Juni

Publisert 23. juni 2004 14:39

Universitetet i Oslo (UiO) står fram som den institusjonen i landet som har flest fremragende, yngre forskere. Dette kommer fram i forbindelse med en ny tildelingsordning fra Norges forskningsråd. Av de 26 utpekte har hele 13 sin hovedtilknytning til UiO, mens en er delvis tilknyttet.

Publisert 21. juni 2004 10:43

Charlotte Appel har skrevet doktoravhandling om danskenes møte med bøker på 1600-tallet. Avhandlingen har vakt betydelig oppsikt i hjemlandet. Nylig var hun på Blindern og foredro for tekstforskere innen ymse fag.

Publisert 18. juni 2004 10:53

Professor Jon Storm-Mathisen er tildelt Universitetets forskningspris for 2004 for sin forskning på mekanismer i hjernen. - Jeg har vært på rett sted til rett tid, og jeg har vært så heldig å komme i kontakt med svært dyktige personer, sier han.

Publisert 17. juni 2004 14:28

- Dei studentane som har hatt praksis i Juss-Buss gjer det mykje betre på eksamen etterpå enn før. Dessutan gjer studentane her ofte betre arbeid enn mange advokatar. Det seier professor og prosjektleiar for Juss-Buss, Kristian Andenæs. Han og dagleg leiar Kine Horsbøl er overlykkelege for at Styret har tildelt Juss-Buss Prisen for godt læringsmiljø for 2004.

Publisert 17. juni 2004 11:14

Dei tidlegare statsrådane Kari Gjesteby, Einar Førde og Astrid Gjertsen er blitt prøvekaninar for pilotprosjektet munnleg historie ved Forum for samtidshistorie. Dei skal fortelja om sine refleksjonar om moglege endringar i den politiske kulturen i Noreg, fortel prosjektleiar Helge Danielsen .

Publisert 16. juni 2004 17:26

- Om noen sier at språket mitt er litterært? Vet du, et større kompliment kunne jeg ikke få, medgir professor i kriminologi, Cecilie Høigård . Hun er vinner av årets formidlingspris ved Universitetet i Oslo.

Publisert 16. juni 2004 17:01

- Jeg ble svært glad da jeg fikk oppdraget. Det er det viktigste som har hendt meg, medgir Kjell Torriset - skaperen av 836 øyne i Universitetsbiblioteket i Oslo. En ny utstilling i Galleri Sverdrup viser hvordan øynene kom til å se dagens lys.

Publisert 16. juni 2004 16:23

- I Chile var eg berre ein person, men her i Noreg blei eg chilenar. Det seier ein av personane som Jan Sverre Knudsen har intervjua i doktoravhandlinga si om kva rolle musikk og dans spelar som identitetsskapar i det chilenske miljøet i Oslo. Avhandlinga som han har gjort ved Institutt for musikk og teater, ber tittelen "Those that fly without wings - Music and Dance in a Chilean Community".

Publisert 16. juni 2004 13:37

Ein enkel gentest og tilgang til moderne medisinar kan gjera det mogleg å stansa den vidare spreiinga av tuberkulose som er motstandsdyktig mot antibiotika. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til legen Olga Toungoussova ved Seksjon for internasjonal helse.

Publisert 16. juni 2004 12:33

Norsk senter for menneskerettar går til kraftig åtak på Maktutgreiinga si negative haldning til at rettsvesenet og domstolane har fått større makt gjennom inntoget til menneskerettane i det norske samfunnslivet. Det går fram av høyringsfråsegna frå direktør Geir Ulfstein Leiar for Maktutgreiinga, Øyvind Østerud, avviser kritikken.

Publisert 14. juni 2004 15:12

Både Universitetet i Oslo og Statens Pensjonskasse (SPK) er i gang med omfattende datakvalitetsprosjekter som skal sikre at alle får den statlige tilleggspensjonen de har krav på. En bevilgning på en halv million til ekstrahjelp skal skape fortgang i dette arbeidet ved UiO.

Publisert 11. juni 2004 11:46

Seniorforsker Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO er tildelt årets Idunn-pris. Han deler prisen på 100 000 kroner med Karl Elling Ellingsen. Butenschøn får prisen for bokprosjektet "Midtøsten i vår tid. Statsutvikling og konflikt-mønstre". Idunn-prisen er Universitetsforlagets pris for beste faglitterære prosjektidé.

Publisert 10. juni 2004 14:38

Forskingsprosjektet "Det flerkulturelle samfunn" får status som universitetsstrategisk forskingsprogram ved UiO. Det vedtok Universitetsstyret denne veka. Satsinga vil kosta rundt 27 millionar over fem og eit halvt år. Prosjektet "Barndom og oppvekst " var med i finalen, men blei slått i innspurten av "Det flerkulturelle samfunn."

Publisert 10. juni 2004 11:06

Medisinprofessor Jon Storm-Mathisen er tildelt UiOs forskingspris for 2004. Det vedtok Universitetsstyret denne veka. Samtidig er kriminologiprofessor Cecilie Høigård tildelt formidlingsprisen og Juss-Buss prisen for godt læringsmiljø. Alle prisane er på 250 000 kroner.

Publisert 9. juni 2004 11:09

- Dei karismatiske rørslene er på sterk frammarsj i Den tredje verda. Det er den mest dramatiske utviklinga som skjer innanfor kristendomen i dag, konstaterer professor i kyrkjehistorie, Berge Furre. I dag inviterer Det teologiske fakultetet til ein internasjonal konferanse om dette temaet.

Publisert 9. juni 2004 10:08

Arbeidet med å bygge opp en universitetshistorisk fotobase ved UiO kan strande på grunn av manglende finansiering. - Det er ikke realistisk å tro at en god søkbar base vil være ferdig innen utgangen av 2004, uttaler prosjektkoordinator Anne Vaalund . Hun frykter at verdifullt fotomateriale kan gå tapt.

Publisert 7. juni 2004 16:42

I morgon, altså tysdag 8. juni klokka 07.19 vil planeten Venus gli inn framfor sola. I rundt seks timar vil Venus liggja som ei lita svart kule over solskiva. Ingen nolevande menneske har nokon gong opplevd noko liknande.

Publisert 7. juni 2004 08:59

Med statsminister til stede, med mjød-servering, fløytespill og håndverkere fra vikingtid, ble utstillingen Kaupang - vikingbyen åpnet den 3. juni. Av om lag 100 000 funn fra utgravingene, er 600 nå å se på Historisk museum.

Publisert 4. juni 2004 16:04

*Rektor kan anten tilsetjast av styret eller bli valt, og skal bli dagleg leiar både for den faglege og administrative verksemda.
*Både rektor og prorektor skal ut av styret og erstattast av to vitskapleg tilsette.
*Universiteta og høgskulane skal framleis vera statlege forvaltingsorgan med særskilte fullmakter.
*Gratisprinsippet blir lovfesta og studentane får rett til svangerskapspermisjon.

Publisert 4. juni 2004 11:54

På en høyslette i Arkadia på Peloponnes lå den antikke byen Tegea , også kjent også under navnet Alea etter den mytiske kong Aleus. Her har norske arkeologer funnet rester etter det som kan være Hellas' eldste kjente religiøse helligdom. Knut Ødegård forteller om nye norske prosjekter i Arkadia.

Publisert 4. juni 2004 10:36

Ynskjer regjeringa eksternt fleirtal i universitetsstyra og tilsett og ikkje valt rektor? Det blir dei viktigaste spørsmåla som journalistar og universitetstilsette vil få svar på når utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet legg fram forslaget til ny lov om universitet og høgskular i dag kl. 12.15. Denne lova skal i framtida vera felles for statlege og private institusjonar.