Mars

Publisert 31. mars 2006 18:27

- Vi elsker universitetsmuseene. De forteller om vår tilblivelseshistorie og veien videre. Men denne arven må tas bedre vare på enn i dag, sa utvalgsleder Bjarne Rogan da han overleverte Universitetsmuseumsutvalgets utredning til kunnskapsminister Øystein Djupedal. Utvalget vil ha strakstiltak for å redde samlinger som er direkte truet av nedbryting.

Publisert 31. mars 2006 09:18

Den 26. desember 2004 slo tsunamien inn over strendene på Sri Lanka og i Aceh-provinsen i Indonesia. Begge stader var det borgarkrig, men det var berre i Aceh-provinsen tsunamien fekk partane til å leggja ned våpna. Dei to forskarane Kristian Stokke og Olle Törnquist har fått fem millionar kroner frå Noregs forskingsråd for å finna ut kvifor utviklinga blei så ulik på dei to stadene.

Publisert 30. mars 2006 09:54

Mozart sjokkerte sitt publikum med operaer som var politisk radikale og erotisk frivole. I Sverige fikk kong Gustav III oppført operaer med en ideologisk front mot aristokratiet, mens Ludvig Holberg kjempet en forgjeves kamp mot den barokke italienske operaen som var på moten i København. Musikkviter Ståle Wikshåland og historiker Erling Sandmo har fått 1,8 millioner fra Forskningsrådet til å forske på forholdet mellom politikk og musikkdramatikk på 1700-tallet.

Publisert 30. mars 2006 09:25

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet kan kjøpa inn ein ny og hypermoderne høgfelts MR-skannar til 18 millionar kroner. Det er klart etter at Forskingsrådet og UiO til saman har løyvd 8 millionar kroner til MR-forsking. Rikshospitalet dekkar resten av kostnadane. - Denne satsinga er naudsynt for å halda tritt med den teknologiske utviklinga, meiner avdelingssjef Erik Fosse.

Publisert 30. mars 2006 09:16

148 nye prosjekter ved Universitetet i Oslo er innvilget støtte fra Forskningsrådet i 2006. Ytterligere 140 søknader er fortsatt under behandling. Til sammen mottok Forskningsrådet i 2005 over 900 søknader om støtte til prosjekter ved UiO.

Publisert 28. mars 2006 16:03

1776 personar på Romsås fekk eit betre liv etter at helsetenesta, andre lokale krefter og forskarar klarte å få mange fleire til å gå på tur og delta i trim med musikk. Dermed er risikoen for at dei skal få diabetes 2 og utvikla overvekt blitt kraftig redusert. Det er eitt av funna Anne Karen Jenum har gjort under arbeidet med den medisinske doktoravhandlinga si.

Publisert 28. mars 2006 15:33

-Det blir lettare å kommunisera personalpolitikken når det eksisterer eit felles dokument enn når den er forankra i fleire ulike dokument. Det seier organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen etter at eit samrøystes universitetsstyre stemde for eit framlegg til personalpolitikk tysdag 21. mars.

Publisert 24. mars 2006 13:24

Kommisjonen som arbeider med Sudbø-saken om forskningsfusk klarer ikke å bli ferdig med sin rapport innen fristen 1.april. Det har kommisjonens leder, professor Anders Ekbom, i dag varslet Rikshospitalet om, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 23. mars 2006 15:07

Ernæringsforskarar klarte å få skuleelevar i tre land til å eta 18 prosent meir frukt og grønsaker etter å ha innført eit eige undervisningsopplegg for elevane og delt ut informasjon til foreldra. Parallelt prøvde dei å auka tilbodet av frukt på skulen. Det fortel professor Johannes Brug frå Erasmus-universitetet i Rotterdam i Nederland og Mona Bjelland ved Avdeling for ernæringsvitskap, UiO, som har administrert prosjektet.

Publisert 23. mars 2006 11:15

Den 78 år gamle svenske professoren Lennart Carleson fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm er tildelt Abelprisen i matematikk for 2006. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Ole Didrik Lærum klokken 12.00 i dag. Carleson får prisen for sine bidrag til harmonisk analyse og teorien om kontinuerlige dynamiske systemer. Prisen er på seks millioner kroner.

Publisert 23. mars 2006 09:50

Forskarar på universitet og vitskaplege høgskular kan ikkje lenger hevda at særavtalen for vitskapleg tilsette gir dei rett og plikt til å forska i 50 prosent og undervisa i 50 prosent av arbeidstida. Det er konsekvensen av at Forskarforbundet nyleg tapte arbeidsrettsaka forbundet på vegner av tenestemannsorganisasjonane hadde gått til mot Kunnskapsdepartementet for å ha brote særavtalen ved å ha delegert fordelinga av forskingstid til institusjonane i 2004.

Publisert 22. mars 2006 13:34

Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund protesterer mot fengslingen av studentpolitikeren Taciana Khoma i Hviterussland. Hun er en av 108 som er blitt fengslet i Minsk i forbindelse med demonstrasjonene rundt valget i landet. Khoma ble i november 2005 kastet ut av universitetet for å ha engasjert seg i studentpolitikk. Khoma er styremedlem i den europeiske studentorganisasjonen ESIB, som også Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund er medlem av, går det fram av en felles pressemelding.

Publisert 21. mars 2006 17:05

Fagleg sjølvstende, integritet og intellektuell fridom er grunnverdiar i UiOs virke og det skal reflekterast i personalpolitikken. Dette er eitt av punkta i verdigrunnlaget for personalpolitikken ved UiO. Framlegget til ny personalpolitikk blei vedtatt av eit samrøystes universitetsstyre tysdag 21. mars.

Publisert 20. mars 2006 17:03

Osebergskipet kan flyttes med en begrenset sannsynlighet for brudd i skipet, dersom det får en omfattende understøttelse under transporten og håndteres innenfor definerte grenser og dersom det ikke oppstår en ulykke. Det er den foreløpige konklusjonen i en analyse som Det Norske Veritas har gjort på oppdrag fra Kulturhistorisk museum, UiO. Oppgaven er å kartlegge konsekvensene av en eventuell flytting av skipet til et nytt museum på Sørenga, like ved Bjørvika, skriver Kulturhistorisk museum i en pressemelding.

Publisert 20. mars 2006 13:45

Fagleg sjølvstende, integritet og intellektuell fridom er grunnverdiar i UiOs virke og det skal reflekterast i personalpolitikken. Dette er eitt av punkta i verdigrunnlaget for personalpolitikken ved UiO. Forslaget til personalpolitikk er blitt til i samarbeid mellom UiO og fagforeiningane NTL, Forskarforbundet, Parat og Akademikerne. Universitetsstyret skal ta endeleg stilling til forslaget på møtet sitt tysdag 21. mars på Voksenåsen kultur- og konferansehotell.

Publisert 17. mars 2006 11:51

Dyr som brukes under forsøk ved Universitetet i Oslo lever under dårlige forhold. Nå krever Forsøksdyrutvalget at forsøksdyravdelingen stenges, meldte NRK Østlandssendingen fredag 17. mars. Dekanen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Knut Fægri, forsikrer at anleggene vil bli oppgradert i løpet av 2006.

Publisert 14. mars 2006 15:25

Hvilket ansvar har medforfattere i vitenskapelige artikler? På et debattmøte i Oslo sist fredag var det enighet om at Vancouver-reglene er klare nok, men at den etiske bevisstheten rundt medforfatterskap i forskermiljøene må heves.

Publisert 14. mars 2006 10:27

Ei fristilt sjølvstendig kyrkje, likestilt med andre trussamfunn og lagt under ei felles lovgjeving, vil vera mest i pakt med kravet om like menneskerettar for alle, mellom anna retten til trus- og livssynsfridom. Det var det stor semje om på Norsk senter for menneskerettar sitt seminar om nyordningar mellom stat og kyrkje sett i eit menneskerettsleg lys. Men det er ikkje det fleirtalet i «Kyrkje/stat-utvalet» går inn for.

Publisert 13. mars 2006 13:51

- Det vil i gjennomsnitt kosta kvart land fire prosent av brutto nasjonalprodukt frå 2007 til 2050 å setja i verk tiltak som kan stabilisera den globale oppvarminga. Det vil vera ein liten pris å betala, for frå 2051 vil denne investeringa byrja å løna seg igjen. Det sa leiaren for FNs klimapanel, Rajendra.K. Pauchari på ein konferanse på UiO i førre veke.

Publisert 9. mars 2006 16:46

- I virkeligheten var det verken millioner eller hundretusener, men om lag 45.000 som ble henrettet i de europeiske hekseprosessene fra 1420- til 1770-tallet, forteller den amerikanske historieprofessoren Brian P. Levack, en av verdens fremste eksperter på trolldomsprosessene i Europa.

Publisert 9. mars 2006 15:52

Et nytt utvalg skal foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i dag, går det fram av ei pressemelding.