Januar

Publisert 31. jan. 2006 15:53

Det nye rektoratet inviterer alle ansatte ved Universitetet i Oslo til uformelle møter i Fakultetsklubben - Vi ønsker en åpen dialog med universitetets ansatte. Her blir det mulig å komme med innspill direkte til ledelsen, uttaler rektor Geir Ellingsrud.

Publisert 26. jan. 2006 15:13

- Eg går inn i rektorvervet med både glede og med stor innsatsvilje. Og eg vil takka universitetssamfunnet som valde meg til rektor. Det sa matematikkprofessor Geir Ellingsrud, då han blei offisielt innsett som rektor ved Universitetet i Oslo under rektorinaugurasjonen i Universitetets Aula, onsdag 25. januar 2006. Samtidig takka Arild Underdal av som rektor etter å ha sete i vervet sidan 1. januar 2002.

Publisert 25. jan. 2006 12:01

I dag, onsdag 25. januar, blir matematikkprofessor Geir Ellingsrud offisielt innsett som ny rektor ved Universitetet i Oslo. Det skjer under rektorinaugurasjonen i Universitetets Aula kl. 18.00 i kveld. Både avgått rektor Arild Underdal og nyvald rektor Geir Ellingsrud skal tala under arrangementet, som er ope for alle interesserte.

Publisert 24. jan. 2006 09:53

Et utkast til ny personalpolitikk ved UiO skal presenteres for Universitetsstyret på et seminar 25. januar. - I et diskusjonsnotat til saken harselerer universitetsdirektør Hanne Harlem over tjenestemannsorganisasjonenes syn på hvordan personalpolitikken ved UiO bør være, hevder representanter fra NTL og Forskerforbundet.- Det har aldri vært meningen å harselere med fagforeningene, sier Hanne Harlem.

Publisert 24. jan. 2006 09:31

Ibsen-jubileet skal markeres med konferanser, teateroppsetninger, utstillinger og foredrag over hele verden. Felles for mange av arrangementene er at Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo er involvert.

Publisert 23. jan. 2006 13:55

Hjelpeapparatet oppfatter ofte selvskadende kvinner som utydelige og hjelpeløse. Deres egen innsikt i og forståelse av selvskading blir ikke etterspurt. Anita Moe har intervjuet en gruppe kvinner om deres opplevelser av selvskading. For dette vant hun prisen for fremragende kvinne- og kjønnsforskning i 2005 ved Universitetet i Oslo, melder nettstedet Kilden.

Publisert 23. jan. 2006 11:15

Rettssaken mot den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk gjenopptas likevel ikke. Etter at det tyrkiske justisdepartementet uttalte at det ikke var noe grunnlag for å tiltale forfatteren, bestemte domstolen i Istanbul seg for å henlegge saken.

Publisert 23. jan. 2006 10:42

Legen og forskeren Jon Sudbø legger kortene på bordet og opplyser via sin advokat at han har jukset med ytterligere to artikler i tillegg til bløffeartikkelen i The Lancet. Min klient uttrykker at han ønsker å være helt åpen og at han vil samarbeide både med granskningskommisjonen og sine arbeidsgivere, sier hans advokat Erling Lyngtveit til Aftenposten, ifølge ntb.

Publisert 20. jan. 2006 15:37

UiO har oppnemnt professor Stein Emil Vollset på Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen som ny medlem i kommisjonen som skal granska forskingsskandalen på Radiumhospitalet. Han erstattar medisinprofessor Dag Thelle fordi Thelle har ei stilling som professor II ved UiO.

Publisert 20. jan. 2006 15:02

Det er satt av fem millioner kroner i stimuleringsmidler til utvikling av fleksible læringsformer ved Universitetet i Oslo for 2006. Av disse midlene skal to millioner kroner gå til prosjekter innenfor hovedområdet IKT-støttet etter- og videreutdanning.

Publisert 19. jan. 2006 13:14

Informasjonsavdelingen blir Avdeling for informasjon og samfunnskontakt . Helge Kjøllesdal slutter som informasjonsdirektør for å jobbe med oppgaver knyttet til avdelingens nye ansvarsområde. - Universitetet i Oslo som institusjon, bør ta en større og tydeligere plass i det offentlige rom, mener universitetsdirektør Hanne Harlem.

Publisert 19. jan. 2006 09:34

Et flertall av institutt- og fakultetsledere opplever at Enhetlig ledelse har gitt klarere ansvars- og myndighetsforhold og større beslutningsevne, men kun 26 prosent mener at reformen har ført til større grad av måloppnåelse. - Dette kan tyde på at beslutninger ikke blir fulgt opp på en god nok måte, mener revisjonssjef Sveinung Svanberg .I en rapport fra Enhet for Intern revisjon kommer det også fram at mange mener samhandlingen mellom faglig og administrativ ledelse er mangelfull. Organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen vil gripe fatt i problemene.

Publisert 18. jan. 2006 17:34

- Me kjem til å granska medforfattarane, men me vil også ha synspunkt på rolla til forskingstidsskrifta i samband med forskingsskandalen på Radiumhospitalet. Det sa mannen som skal leia granskinga, professor Anders Ekbom frå Karolinska Institutet, på ein pressekonferanse torsdag 19. januar. Rikshospitalet-Radiumhospitalet og UiO har no oppnemnt ein uavhengig granskingskommisjon i samband med denne saka. Kommisjonen skal vera ferdig med rapporten sin 1. april 2006.

Publisert 18. jan. 2006 15:17

Reformkritikeren Geir Ellingsrud er blitt Universitetet i Oslos nye rektor. Han vil rette opp studiereformens mangler, slåss for forskernes rett og plikt til å forske og styrke universitetsdemokratiet.

Publisert 18. jan. 2006 12:41

Rettssaken mot den berømte tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk skal etter planen gjenopptas den 7. februar. Han står tiltalt for offentlig å ha "svertet den tyrkiske nasjonale identitet". - Jeg har vanskelig for å forestille meg at han blir dømt, sier Tyrkia-eksperten Bernt Brendemoen.

Publisert 17. jan. 2006 15:34

I Nederland krev universiteta at alle forskarar som publiserer ei vitskapleg avhandling på engelsk også må skriva eit samandrag på nederlandsk og omvendt. - Det kan bli aktuelt for oss å tilrå ei liknande ordning ved UiO, seier professor Helge Hveem til Uniforum. Han leier UiOs utval for språkpolitikk, som neste veke sender ut eit spørjeskjema til fast tilsette og studentar ved UiO for å kartleggja språkbruken og språkhaldningane deira.

Publisert 17. jan. 2006 13:15

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) krever skjerpet etisk bevissthet blant forskere og utdanningsinstitusjoner. Avsløringen av forskerjukset om kreftbehandling betegner han som en vekker, melder ntb.

Publisert 16. jan. 2006 17:30

- Det er ei svært alvorleg sak. For ein forskar er det ei dødssynd å gjera det som denne kreftforskaren har gjort,om det stemmer det som pressa skildrar. Det seier rektor Geir Ellingsrud i ein kommentar til avsløringa av at kreftforskar Jon Sudbø ved Radiumhospitalet hadde fabrikkert alle forskingsresultata i ein vitskapleg artikkel som blei publisert i The Lancet i oktober 2005. Sudbø har også ei andrestilling som førsteamanuensis ved UiO.

Publisert 13. jan. 2006 10:26

Dei to matematikarane Paul Arne Østvær (t.v.) og Sergey Neshveyev fekk tildelt 450 000 kroner kvar av UiO like før jul. Bakgrunnen for påskjøninga var den gode innsatsen dei gjorde i konkurransen om dei europeiske prisane for unge forskarar.

Publisert 11. jan. 2006 13:46

- Dette er ein kjempeskandale både for stamcelleforskinga og for tidsskriftet Science. Det seier professor i medisinsk etikk ved UiO, Jan Helge Solbakk til Uniforum, etter at det denne veka blei klart at den sørkoreanske forskaren Hwang Woo-Suk fabrikkerte alle bevisa som skulle syna at han både hadde klart å laga stamceller frå klona menneskelege livsspirer (embryo) og hadde dyrka fram genetisk spesifisert vev som kunne brukast til å reparera skader i ryggmargen. Solbakk skal no delta i arbeidet med å laga internasjonale retningslinjer for stamcelleforskinga.

Publisert 5. jan. 2006 14:48

-Dette er mest som å ha vunne gull på 4x100 meter stafett i sommar-OL. Det seier seniorforskar Linda H. Bergersen ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitskap på UiO, etter at ho saman med tre andre forskarar nyleg fekk publisert ein vitskapleg artikkel i Nature. I artikkelen skildrar dei eit funn som aukar håpet om å finna ein betre medisin mot til dømes multippel sklerose.

Publisert 5. jan. 2006 10:01

Universiteta skal halda fram med å forvalta bygningane sine sjølve. Det er klart etter at Stortinget under handsaminga av statsbudsjettet gjekk imot eit forslag frå den førre regjeringa om å vurdera å skilja ut bygningane og samla dei i det statlege selskapet Undervisningsbygg A/S. Både teknisk direktør Frode Meinich og NTL-leiar Anita K. Solhaug er svært glade for denne avgjerda.

Publisert 3. jan. 2006 16:41

Geir Ellingsrud har holdt sin første tale som rektor på Universitetet i Oslo. Det skjedde på åpningsarrangementet til Faglig- pedagogisk dag. Ellingsrud ble etterfulgt på talerstolen av kunnskapsminister Øystein Djupedal . Til stede var også læreren Brita Lie Bull , som er blant veteranene på dette arrangementet.

Publisert 2. jan. 2006 14:53

I dag har Geir Ellingsrud hatt sin første arbeidsdag som rektor ved Universitetet i Oslo. - Heile rektoratet skal no gå i gang med å gå gjennom både studiereforma og finansieringsmodellen, slår han fast overfor Uniforum.