontrakten UiO nokon gong har fått, seier rådgjevar Vigdis Johansen i UNIVETT (Universitetets sentrale eining for vidare- og etterutdanning) til Uniforum.

Publisert 14. des. 2005 14:29

Pesten blir vi aldri kvitt, men den er ikke lenger dødelig såfremt man får antibiotika i tide. - Den beste måten å unngå nye pestutbrudd på, er at leger raskt er i stand til å kjenne igjen pestsymptomene. Her har vi mye å lære av kasakhstanerne som med stor suksess har bekjempet pesten siden 1949, forteller professor i biologi, Nils Chr. Stenseth.

Publisert 14. des. 2005 14:17

Forskningsrådet har mottatt 58 søknader fra miljøer som ønsker å bli Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Universitetet i Oslo står som vertsinstitusjon ved seks av søknadene. Matematikkprofessor Bent Natvig er tiltenkt rollen som leder for et senter som skal arbeide med risikoanalyse.

Publisert 14. des. 2005 09:30

Det humanistiske fakultetet har avgjort å venta med å be Universitetsstyret leggja ned bachelorprogrammet i vesteuropeiske mellomalderstudium til det er avklart korleis ressurssituasjonen blir. - Dette kan gjerast i ro og mak i vårsemesteret 2006, opplyser studiedekan Tor Egil Førland til Uniforum.

Publisert 6. des. 2005 13:27

EU gav denne månaden klarsignal til ei løyving på 16 millionar kroner (1,9 millionar euro) til utvikling av det store digitale omsetjingsprogrammet "Eye to IT." Franskprofessor Antin Rydning, UiO, leier den norske delen av prosjektet. Oppgåva går ut på å forska på arbeidsprosessen til ein omsetjar frå han eller ho ser ein tekst til teksten blir omsett til eit anna språk. Resultatet kan bli utvikling av endå meir avanserte omsetjingsprogram.

Publisert 5. des. 2005 22:07

- Vi må ta penger fra EUs landbruksstøtte og bruke dem på innovasjon og utvikling av ny teknologi for å skape flere arbeidsplasser i medlemslandene, uttalte Steen Gade, lederen for Folketingets utenrikskomité på en konferanse, hvor EUs fremtid var oppe til debatt.

Publisert 5. des. 2005 15:53

Dei fem professorane som klagde på opptellingsmåten under valet til nytt universitetsstyre, får ikkje medhald av valstyret. Etter å ha handsama klagen ser ikkje valstyret at dei forholda som dei fem professorane peika på i samband med gjennomføringa av valoppgjeret, gir grunnlag for å hevda at opptellingsmåten er utført i stid med valreglementet til universitetet. Valstyret forklarar og grunngjev i ei 18 sider lang utgreiing kvifor klagen ikkje er blitt tatt til fylgje. No blir klagen oversendt til endeleg handsaming i Universitetsstyret tysdag 20. desember.

Publisert 5. des. 2005 14:02

Universitetet i Oslo protesterer kraftig mot utvisinga av den europeiske studentrepresentanten Taciana Khoma frå Belarus State Economic University i Minsk. Khoma er styremedlem i Den europeiske studentunionen (The National Unions of Students in Europe) og ho blei utvist frå det økonomisk universitetet i Minsk fredag 25. november. I eit brev til rektoren ved det kviterussiske universitetet uttrykkjer rektor Arild Underdal stor uro over avgjerda om å utvisa Taciana Khoma. Han ber også alle dekanar om å avbryta alt samarbeid med Belarus State Economic University.

Publisert 2. des. 2005 14:41

Dr. psychol. Nora Sveaass, UiO, ble 30. november valgt som nytt medlem av FNs torturkomité under statspartsmøtet for FNs torturkonvensjon i Genève. - Jeg er svært glad for å kunne gratulere Nora Sveaass med valget som medlem av FNs torturkomite, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Publisert 2. des. 2005 14:28

Norge vil inngå en bilateral forsknings- og teknologiavtale med USA. Det ble vedtatt ved en kongelig resolusjon i statsråd i dag. Avtalen vil bli signert av kunnskapsminister Øystein Djupedal i Washington 9. desember, melder Utdannings- og forskningsdepartementet i ei pressemelding.

Publisert 1. des. 2005 15:26

Nordisk på UiO har eit høgt nivå i litteratur, men held eit heller ujamt nivå i språk. Det er hovudkonklusjonen i ei evaluering av nordiskfaget som er gjort på oppdrag frå Noregs forskingsråd. - Det er både naudsynt og nyttig for alle fag å bli sett utanfrå og bli evaluerte ut frå internasjonale, kritiske standardar, synest instituttleiar Hanne Gram Simonsen og assisterande instituttleiar Per Thomas Andersen.

Publisert 1. des. 2005 14:55

I disse førjulsdager har mange UiO-ansatte lyst til å pynte med levende lys. Stearinlys skaper ekstra stemning enten det dreier seg om avdelingens julebord i kantina eller en uformell samling rundt lunsjbordet i vinterkulda. - Det er ikke lov, opplyser teknisk direktør Frode Meinich .

Publisert 1. des. 2005 13:05

Universitetet bevilger mer penger til forskere som ikke drar nytte av særskilte faglige satsninger. Dette ble bestemt på styremøtet 22. november. Midler til nye stipendiatstillinger vil fra og med 2006 ikke bli tildelt enhetene før tiltredelse faktisk har skjedd. Økonomidirektør Stein Helgesen forteller at bakgrunnen for denne endringen er at utnyttelsesgraden i stipendiatstillinger er for lav.