Vil ikke gi fra seg bygningene

UiO fraråder en overføring av universitetets bygninger til statlige forvaltningsorganer. Dette går fram av et brev til Utdannings- og forskningsdepartementet. - Vi mener at en videreføring av dagens modell vil gi en bedre ivaretakelse og forvaltning av bygningsmassen, uttaler teknisk direktør Frode Meinich .

ETTERLYSER HØRINGSRUNDE: - Vi ser med skepsis på forslaget om å fordele bygningene på flere forvaltningsbedrifter, uttaler teknisk direktør Frode Meinich.
Foto: Ola Sæther

Rapporten Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning, som ble offentliggjort i april i år, har skapt uro i Teknisk avdeling. At rapporten tilsynelatende ikke skal ut på høring, har ikke bidratt til å dempe bekymringen.

Teknisk direktør Frode Meinich forteller at ledelsen i Teknisk avdeling sammen med universitetsdirektøren og rektor har utarbeidet et merknadsbrev fra universitetet, som ble sendt til Utdannings- og forskningsdepartementet 27. mai.

- I brevet gir vi uttrykk for våre synspunkter, og vi har kommentert de tingene vi finner mest problematiske. Vi stiller oss også undrende til at det ikke er lagt opp til en ordentlig høringsrunde, opplyser han.

Meinich forteller at hovedbudskapet i brevet er at man bør satse på en videreutvikling av dagens modell, hvor universitetet eier og forvalter bygningene, og at universitetet må få midler til å innføre en reell internhusleie med en kapitalkostnadskomponent. I tillegg bør det, slik utvalget anbefaler, bevilges ekstra penger til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og gjennomføre nødvendige oppgraderinger.
- Det mest gledelige med rapporten er at den tyder på at de sentrale myndigheter har fått øynene opp for behovet for å gripe fatt i det enorme vedlikeholds- og rehabiliteringsproblemet, uttaler han.

- Hvilke punkter i rapporten finner du mest problematiske?

- Vi ser med stor skepsis på at utvalget har foreslått å fordele bygningene på flere forvaltningsbedrifter. Universitetet har en kompleks brukerorganisasjon og en stor bygningsmasse, og vi tror oppgaven med å koordinere bruken av bygningsmassen og behovene til tusenvis av ansatte og studenter mot fire nye statlige bedrifter, blir mer administrativt krevende enn dagens situasjon, svarer Meinich.

Han stiller seg også tvilende til det innsparingspotensialet som er skissert.
- I rapporten er forvaltningsbedriftene tenkt bemannet med kompetanse fra universitetene. En del arbeidsoppgaver vil derfor forsvinne fra UiO, men samtidig vil kontakten med nye forvaltningsbedrifter kreve mye ressurser, påpeker han.

- Hva vil skje videre?
- Dessverre vet vi ingenting om framdriften i saken. Jeg tror vi vil få en endring som vil innebære et sterkere fokus på en husleieordning og på de verdier vi forvalter, men jeg håper løsningen ikke blir en overføring av bygningsmassen til statlige forvaltningsorganer, sier Meinich.

Publisert 17. juni 2005 09:24 - Sist endret 10. des. 2008 16:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere