Forskningsrådet støtter 148 nye prosjekter

148 nye prosjekter ved Universitetet i Oslo er innvilget støtte fra Forskningsrådet i 2006. Ytterligere 140 søknader er fortsatt under behandling. Til sammen mottok Forskningsrådet i 2005 over 900 søknader om støtte til prosjekter ved UiO.

De foreløpige tallene viser at Forskningsrådet (NFR) støtter 617 prosjekter ved Universitetet i Oslo med til sammen 574,8 millioner kroner i 2006. Dette beløpet vil imidlertid endre seg helt fram til året er avsluttet fordi flere søknader er til behandling. Tilsvarende beløp for 2005 var 621,1 millioner kroner og for 2004 577 millioner.

Ved UiO ble det i fjor sendt inn over 900 søknader om finansiering til NFR. Av disse har 550 fått endelig avslag, ca. 200 søknader er blitt innvilget, 16 er trukket eller avvist, mens rundt 140 søknader fortsatt er til behandling.

Nye prosjekter i 2006

148 av prosjektene som får støtte fra NFR i 2006, er nye prosjekter. Disse er til sammen innvilget 98,2 millioner kroner.

Ett av de nye prosjektene faller inn under kategorien Brukerstyrte innovasjonsprogrammer. Henrik S. Huitfeldt ved Rikshospitalet leder dette prosjektet, som har fått 1,2 millioner kroner i støtte under programmet MATPROG - Norsk mat fra sjø og land.

Åtte programmer har foreløpig fått støtte i kategorien Grunnforskningsprogrammer. Seks av prosjektene tilhører Program for romforskning. Ett av disse har sitt utspring ved Fysisk institutt, mens de øvrige ledes av forskere ved Institutt for teoretisk astrofysikk.

Handlingsrettede programmer

Tolv av de nye prosjektene har fått støtte i kategorien Handlingsrettede programmer. Mest penger i 2006, 2,3 millioner kroner, får prosjektet Long-term Effects of Oil accidents on the pelagic ecosystems of the Norwegian and Barents Seas, ledet av Nils Christian Stenseth ved Biologisk institutt.

Fire nye prosjekter innenfor kategorien Store prosjekter får støtte i 2006. Det høyeste beløpet, 1,2 millioner kroner, får biologiprofessor Kjetill Sigurd Jakobsens prosjekt under NFR-programmet Havbruk - en næring i vekst.

Fri prosjektstøtte

Nærmere 90 programmer er blitt innvilget fri prosjektstøtte. Blant disse er historiker Hilde Sandviks prosjekt Demokratisk teori og historisk praksis - Om forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land i den europeiske kulturkrets, ca. 1750-1850 og sosialantropolog Elisabeth L'orange Fursts prosjekt Informal Child Migration in Europe, som begge får rundt 1,7 millioner kroner.

Prosjektet Did vascular plants and bryophytes survive the last ice age in Scandinavia? ledet av Christian Brochmann ved Naturhistorisk museum, får rundt 1,6 millioner kroner. Det får også biologiprofessor Glenn-Peter Sætres prosjekt om kommunikasjon mellom dyr.

Førsteamanuensis Snorre Harald Christiansen ved Matematisk institutt får ca. 1,5 millioner i 2006 til prosjektet Numerical Analysis and Simulation of Geometric Wave Equations i kategorien Yngre fremragende forskere.

Ca. 24 prosjekter får støtte i kategorien Internasjonal prosjektstøtte. Beløpene her varierer fra 7000 kroner til nærmere 160 000 kroner.

Strategisk institusjonsstøtte

Tre nye prosjekter vil motta Strategisk institusjonsstøtte i 2006. Mest penger, 1,2 millioner, får kjemiprofessor Helmer Fjellvågs prosjekt om okside nanomaterialer.

Professor Erik Fosse ved Rikshospitalets Intervensjonssenter har fått innvilget hele 6,4 millioner kroner til anskaffelse av Høyfelts-MR. Dette er det eneste nye prosjektet i kategorien Vitenskapelig utstyr, databehandling og samlinger.

I kategorien Systemtiltak får et prosjekt ledet av Harald Dugstad, innovasjonssjef ved Medinnova, 700 000 kroner under programmet FORNY-3 - kommersialisering av FoU-resultater.

De øvrige av de nye prosjektene får støtte i kategoriene Internasjonale nettverkstiltak (ett prosjekt), Informasjon, formidling og publisering (7 prosjekter) og Planlegging, utredning og evaluering (ett prosjekt).

Emneord: Forskning Av Grethe Tidemann
Publisert 30. mars 2006 09:16 - Sist endret 10. des. 2008 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere