Styret vedtok handlingsplan for likestilling

Nå skal det, i likestillingens navn, handles ved Universitetet i Oslo. Overordnede mål og virkemidler for likestilling er vedtatt.
- Styret har tatt et klart, strategisk veivalg i likestillingsspørsmålet, konstaterer styremedlem Harriet Bjerrum-Nielsen, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

FORNØYD: - Jeg er svært fornøyd med at det videre arbeidet med likestillingsplanen forankres så godt i ledelsen i organisasjonen sentralt og ved fakultetene, sier Harriet Bjerrum-Nielsen.
Foto: Trine Nickelsen

Allerede i desember i fjor fikk Universitetsstyret forslag til Handlingsplan for likestilling ved UiO 2004-2008 på sitt bord. Men Styret var ikke fornøyd med det de fikk se og vedtok å sende det i retur. UiO må markere et sterkt engasjement i likestilling, og likestillingstiltakene bør bli mer konkrete og mer målrettet, var beskjeden. Siden da har Universitetsdirektøren utarbeidet en mer konkret og integert handlingsplan.

To faser

Da Universitetsdirektøren satte seg ned for å følge opp Styrets vedtak, ble det snart klart at arbeidet med handlingsplanen burde deles i to faser. Det er de overordnede mål og generelle virkemidler som ble vedtatt på Styrets møte på Lysebu den 26. januar.

Nå sendes ballen over til fakultetene: fagmiljøene skal selv lage måltall for tilsetting og utarbeide planer for hvordan de skal oppfylle disse måltallene. I juni i år skal det legges fram forslag til en konkret og integrert handlingsplan hvor også fakultetenes planer er innarbeidet.

Likestilling er mål og prosess

I vedtaket som Styret nå har fattet, heter det at universitetet forplikter seg til å arbeide aktivt mot alle former for direkte og indirekte diskriminering. Videre heter det at likestilling skal være et fundamentalt og bevisst element i all virksomhet.

Styret har slått fast at likestilling både er et mål og en prosess som innebærer at UiO bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som skal virke rettferdig for begge kjønn. Utformingen av undervisning, fag og insentivordninger skal gi kvinner og menn like store muligheter for å utfolde sitt talent. Rekrutteringspolitikken skal være aktiv. Fordelingen av de to kjønn i forsknings- og undervisningsstillinger skal speile kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene.

Minst 30 prosent kvinnelige professorer

Styret har videre bestemt at måltall er et viktig redskap for å fremme balanse mellom kvinner og menn i vitenskapelige stillinger. Måltall skal nå også gjelde nytilsetting på flere vitenskapelige stillingsnivåer.

Måltall er ansett et viktig virkemiddel. Mål for UiO 2004/2005:
- minst 30 prosent kvinner blant nytilsatte professor I
- minst 25 prosent kvinner blant nytilsatte professor II
- minst 20 prossent kvinner blant nytilsatte i faglige lederstillinger
- 50 prosent kvinner blant nytilsatte i førsteamanuensis/vitenskapelig mellomstillinger

Fakultetene fortsetter arbeidet

Fakultetene får ansvar for å fastsette måltall for tilsetting innen sine fagområder. Dette skal skje i samsvar med de overordnede målene som Styret setter. Fakultetene får nå i oppdrag å utforme et sett av konkrete tiltaksplaner som er tilpasset situasjonen lokalt.

En gruppe representanter fra administrasjonen og fakultetene skal lede og koordinere prosessen. Fakultetsrepresentantene skal komme fra fakultetsledelsen. Dette bør være personer med kompetanse på kunnskapsfeltet kjønn og likestilling.

Universitetsdirektøren eller rektor/prorektor skal lede gruppen med fakultetsrepresentantene. Prosessen blir dermed ikke bare godt forankret i fakultetsledelsen, men også på det høyeste ledelsesnivå i organisasjonen.

- Styret har valgt å sette inn tunge virkemidler for å nå målsettingene for likestilling, konstaterer Harriet Bjerrum-Nielsen.
- Jeg er svært fornøyd med at arbeidet forankres så godt i ledelsen ved fakultetene. Det er et kraftig signal fra Styret om at de tar likestillingsspørsmålet på alvor, mener hun.

Dialog

- Arbeidet med å lage måltall og planer for hvordan måltallene skal oppfylles, tror jeg blir en god prosess ved fakultetene, framholder UiOs likestillingsrådgiver, Lise Christensen.

- Fakultetene vil måtte inngå i en dialog med sine ansatte om hva som bør og kan gjøres for å få flere kvinner tilsatt i ulike vitenskapelige stillinger. Det blir en forpliktelse i fagmiljøene å jobbe med denne problematikken. Rekruttering og kjønn skal nå sees i sammenheng med resten av virksomheten. Denne integrasjonstankegangen har jeg stor tro på, framfor, som tidligere, å betrakte likestilling som en satellitt-virksomhet.

Emneord: Likestilling Av Trine Nickelsen
Publisert 27. jan. 2004 10:55 - Sist endret 10. des. 2008 15:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere