- Vi er sentrumsalternativet

- Vi ser på oss selv som sentrumsalternativet i årets rektorvalg. Vi vil videreføre og revidere studiereformen og holde fast ved hovedintensjonen, nemlig helhetlige studieløp med tverrfaglige innslag, forskningsbasert undervisning og stor vekt på internasjonalisering, uttaler rektorkandidat og professor i fysiologi, Lars Walløe .

MER TID: - Vi vil sikre de vitenskapelig ansatte mer sammenhengende forskningstid, lover rektorkandidat Lars Walløe, prorektorkandidat Frøydis Hertzberg og viserektorkandidat Turid Karlsen Seim.
Foto: Ståle Skogstad

Med seg på laget har han fått professor i norskdidaktikk Frøydis Hertzberg som prorektorkandidat, og teologiprofessor Turid Karlsen Seim. Dersom Walløe blir valgt, vil Hertzberg få hovedansvaret for å videreføre Kvalitetsreformen. Hun har vært prodekan på UV-fakultetet og satt i den sentrale styringsgruppa som forberedte reformen på UiO. Turid Karlsen Seim, tidligere dekan på Det teologiske fakultet og med en rekke forskningspolitiske verv, vil få oppgaven med å lede Universitetsstyrets forskningskomité og ellers koordinere arbeidet med forskningsspørsmål, i samarbeid med rektor.

Mer forskningstid

- Vi vil sikre de vitenskapelig ansatte mer sammenhengende forskningstid. Ved å organisere undervisningen bedre, for eksempel ved å legge den i blokker, kan større deler av semesteret frigjøres til forskning, sier Walløe. Han har deltatt aktivt i forhandlingene om økt forskningssamarbeid i Europa og globalt det siste tiåret, og blant annet vært med på å planlegge det kommende europeiske grunnforskningsrådet.

- Universitetet må i større grad støtte individuelle forskere som er dokumentert gode, uavhengig av hva som er definert som satsingsområder, og flere forskerinitierte prosjekter. Den frie og offentlig støttede grunnforskningen er og blir universitetets livsnerve og skal ikke styres politisk. Vi vil forsvare de akademiske verdier, samtidig som vi er oss bevisst hvilket politisk handlingsrom vi befinner oss i. Vi er åpne for næringsrettet forskning, men politikerne må innse at næringslivet verken kan eller bør overta det offentliges ansvar for å finansiere forskningen i Norge, sier Karlsen Seim, som forsikrer at de vil gå i tett dialog med departementet om dette.

Nødvendig studiereform

- Studiereformen var helt nødvendig. Både den interne og eksterne evalueringen av UiO som ble sluttført i 2001, var entydig: Studentene fikk ikke nok oppfølging. Av et vilkårlig valgt cand.mag.-kull var andelen som fullførte på normert tid så lav at institusjonen ikke kunne være bekjent av det, forteller Hertzberg.

Trioen ser verdien av incitamenter, men mener at koplingen mellom finansiering og studenttall og avlagte eksamener er altfor sterk.

- Koplingen er politisk og ikke en del av den europeiske Bologna-avtalen. Vi mener basisbevilgningene bør økes, sier Walløe.

- I praksis har det vist seg at den resultatbaserte finansieringen motvirker en av hensiktene med studiereformen, nemlig lettere å kombinere fag på tvers av institutt- og fakultetsgrenser. I stedet har den skapt en sterk revirtenkning i fagmiljøene. Eierskapet til studentenes avlagte eksamener får altfor stor vekt, sier Hertzberg. Trioen vil også arbeide for at det skal være minst to sensorer på eksamener ved UiO.

Ansvar for de små fagene

De mener også at UiO som landets største universitet har et spesielt ansvar for å opprettholde de små og "ulønnsomme" fagene, men at dette samtidig må være et nasjonalt anliggende og skje i samarbeid mellom universitetene. Trioen vil styrke realfagene, som har fått færre studenter de siste årene, og framhever i den sammenheng det nyetablerte lektor- og adjunktprogrammet.

- Vi må få flere kvinner i akademiske toppstillinger. Andelen kvinnelige professorer er altfor lav. Når en stilling utlyses, bør man vurdere vinklingen på utlysningen slik at kvinner er kvalifisert som søkere, understreker Hertzberg.

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalet 2005 Av Lars Hoff
Publisert 17. juni 2005 10:33 - Sist endret 10. des. 2008 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere