Oktober

Publisert 29. okt. 2004 14:19

Fleire minoritetselevar frå dei vidaregåande skulane i Oslo blir UiO-studentar. Det siste året har talet auka frå 110 til 157, altså med 30 prosent. Størst har auken vore frå Bredvet, Stovner og Ulsrud vidaregåande skular. Der har talet på minoritetselevar som har søkt seg til UiO auka med 33 prosent, medan auken for alle elevane har vore på 39,2 prosent.

Publisert 29. okt. 2004 13:21

- Det er lettere å stille spørsmål til medelever enn å snakke med veileder om utdanningsmuligheter, mener Umer, Victor, Kristina og Trude. Sammen utgjør de MiFA-gruppen på Bredtvedt videregående skole.

Publisert 27. okt. 2004 15:44

- Det er berre mogleg å skapa fred i Colombia den dagen regjeringa kan skapa jobbar og gode sosiale og økonomiske vilkår for folk flest. Før det skjer, vil geriljagruppene og dei paramilitære grupper halda fram med å vinna oppslutnad. Det seier senator og tidlegare viserrektor ved Antioquia-universitetet i Medellin, Carlos Gaviria til Uniforum.

Publisert 27. okt. 2004 15:07

- I Bosnia er det en møysommelig prosess å få folk til å tro at politikken skal løse problemer og gi dem mulighet til å straffe politikere som ikke gjør den jobben de har lovt å gjøre ved ikke å gjenvelge dem. Dette er nemlig et land uten demokratiske tradisjoner, sier Anne Julie Semb, post.dok ved Institutt for statsvitenskap. Hun er nylig kommet hjem etter en ukes studietur til Bosnia-Hercegovina sammen med tjue studenter fra det tverrfaglige masterprogrammet Peace and Conflict Studies ved UiO.

Publisert 27. okt. 2004 14:10

Etiske kjørereglar skal losa tilsette forbi forsøk på å påverka innkjøpa ved UiO. Det er prosjektet" Ny anskaffelsesorganisering" ved UiO som har utarbeidd desse reglane.

Publisert 27. okt. 2004 13:49

- Pasientane til Det odontologiske fakultetet kan ikkje lenger gå av ved hovudinngangen. Årsaka er ein nylagd sykkelsti som fører til at all stans er forbode. - Oslo kommune varsla oss ikkje om dette, seier Pål Barkvoll som leier Institutt for klinisk odontologi.

Publisert 23. okt. 2004 18:32

Rektor Arild Underdal tar nå over arbeidet med å skrive utkast til ny strategisk plan for 2005-2009. Det skjer etter klar oppfordring fra Universitetsstyret. - Vi må ha et tydelig strategidokument som Styret har klarert, før vi sender det på høring, sier Underdal.

Publisert 20. okt. 2004 13:52

En byste av jusprofessor og tidligere rektor ved UiO, Lucy Smith , ble nylig avduket.
- Dette er en stor begivenhet. For det er ikke mange kvinner på universitetet som titter ned på oss fra vegger og sokler, bemerket dekan Jon T. Johnsen under avdukingen.

Publisert 20. okt. 2004 09:10

De elektriske anleggene på UiO er gått nøye etter i sømmene. Gjennomgangen har avdekket mange, og til dels omfattende feil og mangler. 8,5 millioner kroner skal brukes neste år for å utbedre de mest kritiske feilene.

Publisert 19. okt. 2004 12:10

- Jeg ser HF-vedtaket som et frontalangrep på universitetsdemokratiet, sier Kristian Gundersen . Han mener at Styret nå må diskutere farene som en ytterligere avvikling av demokratiet ved UiO vil innebære.

Publisert 18. okt. 2004 09:56

Sommeren 2002 startet arbeidet med å rehabilitere Urbygningen. Prosjektet hadde to målsettinger, å tilbakeføre den fredede bygningen til sitt opprinnelige utseende og å oppgradere bygningen i tråd med kravene til en moderne arbeidsplass. - Å forene disse målsettingene ble den store utfordringen, forteller seniorarktekt Ragna Weider .

Publisert 18. okt. 2004 09:16

Siw Graabræk Nielsen (39) er utnevnt til den første kvinnelige professor i musikkpedagogikk i Norge. Særlig har hun gjort seg bemerket innen forskning på musikkstudenters arbeidsmåter. Doktorgradsavhandingen tok hun ved Universitetet i Oslo i 1998. Nå jobber hun ved Norges musikkhøgskole i Oslo.

Publisert 14. okt. 2004 10:13

- Ikke-vestlige innvandrere har to og en halv ganger så høy forekomst av psykiske problemer som nordmenn og vestlige innvandrere. Økt integrering synes å fungere som en beskyttende faktor mot slike problemer for innvandrermenn. For kvinner har det derimot ingen betydning, sier Suraj Thapa .

Publisert 14. okt. 2004 09:46

Universitetet har i mange år manglet oversikt over hvor våpen som lånes ut er blitt av. - Nå har vi fått alle våpnene under kontroll, forsikrer HMS-koordinator Kjell Kvam .

Publisert 13. okt. 2004 12:10

Du synes kanskje det er langt mellom hjerteknuserne på Blindern? Trøsten får være at det finnes en atomknuser her. Den lyder navnet "Syklotronen" og har nettopp fylt 25.

Publisert 12. okt. 2004 16:34

HF-fakultetet får tilsetja dei sju instituttleiarane sine. Det er klart etter at Universitetsstyret mot tre stemmer røysta for dette forslaget tysdag 12. oktober. Det var dei tre representantane for dei vitskapleg og teknisk/administrativt tilsette, Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen og Hanna Ekeli som gjekk imot forslaget frå fleirtalet i fakultetsstyret til HF.

Publisert 12. okt. 2004 10:23

100 studentar frå Attac Blindern og Raud Front demonstrerte mot innføring av tilsette leiarar på HF-fakultetet før Universitetsstyret kom saman for å avgjera dette spørsmålet tysdag 12. oktober kl. 10. - Me vil forsvara valdemokratiet til studentar og tilsette, seier Marte Nilsen i Attac Blindern.

Publisert 11. okt. 2004 16:09

Nordmannen Finn E. Kydland fra Carnegie Mellon University, Pittsburgh og University of California, Santa Barbara, USA, og Edward C. Prescott fra Arizona State University, Tempe og Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA deler Nobelprisen i økonomi. Det har det kongelige svenske vitenskapsakademiet besluttet. Kydland har bakgrunn fra Norges Handelshøgskole i Bergen. De får prisen for sitt bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori: den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturens årsaker.

Publisert 8. okt. 2004 15:20

Prosjektet Norsk Ordbok 2014 får tildelt 1,8 millionar kroner ekstra i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2005 i høve til 2004. - Dette viser at me har fått gjennomslag for behovet for at prosjektet skal trappast opp, seier prosjektleiar Kristin Bakken til Uniforum.

Publisert 7. okt. 2004 17:07

Både Norsk Tenestemannslag, Forskarforbundet og 2fo protesterer mot at spørsmålet om valt eller tilsett rektor ved UiO skal avgjerast av Universitetsstyret tysdag 12. oktober. Fagforeiningane krev i ein felles resolusjon at saka blir utsett til Universitetsstyrets møte i desember. UiO-rektor Arild Underdal avdramatiserer dette og meiner at synspunkta til fagforeiningane allereie har kome klart fram.