Nyheter fra 2002 - Side 9

Publisert 11. apr. 2002 10:25

- Noreg brukar 20 milliardar på forsking i året. Sjølv om me håpar å auka den summen, så inneber det likevel at forskarane har ei plikt til å formidla kva desse pengane går til. Ein nasjonal nettstad som forskning.no kan vera ein god reiskap for å få dette til. Det sa utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet då ho opna forskingsportalen forskning.no onsdag 10. april.

Publisert 10. apr. 2002 18:44

Offentleg sektor skal moderniserast, norsk språk og kultur skal styrkast, samstundes som demokratiet skal styrkast gjennom auka medverknad i dei demokratiske prosessane. Det er blant måla for regjeringa sin "Strategi for elektronisk innhald", som vart lansert på SKIKT-konferansen 2002.

Publisert 10. apr. 2002 18:27

Telenor, Microsoft og Infosoc er dei største nøttene å knekka for vidare utvikling av Internett i Norge.

Publisert 9. apr. 2002 15:04

Israelerne sparer verken hus eller hjem i de palestinske selvstyreområdene.
Uniforum fikk nylig en e-post fra direktør Institutt for samfunnsmedisin ved Birzeit-universitetet på Vestbredden, Rita Giacaman. Hennes institutt har lenge samarbeidet med Det medisinske fakultet, UiO. For kort tid siden snakket hun med professor i sosiologi, Majdi al-Malki, ved samme universitet. Dette er hans beretning fra den siste tidens kamphandlinger.

Publisert 9. apr. 2002 13:31

- Det var ikkje noko nederlag for meg at Augusto Pinochet ikkje blei utlevert til Spania, men sendt tilbake til Chile etter arrestasjonen i London. Etterforskinga mot han held jo fram både i Spania og i Chile.

Publisert 9. apr. 2002 12:04

UiO-studenten Kamil Azhar er valt til ny leiar i Norsk Studentunion. Azhar er 22 år og studerer for tida Midtausten- og Nord-Afrikakunnskap ved Institutt for austeuropeiske og orientalske studiar.

Publisert 4. apr. 2002 09:41

Matematikarar, geofysikarar og sivilingeniørar ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved NTNU i Trondheim har fått 10,3 millionar kroner frå Forskingsrådet for å kartleggja dei undersjøiske havstraumane utanfor norskekysten og laga modellar over korleis farlege undervass- og overflatebylgjer kan oppstå.

Publisert 3. apr. 2002 14:42

Universitetet i Oslo kjem ikkje til å gi økonomisk støtte til oppretting og drift av Oslo Student Televisjon AS. - Dette er trist og lite framtidsretta, seier prosjektleiar Lucas H Weldeghebriel i studentfjernsynsselskapet.

Publisert 2. apr. 2002 15:34

USA-forsker Ole O. Moen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, er valgt til generalsekretær i The European Association for American Studies (EAAS).

Publisert 2. apr. 2002 11:07

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet innvier torsdag 4. april Simula Research Laboratory (Simula-senteret) på Fornebu. Simula-senteret er oppkalt etter professorene Kristen Nygaards og Ole-Johan Dahls banebrytende objektorienterte programmeringsspråk Simula.

Publisert 22. mars 2002 16:13

Den nye stortingsmeldingen om lærerutdanning ble lagt fram 22. mars. - Den femårige lærerutdanningen vi legger opp til ved universitetene, er en meget interessant modell. Men jeg vil ikke kalle den for en "lektorutdanning", sa utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet da hun la fram hovedinnholdet i meldingen torsdag denne uka.

Publisert 21. mars 2002 14:44

Det medisinske fakultetet, UiO, har siden midten av 1990-tallet samarbeidet nært med flere palestinske universiteter. I forrige uke forsvarte Abdullatif Said Husseini sin doktoravhandling som den første palestineren i samarbeidsprogrammet.

Publisert 21. mars 2002 14:24

- Det er ikke mulig å få til en femårig lektorutdanning uten samtidig å forringe den faglige kvaliteten sterkt. Det mener bestyrer ved Historisk institutt, professor Jorunn Bjørgum.

Publisert 21. mars 2002 14:16

En lektor har til nå hatt seks års fagstudier samt ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) bak seg før hun går ut i skolen. Nå må Universitetet i Oslo redusere lektorutdanningen til fem år.

Publisert 21. mars 2002 09:52

Fjerning av kreftsvulstar med laserkanonar og iskuler er ikkje science fiction, men dagleg rutine på operasjonsstovene til Intervensjonssenteret på Rikshospitalet på Gaustad. Ved mange operasjonar er det ikkje lenger naudsynt å skjera opp pasienten med skalpell. Det er nok å føra eit minikamera gjennom ein sonde fram til staden der inngrepet skal skje. Så kan kirurgen lokalisera kreftsvulsten og sikta inn laserkanonen før kirurgen skyt laserstrålar mot kreftsvulsten som slik kan fjernast.

Publisert 20. mars 2002 16:15

- Det er ikkje sant at folk berre vil underhaldast til døde. Meir enn tre millionar TV-sjåarar har nemleg vore innom Kunnskapskanalen på NRK1 dei siste undervisningsåra, slår prosjektkoordinator Arild Boman ved InterMedia fast med ettertrykk.

Publisert 19. mars 2002 12:46

Universitetet i Oslo er eit breiddeuniversitet. Det vedtok eit fleirtal på åtte av dei 11 medlemane i Kollegiet under møtet 26. februar.

Publisert 18. mars 2002 10:49

Universitetsdirektør Tor Saglie har sagt opp omstillingsavtalen ved UiO med verknad frå 15. juni 2002. Ein viktig klausul i denne avtalen har vore at ingen ved UiO kan seiast opp under omstilling. Fagforeiningane raser og varslar kamp for å få ha omstillingsavtalen slik den er. - Ei oppseiing av avtalen vil ikkje føra til fleire oppseiingar av tilsette, forsikrar universitetsdirektøren.

Publisert 15. mars 2002 17:02

- Frå 2003 skal fire av dei elleve representantane i Kollegiet vera eksterne. - Det skal opprettast eit sjølvstendig organ for akkreditering og evaluering som skal fylgja opp og kontrollera kvaliteten ved institusjonane. - Kollegiet får makt til sjølv å fastsetja den interne organiseringa ved institusjonen. - Det skal innførast ein felles internasjonal karakterskala frå A til E for bestått, og F for ikkje bestått.

Publisert 14. mars 2002 15:46

Hvert år tar flere hundre nordmenn sitt eget liv. Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF) ved Universitetet i Oslo tilbyr i år for første gang en videreutdanning i selvmordsforebyggende arbeid. - Vi kjenner ikke til noe annet studium i verden som går i dybden i den grad som vi gjør, forteller professor Lars Mehlum og undervisningskonsulent Dag Willy Tallaksen.

Publisert 13. mars 2002 16:36

Tirsdag denne uka ble resultatene fra den årlige undersøkelsen av studentenes tilfredshet med studie- og lærested lagt fram. - Ingenting i denne undersøkelsen overrasker meg. Det er skremmende at UiO sier at de er passe fornøyd med resultatene. Institusjonen har en kjempejobb å gjøre, kommenterer Torstein Lindstad, leder for Studentparlamentet.

Publisert 12. mars 2002 17:29

Det blir utdanna for få doktorgradskandidatar innan dei fleste fagområde i Noreg i høve til dei andre nordiske landa,doktorgradskandidatane er for gamle når dei disputerer og gjennomstrøyminga i doktorgradsstudiet er for dårleg.

Publisert 12. mars 2002 11:06

Medisin, psykologi og veterinærstudiet skal ikke omfattes av den nye gradsstrukturen. Derimot må jusstudiet ved Universitetet i Oslo innføre den nye gradsstrukturen fra høsten 2007. Det går fram av regjeringens stortingsmelding med vurdering av gradsbenevnelser for utdanninger ved universiteter og høyskoler.

Publisert 7. mars 2002 14:21

Et nytt semester er i gang, og nye studenter fulle av forhåpninger starter på sin akademiske karriere. Får de den servicen de har krav på av Universitetet i Oslo? Uniforums test ga et varierende inntrykk.

Publisert 7. mars 2002 14:12

- Zimbabwe er et autoritært samfunn som går mot diktatur. Bare internasjonalt press kan forhindre det, sier Zimbabwe-eksperten Helge Rønning. Det er stor bekymring for at Robert Mugabe, som har hatt makten i 22 år, ikke vil akseptere et nederlag i presidentvalget 9.-10. mars. Valgkampen har vært preget av terror mot opposisjonen og innføring av nye repressive lover.