- Hanne Harlem harselerer med fagforeningene

Et utkast til ny personalpolitikk ved UiO skal presenteres for Universitetsstyret på et seminar 25. januar. - I et diskusjonsnotat til saken harselerer universitetsdirektør Hanne Harlem over tjenestemannsorganisasjonenes syn på hvordan personalpolitikken ved UiO bør være, hevder representanter fra NTL og Forskerforbundet.- Det har aldri vært meningen å harselere med fagforeningene, sier Hanne Harlem.

IKKE STYRESAK: - Universitetsdirektør Hanne Harlem (bildet) trekker styret inn i en sak det ikke har noe med, mener NTL-leder Anita Solhaug.

- Universitetet har en rekke personalpolitiske dokumenter som regulerer konkrete forhold, men mangler en helhetlig personalpolitikk, et holdningsdokument, påpeker NTL-leder Anita K. Solhaug, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Live R. Skrindo og styremedlem i NTL Ulrik Sverdrup.

De forteller at tjenestemannsorganisasjonene i høst ble kontaktet av Wenche Hanneborg i Organisasjons- og personalavdelingen og bedt om å komme med innspill til ny personalpolitikk ved Universitetet i Oslo. Partene hadde flere møter i oktober og november og ble i store trekk enige om et personalpolitisk holdningsdokument i begynnelsen av desember. 15. desember forelå det siste utkastet, utarbeidet av OPA i samarbeid med NTL, Forskerforbundet og Parat.

Ikke forelagt tjenestemannsorganisasjonene

- Universitetsdirektøren la fram utkastet for dekanene, som etter det vi har kjennskap til, ikke hadde noen særlige innvendinger. Utkastet ble deretter presentert på et direktørmøte. Etter dette møtet mottok vi et brev fra Wenche Hanneborg, som meddelte at saken er stanset og at det er uklart når den blir tatt opp igjen. Årsaken var at arbeidsgiversiden trengte mer tid til å vurdere innhold i personalpolitikken, forteller Sverdrup.

Organisasjonene ble 16. januar orientert om at et nytt revidert utkast skal legges fram for styret på et seminar 25. januar.
- Dette er et dokument som ikke er forelagt tjenestemannsorganisasjonene og som inneholder vesentlige endringer i forhold til det opprinnelige dokumentet.
Utgangspunktet for dokumentet som vi var med på å lage, var at dette ikke skal være et operativt dokument, men et holdningsdokument som forteller hvilke verdier som skal ligge til grunn for UiOs personalpolitikk. Men i det reviderte utkastet fra universitetsdirektøren er fokuset ikke UiOs holdninger til de ansatte. Det er i stedet dreid kraftig over til fokus på den enkelte arbeidstakers plikter. Dette er blitt et dokument som skal styrke universitetsdirektørens handlingsrom, hevder Anita Solhaug.

De tre stiller seg uforstående til at kommunikasjonen mellom fagforeningene og universitetsledelsen er blitt stanset.
- Dette er et viktig dokument for de ansatte ved UiO. Ved å stanse dialogen med fagforeningene forkludrer Hanne Harlem en i utgangspunktet god prosess, mener Live R. Skrindo.
- Universitetsdirektøren kritiserer andre ved UiO for å drive omkampskultur. Nå praktiserer hun den samme ukulturen selv, tilføyer Solhaug.

Ifølge fagforeningsrepresentantene er universitetsdirektørens utspill et eksempel på at hun ikke tar hovedavtalens bestemmelser på alvor.
- Det er uheldig at et slikt dokument legges fram for styret før det er ferdigbehandlet etter hovedavtalen. Universitetsdirektøren forsøker å binde opp arbeidsgiversiden til formuleringer ved å trekke styret inn i en sak det ikke har noe med, sier Solhaug.

Elendig samarbeidsklima

De tre beskriver samarbeidsklimaet mellom universitetsdirektøren og tjenestemannsorganisasjonene som elendig, og stiller seg også sterkt kritisk til et diskusjonsnotat fra universitetsdirektøren til styremedlemmene.
- Vi opplever dette notatet som en latterliggjøring av vår rolle og posisjon og som et forsøk på å skape mistillit mellom styret og tjenestemannsorganisasjonene, sier Live R. Skrindo.

I brevet blir styremedlemmene gjort oppmerksomme på at tjenestemannsorganisasjonene muligens vil mene at dokumentet fremstår med en for sterk arbeidsgiverprofil og at det kan føre til problemer med å få gjennomslag for utkastet. Videre sier notatet: "Som illustrasjon nevnes at vi eksempelvis kan risikere innvendinger mot en formulering som i pkt B "Oppfølging av medarbeidere" om at UiO vil "forvente at den enkelte ansatte innfrir individuell arbeidsplikt og anvender sin kompetanse i tråd med miljøets/UiOs strategiske mål." Tilsvarende kan intensjonen om at UiO vil "systematisk bruke prestasjoner som utgangspunkt for stimulerings- og belønningsmekanismer for derved å bidra til økt fokus på og eierskap til UiOs mål" vise seg å bli omstridt.

I diskusjonsnotatet blir det også påpekt at tjenestemannsorganisasjonene er opptatt av å fremheve krav til rettferdighet, trygghet, langsiktighet og forutsigbare arbeidsbetingelser.
"Er ikke dette holdninger også arbeidsgiver vil kunne stå inne for? Mener virkelig universitetsdirektøren at dette ikke er holdninger som bør prege personalpolitikken ved UiO?" spør NTL og Forskerforbundet i et brev til styremedlemmene.

- Den nytilsatte rektoren har eksplisitt uttalt at han ønsker en god dialog mellom universitetsledelsen og organisasjonene. Vi håper og tror at universitetsdirektørens behandling av denne saken ikke er representativ for rektoratets syn, avslutter Anita Solhaug.

Vil ha enighet med fagforeningene

- Hvordan kommenterer du kritikken fra fagforeningene på din behandling av et nytt personalpolitisk dokument for UiO, universitetsdirektør Hanne Harlem?

- Jeg er opptatt av at universitetet skal få et nytt personalpolitisk dokument, som vi er omforent med organisasjonene om. Noe annet ville være uheldig med den type dokument. Utkastet til dokumentet er blitt diskutert av både dekaner og fakultetsdirektører, og de ville ha med en del nye momenter.

- Det er også grunnen til at vi gjerne vil drøfte innholdet i dokumentet med Universitetsstyret slik at vi kan få en uformell diskusjon om det på styreseminaret denne uken. Da kan vi ha det med i bagasjen før vi fortsetter drøftingene med fagforeningene for å få snekret sammen et nytt personalpolitisk dokument for UiO. Når det er skjedd, vil dokumentet bli lagt fram som en orienteringssak for styret, sier Hanne Harlem.

- Hvorfor ble det ikke lagt fram for fagforeningene først?

- Siden det er en diskusjonssak på et styreseminar og ingen styresak, ble det heller ikke forelagt overfor fagforeningene til forhåndsdrøfting slik styresaker skal. Men diskusjonsutkastet ble likevel sendt til fagforeningene slik at de er orientert. Om organisasjonene ikke er fornøyd med det, må vi heller ta det opp med dem, understreker hun

- Så det blir ikke vedtatt noe nytt personalpolitisk dokument bak stengte dører?

- Nei, ingenting av dette blir vedtatt bak lukkede dører.

- Hvilken kommentar har du til at fagforeningene mener at du harselerer med dem?

- Det har aldri vært meningen å harselere med fagforeningene. Det ville ha vært svært kontraproduktivt. Om de har opplevd det som harselering, så har i alle fall ikke det vært hensikten, slår hun fast.

Emneord: Personalbehandling/politikk Av Grethe Tidemann
Publisert 24. jan. 2006 09:53 - Sist endret 10. des. 2008 15:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere