Februar

Publisert 27. feb. 2004 10:47

Universitetet i Oslo kunne i 2003 notera seg for ein liten auke i talet på avslutta doktorgradar. 234 personar blei doktor ved UiO i fjor, medan 231 blei det året før. I heile landet var det ein liten nedgang i talet på ferdige doktorgradar, melder NIFU.

Publisert 25. feb. 2004 13:38

UiO er no i ferd med å rydda opp slik at opplysningar som blir registrerte i Classfronter, på StudentWeb og hos Berg-Hansens reisebyrå ikkje kjem i konflikt med lova om personvern. Det opplyser universitetsdirektør Hanne Harlem til Uniforum.

Publisert 25. feb. 2004 12:02

Forestill deg at du går til et hogstfelt i skogen tidlig en vårmorgen for å sjekke markmusfeller. Du veier og undersøker musene, registrerer dataene og slipper dem fri. Samtlige markmus veier under 30 gram, og ingen av hunnene har begynt å reprodusere. Så går du til et annet felt noen få kilometer unna. Her veier alle hannene over 40 gram, og alle hunnene er enten gravide eller dier unger. Ethvert nysgjerrig menneske vil lure på hvorfor?

Publisert 24. feb. 2004 16:41

Tretti pensjonerte UiO-ansatte spiller opprørske gamlinger, tyske turister og dannet kulturelite i Hundehjørnet , NRKs store underholdningsserie på lørdagskvelder.

Publisert 24. feb. 2004 16:04

Universitetet i Oslo skal innføra eit system som skal brukast til å kvalitetssikra all utdanning som blir gitt ved lærestaden. Konsekvensen blir at retningslinjer for studentevaluering av undervisning blir avvikla. Det vedtok Universitetsstyret tysdag 24. februar.

Publisert 23. feb. 2004 16:46

Universitetet i Oslo kjem truleg til å innføra eit system som skal brukast til å kvalitetssikra all utdanning som blir gitt ved lærestaden. Konsekvensen blir at retningslinjer for studentevaluering av undervisning blir avvikla. Universitetsstyret skal gjera endeleg vedtak i denne saka tysdag 24. februar.

Publisert 21. feb. 2004 15:18

Universitetet i Oslo pålegger sine studenter og ansatte å registrere personlige opplysninger på nettet.
- I flere tilfeller bryter UiO loven for hvordan slike opplysninger skal behandles, konstaterer Jon Bing, professor ved Institutt for rettsinformatikk.

Publisert 20. feb. 2004 15:22

Tempo! Det er tittelen på verdas første kortfilm som er basert på ei doktoravhandling om tidsklemma til barnefamiliane. Doktoravhandlinga er skriven av forskar Ulla-Britt Lilleaas ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og Eva Dahr er regissøren som blei inspirert av arbeidet hennar.

Publisert 20. feb. 2004 14:25

Den interne informasjonsevalueringen viser at de UiO-ansatte anser uformelle samtaler med kolleger som den viktigste kilden til informasjon om universitetssaker. Syv av ti mener at ledelsen informerer for lite om hvilke avgjørelser den fatter og hvorfor. - Faktainformasjon gjennom nyhetsbrev på e-post kan være et svar på denne utfordringen, sier seksjonssjef Birgitte Blom i Informasjonsavdelingen.

Publisert 18. feb. 2004 11:06

Det var eit nytt innbrot i kiosken i Frederikkebygningen på Blindern natt til i dag. Tjuvane fekk med seg tobakksvarer og sjokolade. - Mykje tyder på at det var dei same som prøvde seg tidlegare denne månaden, seier sikringsrådgjevar Trond Eriksen ved UiO.

Publisert 17. feb. 2004 16:32

- Det var viktig å få ei avklaring på spørsmålet om tilknytingsform så fort som mogleg slik at departementet kunne konsentrera seg om andre arbeidsoppgåver. Difor bad eg regjeringa om å bestemma at universiteta og høgskulane framleis skulle vera statlege forvaltingsorgan. Det sa utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet i ein samtale med Uniforum og Forskerforum før helga.

Publisert 17. feb. 2004 09:56

Birkeland innovasjon skal etablera eit eige nett av idéspeidarar som skal fanga opp forskingsresultat som kan kommersialiserast på medisin, odontologi, farmasi og kjemi. Det opplyser mellombels dagleg leiar Erling Maartmann-Moe til Uniforum.

Publisert 13. feb. 2004 16:17

Forskningsrådet bør vise større åpenhet om hvilke eksperter som vurderer søknader om forskningsmidler, og rådet bør gi begrunnelser for avslag. Det er noen av forslagene fra et utvalg,ledet av jusprofessor Eivind Smith,som har vurdert habilitet og kvalitet i Forskningsrådets saksbehandling. Innstillingen ble overrakt til Forskningsrådets direktør Christian Hambro fredag 13. februar 2004, skriver ntb.

Publisert 12. feb. 2004 12:49

Regjeringa har avgjort at universitet og høgskular skal halda fram med å vera statlege forvaltingsorgan, og ikkje omdannast til stiftingar. Det opplyser utdanningsminister Kristin Clemet i ein kronikk i dagens utgåve av Aftenposten. Både rektor Arild Underdal, fagforeiningane, Studentparlamentet og Attac Blindern er nøgde med avklaringa frå statsråden.

Publisert 12. feb. 2004 09:31

Folkerettsprofessor Geir Ulfstein er ny direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). - Et viktig mål er å finne det riktige balansepunktet mellom rollen som uavhengig forskningsinstitusjon og det å opptre som aktivist, sier den nytilsatte direktøren.

Publisert 11. feb. 2004 11:40

Norsk senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret), har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM). Målet er tiltak for å styrke kompetansen og motivasjonen for naturfag hos elever og lærere og å øke rekrutteringen til fagene.

Publisert 11. feb. 2004 10:28

HF-dekan Bjarne Rogan har bede dei 35 tilsette ved prosjektet Norsk Ordbok om å flytta ut av Henrik Wergelands hus og til Veilaboratoriet i Gaustadbekkdalen. - Det vil føra til oppsplitting av eit miljø som naturleg høyrer saman, seier ein forarga prosjektdirektør Kristin Bakken.

Publisert 10. feb. 2004 14:19

- Eg spår opprør på HF om ikkje dekanatet trekkjer forslaget sitt til ny instituttstruktur. Det seier instituttleiar Hans H. Skei ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Han var sjølv med i arbeidsgruppa som la fram forslaget, men no angrar han seg.

Publisert 9. feb. 2004 13:46

Norsk Studentunion kritiserer Universitetet i Bergen for å ha levert en liste med informasjon over 500 internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS-området og Nord-Amerika til Politiets sikkerhetstjenete. NSU mener at en slik liste vil bidra til å skape en kollektiv mistenkeliggjøring av internasjonale studenter som gruppe, går det fram av en pressemelding.

Publisert 6. feb. 2004 11:36

Fredag 6. februar flagga Universitetet i Oslo for første gong på Samefolkets dag. Det blei markert med tre samiske og tre norske flagg på dei seks flaggstengene på Frederikkeplassen på Blindern.

Publisert 5. feb. 2004 13:16

- Eg vil gjera det best moglege for universiteta. Difor meiner eg det er viktig med høge statlege løyvingar til både forsking og til undervisning. Det seier mannen som har leia Ryssdalutvalet, Anders Ryssdal. Med høgsterettsjustitiarius som far og jurist som mor, var det vanskeleg å unngå å bli advokat. Etter å ha leia Ryssdalutvalet har han også klart å bli utskjelt advokat.

Publisert 5. feb. 2004 10:32

Fakultetene nominerer få kandidater til universitetets priser. - Mange åpenbart kvalifiserte kandidater blir ikke nominert, hevder medlem av priskomiteen, professor Nils Christian Stenseth . Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage på Tøyen er et unntak.

Publisert 5. feb. 2004 10:02

- Så lenge USAs president George W. Bush let oss vera i fred, ser eg lyst på framtidsutsiktene til Iran. Eg ser for meg ei stadig auka tilnærming mellom EU og Midtausten. Det seier sosiologen og teologen, Saied Ameli ved Universitetet i Teheran. Uniforum møtte han i november i fjor.

Publisert 4. feb. 2004 11:17

Det er vilje blant norske universitetsforskere til å kommersialisere egen forskning, men det er studentene som viser vei når det gjelder å etablere forskningsbaserte bedrifter. Det opplyser NIFU-forsker Magnus Gulbrandsen som har gjort en undersøkelse av forskeres holdninger til kommersialisering av forskning.