Juni

Publisert 30. juni 2005 16:04

Eitt år etter vedtaket om samanslåing er samlokaliseringa av dei sju nye institutta på HF i ferd med å bli realisert. Denne veka kom flyttinga av 400 tilsette med portefølje for alvor i gang. Medan nokon flyttar frå den eine enden av campus til den andre, er det andre som flyttar opp eller ned eit par etasjar i Nils Treschows hus.

Publisert 30. juni 2005 14:26

Naturhistorisk museum åpnet i onsdag 29. juni utstillingen om gamle tøffe UiO-ansatte på eventyrlige ekspedisjoner. Først under åpningen ble det oppdaget hvem som splitter naken stupte kråke på verdens mest ensomme øy.

Publisert 29. juni 2005 16:02

Auka taletempo i trontaledebatten og samanhengen mellom liberal teologi og arbeidsmarknaden for teologar er tema for to artiklar av pensjonert professor Ulf Torgersen. ved Institutt for statsvitskap. Desse to artiklane og 16 til er no samla i boka "Styre og stell".

Publisert 29. juni 2005 11:58

- Forsking er eit viktig grunnlag for å kunna skapa ein god barne- og ungdomspolitikk i alle samfunn. Sidan forsking på barn og ungdom ber i seg store tverrkulturelle aspekt, bør det bli fokus for internasjonal merksemd og samarbeid. Det sa statsminister Kjell Magne Bondevik då han opna den internasjonale forskarkonferansen Childhoods 2005 på Universitetet i Oslo i formiddag.

Publisert 28. juni 2005 15:19

- Unifor har hatt eit etisk regelverk sidan november 2004. Det er ein blåkopi av det etiske regelverket til Petroleumsfondet, seier direktør Tor Bredo Godtfredsen og avtrappande styreleiar Gunnar Nicolaysen. Begge føler at Unifor er blitt urettferdig uthengt av Norwatch og Uniforum dei siste vekene. Unifor forvaltar pengar som går både til forsking og til studentstipend.

Publisert 28. juni 2005 13:21

Statsminister Kjell Magne Bondevik kommer til Blindern onsdag 29. juni for å åpne den internasjonale konferansen Childhoods 2005. 1100 barne- og ungdomsforskere fra 95 land vil delta på konferansen. Tema for konferansen er barndom og ungdomstid i en verden der nye nasjoner og samfunn vokser fram og dannes, og hvor nye etniske møter, sosiale forandringer og globalisering skaper nye barndommer og nye ungdomsliv, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 27. juni 2005 11:57

Dei 15 første uteksaminerte masterstudentane blei gjort stor stas på av Institutt for kriminologi og rettssosiologi fredag 17. juni. I ein høgtideleg seremoni i Gamle festsal fekk dei overrekt vitnemål og blomar av instituttleiar Liv Finstad og nestleiar Kristian Andenæs .

Publisert 24. juni 2005 12:06

- UiO kjem til å tilhøyra den europeiske meisterligaen av gode forskingsuniversitet i 2009. Det er rektor Arild Underdals store draum og hovudmålsetjinga i Strategisk plan for UiO 2005-2009, som blei vedtatt av Universitetsstyret 14. juni. Eit anna hovudmål er at universitetet skal utdanna kandidatar med fagkompetanse på høgt europeisk nivå. - Eg er glad for at me har kome i mål og at eit samrøystes styre stemte for denne planen, understrekar UiO-rektoren.

Publisert 24. juni 2005 11:12

Mens mesteparten av helårsstudentene på Blindern tar sommerferie, overtar 600 studenter fra rundt 100 land campuset på Blindern. De skal delta på Den 59. internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo, som åpnes offisielt i Universitetets Aula mandag 27. juni 2005 kl. 19.30, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 23. juni 2005 14:30

Den tyrkiske utenriksministeren, Abdulla Gül, har protestert overfor Norge på grunn av den planlagte utstillingen på Holocaust-museet om folkemordet på armenerne. Den tyrkiske avisen «Milliyet» skrev onsdag om saken, ifølge Bergens Tidende, melder ntb.

Publisert 23. juni 2005 09:53

En ny undersøkelse fra Opinion viser at flere folk i Oslo kjenner til både Høgskolen i Oslo, UiO og BI nå enn for fem år siden. Hele 75 prosent av de spurte kjente til UiO, mens 57 og 59 prosent svarte at de kjente til henholdsvis Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI. Opinion har gjort denne telefonundersøkelsen på oppdrag fra Høgskolen i Oslo.

Publisert 22. juni 2005 16:11

Torbjørn Digernes blir ny rektor ved NTNU. Den 58 år gamle professoren i marin prosjektering er i dag dekanus ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), melder Universitetsavisa. Av de fire største universitetene er det bare NTNU som har vedtatt å ha en tilsatt rektor.

Publisert 21. juni 2005 14:02

Stiftelsen for forvaltning av studentenes stipendpenger - UNIFOR - er på vei mot større åpenhet. Stiftelsen skal nå følge Petroleumsfondets etiske retningslinjer. En offentliggjøring av hele aksjeporteføljen er også under vurdering, melder nyhetstjenesten Norwatch, som er tilknyttet Framtiden i våre hender.

Publisert 21. juni 2005 10:32

- Dette er flott, og det er klart at det må feirast at me har fått ein artikkel på trykk i Nature . Det seier professor Mats Carlsson og doktorstipendiat Astrid Fossum etter at dei torsdag 16. juni fekk publisert ein artikkel i eitt av verdas mest prestisjetunge naturvitskaplege tidsskrift. I artikkelen tar dei livet av den mest populære teorien på kvifor temperaturen er på heile to millionar grader i Solas atmosfære medan den er på 6000 grader på soloverflata.

Publisert 20. juni 2005 11:54

Stortinget behandlet i går St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning. Det gav bred tilslutning til alle hovedprioriteringene. - Dette er en viktig milepæl både for landet og for forsknings-Norge, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet til www.forskningsradet.no, melder forskning.no

Publisert 20. juni 2005 10:21

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen er dei to einaste norske universiteta som deltar i det internasjonale nettverket World Universities Network (WUN). - Hovudfokuset er forskingssamarbeid noko som skil det frå andre nettverk, seier WUN-koordinator Dag Olav Høgvold ved UiO.

Publisert 17. juni 2005 10:43

- Om du held på dialekten din eller ikkje, handlar i stor grad om kva slags forhold du har til heimplassen din. Talemålet i Oslo har stor påverknadskraft over heile Austlandet, slår dialektforskaren Unn Røyneland fast.

Publisert 17. juni 2005 10:33

- Vi ser på oss selv som sentrumsalternativet i årets rektorvalg. Vi vil videreføre og revidere studiereformen og holde fast ved hovedintensjonen, nemlig helhetlige studieløp med tverrfaglige innslag, forskningsbasert undervisning og stor vekt på internasjonalisering, uttaler rektorkandidat og professor i fysiologi, Lars Walløe .

Publisert 17. juni 2005 09:24

UiO fraråder en overføring av universitetets bygninger til statlige forvaltningsorganer. Dette går fram av et brev til Utdannings- og forskningsdepartementet. - Vi mener at en videreføring av dagens modell vil gi en bedre ivaretakelse og forvaltning av bygningsmassen, uttaler teknisk direktør Frode Meinich .

Publisert 16. juni 2005 10:47

- Me ynskjer å skapa fagleg entusiasme og engasjement for universitetet blant både tilsette og studentar. Det er universitetet som er det felles kjærleiksobjektet vårt, seier rektorkandidat Fanny Duckert , prorektorkandidaten hennar, Nils Christophersen og viserektorkandidat Trygve Wyller .

Publisert 15. juni 2005 11:49

Universitetet i Oslo må innføra eit elektronisk arkiv og sakshandsamingssystem no. Det krev dei arkivansvarlege ved Sentraladministrasjonen, HF og OD. - UiO er ei sinke på dette området samanlikna med andre universitet og høgskular, slår dei fast.

Publisert 15. juni 2005 11:27

- Kinesarane kan læra Vesten sansen for djup folkevisdom. Ein vanleg kinesisk lesar kan opptil 12 000 ordtak som ofte inneheld djupe sanningar Det fortel Christoph Harbsmeier , som er professor i klassisk kinesisk ved Universitetet i Oslo. Han er tildelt årets forskingspris av Universitetsstyret. Prisen er på 250 000 kroner og blir delt ut på UiOs årsfest 2. september.

Publisert 15. juni 2005 11:24

- Det handler om hvordan studentene markerte seg i det offentlige rom og i byen på 1800-tallet, forteller Astrid Oxaal ved Forum for Universitetshistorie. Hun er kvinnen bak jubileumsutstillingen Studenter i Christiania 1813 -1905 som vises i Oslo bymuseum fram til 2. september.

Publisert 15. juni 2005 09:12

- Naturfag er spennede, mener professor Doris Jorde , vinneren av Universitetets formidlingspris for 2005. Hun leder Vitenprosjektet , et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal fremme bruken av IKT i naturfagsundervisningen. Målsettingen er å skape interesse for realfag.

Publisert 14. juni 2005 15:55

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 får ein million kroner ekstra i det reviderte statsbudsjettet for 2005. – Eg blei både svært glad og litt overraska då eg fekk dette nyhendet, seier prosjektdirektør Kristin Bakken til Uniforum.