Nyheter fra 2004 - Side 12

Publisert 5. feb. 2004 10:32

Fakultetene nominerer få kandidater til universitetets priser. - Mange åpenbart kvalifiserte kandidater blir ikke nominert, hevder medlem av priskomiteen, professor Nils Christian Stenseth . Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage på Tøyen er et unntak.

Publisert 5. feb. 2004 10:02

- Så lenge USAs president George W. Bush let oss vera i fred, ser eg lyst på framtidsutsiktene til Iran. Eg ser for meg ei stadig auka tilnærming mellom EU og Midtausten. Det seier sosiologen og teologen, Saied Ameli ved Universitetet i Teheran. Uniforum møtte han i november i fjor.

Publisert 4. feb. 2004 11:17

Det er vilje blant norske universitetsforskere til å kommersialisere egen forskning, men det er studentene som viser vei når det gjelder å etablere forskningsbaserte bedrifter. Det opplyser NIFU-forsker Magnus Gulbrandsen som har gjort en undersøkelse av forskeres holdninger til kommersialisering av forskning.

Publisert 4. feb. 2004 10:27

5,1 millionar kroner skal delast ut til dei fagmiljøa som kjem med dei beste forslaga til utvikling av fleksible læringsformer. - Det viktigaste er at røynslene frå prosjekta har overføringsverdi til andre fagmiljø, seier seksjonssjef Berit Johnsen i UNIVETT og Edvin Bach-Gansmo, som er teamleiar for fleksibel læring ved UiO.

Publisert 29. jan. 2004 10:36

Alle studentar ved Universitetet i Bergen som kjem frå land utanfor Schengen og Nord-Amerika, er blitt registrerte av Politiets tryggingsteneste (PST), melder studentavisa Studvest. - Vi har eit ansvar for folks tryggleik, forsvarar PST seg med. Rektor Arild Underdal vil ikkje svara på om UiO også har utlevert namnelister til PST.

Publisert 28. jan. 2004 16:11

Årstad videregående skole i Bergen og Honningsvåg ungdomsskole i Nordkapp kommune blei kåra til vinnarar i den landsomfattande konkurransen om beste klasseprosjekt med tysk språk og kultur som tema. Konkurransen blir arrangert av Nasjonalt ressurssenter for tysk ved Universitetet i Oslo.

Publisert 28. jan. 2004 16:01

Parlamentarisk leder i KrF, Jon Lilletun, har vært stille gjennom høringsprosessen for Ryssdalinnstillingen, men samme uke som fristen går ut brøt han tausheten. Under et møte i Bergen tirsdag 27. januar argumenterte han sterkt for å beholde universitetenes tilknytning til staten og dagens styremodell, melder På Høyden, nettavisa til Universitetet i Bergen.

Publisert 28. jan. 2004 13:02

Norsk medisinsk- og helsefaglig forskning slaktes rått av internasjonale eksperter. Vi plasseres på en jumboplass i den største evalueringen som noensinne er gjort av landets forskning, melder NTB.

Publisert 28. jan. 2004 10:57

Universitets- og høgskulelova bør opna for at rektor bør kunne veljast eller tilsetjast og for at institusjonar som ynskjer det, kan gå over til einskapleg leiing på toppnivå. Det meiner Styret ved Universitetet i Oslo, som ikkje tar stilling til om UiO vil søkja om det.

Publisert 28. jan. 2004 10:43

Formidlingsutvalgets flertall mener at UiO bør etablere en todelt modell for belønning av forskningsformidling. Mindretallet tviler på at belønning basert på registrering vil virke etter hensikten.

Publisert 27. jan. 2004 10:55

Nå skal det, i likestillingens navn, handles ved Universitetet i Oslo. Overordnede mål og virkemidler for likestilling er vedtatt.
- Styret har tatt et klart, strategisk veivalg i likestillingsspørsmålet, konstaterer styremedlem Harriet Bjerrum-Nielsen, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Publisert 26. jan. 2004 18:28

Universiteta og høgskulane bør framleis organiserast som statlege forvaltingsorgan med lovbestemte fullmakter. Det gjekk Universitetsstyret inn for då det vedtok UiOs høyringsfråsegn til innstillinga frå Ryssdalutvalet måndag 26. januar. Fagforeiningane arrangerte ein stille protest under handsaminga av denne saka.

Publisert 26. jan. 2004 11:21

HF-dekan Bjarne Rogan fekk berre støtte frå to av dei 16 personane som tok ordet under allmøtet om forslaget til ny instituttstruktur fredag 23. januar. - Eg veit at eg likevel har støtte frå mange av dei tilsette, sjølv om få av dei tok ordet, sa Bjarne Rogan.

Publisert 22. jan. 2004 16:02

Universitetsdirektør Hanne Harlem ynskjer at UiO skal innføra einskapleg leiing på sentralt nivå slik at rektor går ut av Universitetsstyret for å konsentrera seg heilt om rolla som dagleg leiar. Det går fram av Universitetdirektørens framlegg til høyringsfråsegn om Ryssdalutvalets innstillingar.

Publisert 22. jan. 2004 09:03

- Universitetet i Oslo har landets best utdannede renholdere, hevder Gerd Grøtnesss , opplæringskonsulent i Teknisk avdeling. Åtte ansatte i avdelingen har tatt fagbrev i renhold. - Vi er blitt mer profesjonelle, fastslår renholder Miguel Escobar .

Publisert 21. jan. 2004 11:12

- Hemn over gjerningsmannen er ikkje den første innskytinga til pårørande til eit offer. Det er langt viktigare å få svar på kvifor han gjorde den kriminelle handlinga. Det sa professor i kriminologi, Nils Christie då Universitetsforlaget lanserte boka hans "En passelig mengde kriminalitet" måndag 19. januar.

Publisert 19. jan. 2004 16:50

-USA set helsa til millionar av ungdomar på spel ved ikkje å gjera noko med fedmeepidemien av omsyn til sukkerlobbyen. Det skriv medisinprofessor Kaare R. Norum, UiO i eit brev til USAs helseminister Tommy Thompson, melder den britiske avisa The Observer.

Publisert 19. jan. 2004 10:51

IBM har inngått eit forlik med staten for å unngå rettssak om den mislykka innføringa av nytt løns- og personalsystem ved universiteta i Oslo, Bergen og Trondheim. Forliket kostar IBM rundt 20 millionar kroner, melder Dagens Næringsliv.

Publisert 19. jan. 2004 09:22

Sidan 1999 og fram til juni 2003 var det stadig store studentdemonstrasjonar i Teheran og i andre byar i Iran. Hovudkrava var demokrati, ytringsfridom og frigjeving av politiske fangar, som reformtilhengjaren Hasjem Aghajari. Seinare har studentprotestane stilna. I november var Uniforum innom Universitetet i Teheran for å få eit klarare bilete av kva som hadde skjedd.

Publisert 16. jan. 2004 13:20

-Strålekilden som ble oppdaget på Institutt for geofag, ble registrert i et aktivt kartleggingsarbeid for miljø og sikkerhet som pågår på Universitetet i Oslo, opplyser universitetsdirektør Hanne Harlem. - Vi har ingen grunn til å tro at dette har påført personer helseskader, sier hun.

Publisert 16. jan. 2004 10:35

Det kan bli sju i staden for tolv institutt ved HF-fakultetet. - Dette vil gi betre forskingsleiing og meir økonomisk robuste einingar enn i dag, argumenterer dekan Bjarne Rogan, som har sete i arbeidsgruppa som har lagt fram forslaget.