Uenige om formidlingspremiering

Formidlingsutvalgets flertall mener at UiO bør etablere en todelt modell for belønning av forskningsformidling. Mindretallet tviler på at belønning basert på registrering vil virke etter hensikten.

TODELT MODELL: - Vi har funnet fram til en modell som både belønner individuell innsats og strategisk innsats fra et større fagmiljø, opplyser Helge Kvanvig.
Foto: Trine Nickelsen

Produktivitet innen forskning og utdanning gir direkte økonomisk uttelling. Men hva med den tredje av kjerneaktivitetene ved universitetet - formidling ?

Utvalget, som begynte sitt arbeid i oktober i fjor, har vurdert om ikke også formidling bør belønnes etter en budsjettmodell. Hvilke konsekvenser vil en slik modell ha for den faglige virksomheten ved UiO som helhet? I midten av januar, fikk rektor drøftingsnotatet "Formidling som teller" på sitt bord.
Utvalget har bestått av: Helge Kvanvig (leder), Lise Kjølsrød, Nils Christophersen, Per Brodal og Johannes W. Løvhaug (sekretær).

Ja til belønning

Det er behov for et nytt belønningssystem for formidling, konkluderer et samlet utvalg, og viser blant annet til at institusjonens legitimitet avhenger av om kunnskapen formidles ut til samfunnet.

Men i synet på hvordan en slik budsjettmodell bør se ut, er utvalget delt. Flertallet av utvalgsmedlemmene mener at det er behov for et differensiert opplegg med sterke virkemidler.

Vil ha todelt modell

Fire av de fem medlemmene i utvalget går inn for et todelt system basert både på belønning etter registrert produktivitet og tildeling av midler etter søknad.

- Vi har funnet fram til en modell som både belønner individuell innsats og strategisk innsats fra et større fagmiljø, opplyser Helge Kvanvig.
Ved belønning ut fra registrering er det de ferdige produktene som ligger til grunn for tildeling av midler. Det er grunnenheten der forskeren arbeider som skal tilgodesees. Egenrapportering i Frida og sentral registrering gjennom et utvalg databaser og registre, er basis for tildeling av midler.

Fagmiljøer forvalter kunnskap som det kan komme til å bli stor etterspørsel etter fra medier og samfunn for øvrig. Strategisk belønning skal gjøre det mulig for institutter og fakulteter å sette av ressurser dersom deres kunnskap skulle bli særlig ettertraktet.

De strategiske midlene skal også gjøre det mulig for enhetene å planlegge formidlingsaktivitet. Strategiene kan rettes mot spesielle tiltak eller mot et bredere samfunnsfelt over et lengre tidsrom. Det er her prosesser og tiltak som belønnes, framfor ferdige produkter.

En slik todelt modell, mener flertallet, tar hensyn til at det er betydelige forskjeller mellom fagmiljøene når det gjelder formidling. Når både produktivitet og skjønnsmessige vurderinger ligger til grunn, vil det stimulere både kvantitet og kvalitet.

- Mye faglig virksomhet ved UiO er skjult, både forsknings- og formidlingsvirksomhet. Det er viktig at virksomheten registreres og at den gjennom registreringen blir sett, mener Kvanvig.

Uheldige konsekvenser

Men utvalget er delt i sitt syn på insentivsystemer som knytter seg til den enkeltes innsats. Mindretallet, ved Lise Kjølsrød, anbefaler bruk av strategisk belønning for å stimulere formidlingsaktiviteten. Men hun har innvendinger mot å innføre belønning basert på registrering. Særlig ved Det juridiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet er pågangen fra forvaltning, organsisajoner og medier stor.

Ved å premiere eksternt rettede bidrag gjennom budsjettmodellen, vil en synliggjøre en aktivitet som likevel finner sted. Mindretallet frykter at ansatte med en slik ordning får mer legitime grunner til å søke om frikjøp fra andre oppgaver. Tapt forskningsinnsats og mindre forskningsbasert undervisning kan bli følgen av dette.

Utvalgets mindretall mener også at premiering av formidlingsinnsats er mer sårbar enn premiering av forskning: det vil kunne føre til langt flere bidrag i offentligheten med lav kvalitet. En slik utvikling vil skade universitetets renommé, påpeker mindretallet.

Skal på høring

Rektor Arild Underdal sier til Uniforum at utredningen skal ut på ordinær høring.
- Samtidig skal det arbeides videre administrativt for å kaste lys over noen av de tekniske problemstillingene som utvalget har pekt på. Målet er at Universitetsstyret skal få saken til behandling på sitt møte i juni i år.

Emneord: Forskningsformidling Av Trine Nickelsen
Publisert 28. jan. 2004 10:43 - Sist endret 10. des. 2008 15:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere