Februar

Publisert 26. feb. 2002 21:24

Det blir ikke innført mange varianter av examen philosophicum ved Universitetet i Oslo slik mange har spådd. Det akademiske kollegium har vedtatt en stram, felles ramme for exphil-studiet hvor etikk skal inn som en obligatorisk del.

Publisert 26. feb. 2002 15:08

I Norge brukes det år for år litt mer ressurser til forskning og utvikling (FoU). - Dette er bra, men langt fra godt nok. Våre siste tall for status for norsk forskning viser at selv om Norge bruker noe mer ressurser til FoU, så satser våre konkurrenter og naboland mer. Norge ligger nå på jumboplass i Norden, og avstanden til våre naboer øker. Situasjonen kan karakteriseres ved at det humper og går i Norge, mens de andre landene løper fra, sier administrerende direktør Christian Hambro i Norges forskningsråd i ei pressemelding.

Publisert 25. feb. 2002 15:11

Utdannings- og forskningsdepartementet har besluttet å opprette et Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, lokalisert i Trondheim i tilknytning til NTNU. Senteret vil få fire årsverk og en bevilgning på 6 mill kr på årsbasis. Senteret opprettes 1. august 2002.

Publisert 25. feb. 2002 13:59

- Alle universitet må spesialisera seg. Ingen universitet kan lenger dekka alle fag like godt. Dette må også Universitetet i Oslo ta ad notam.

Publisert 22. feb. 2002 13:47

Statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskingsdepartementet kunne ikkje lova meir pengar til den nasjonale planen for forsking på funksjonelle materiale (FUNMAT), då han deltok på eit seminar om prosjektet denne veka.

Publisert 21. feb. 2002 16:09

Den 8. mars arrangerer Universitetet i Oslo Videregående skole-dag 2002 . - Arrangementet er blitt vesentlig utvidet sammenliknet med tidligere år, forteller prosjektleder Sissel Korshavn.

Publisert 18. feb. 2002 15:09

Institutt for menneskerettar fryktar at Justisdepartementets framlegg til lovtiltak mot terrorisme kan råka solidaritetsarbeid med opposisjonelle miljø i andre land. Det er spesielt tiltaka som er retta mot finansiering av terrorisme som kan gi slike fylgjer, går det fram av høyringsfråsegna frå instituttet.

Publisert 18. feb. 2002 12:21

- Universitetets ansatte og enheter må bli mer rause og generøse mot hverandre. Rådet kommer fra tidligere personalsjef Trond Tveit Selvik og avtroppende personaldirektør Grethe Fjeld Heltne ved UiO. Begge benekter at kritikk av personalpolitikken ved UiO på noen måte har influert på deres beslutning om å forlate sine stillinger.

Publisert 18. feb. 2002 10:45

- Tiden du er død i, er så mye lenger enn den du lever i. Statistisk sentralbyrå forteller meg at jeg har tre år igjen å leve, sier nittiåringen Næss. Uten at det ser ut til å bekymre ham stort.

Publisert 18. feb. 2002 10:16

Heretter må du skifte til engelsk fonologi når du skal uttale de akademiske gradene ved landets universiteteter: "bætsjele" og "ma:ste". - Å bruke engelske benevnelser på våre akademiske grader, er utslag av norsk husmannsånd på sitt verste, mener leder av Norsk språkråd, Jan Olav Fretland.

Publisert 18. feb. 2002 09:22

Et samarbeidsprosjekt innen medieforskning mellom Universitetet i Oslo og University of Zimbabwe må nå legges ned. Årsaken er at Universitets- og høyskolerådets program for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) ikke vil støtte prosjektet lenger. Medieprofessor Helge Rønning mener prosjektet er blitt offer for inhabilitet i et UiO-utvalg.

Publisert 15. feb. 2002 15:18

-Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er meget fornøyd med at utdannings -og forskningsminister Kristin Clemet skal jobbe for at øremerking av kvinner til vitenskapelige stillinger fortsatt skal være et virkemiddel for å balansere kjønnsbalansen ved Universitetet i Oslo, sier leder av Studentparlamentet, Torstein Lindstad.

Publisert 15. feb. 2002 10:52

- Me må skaffa rom for nye oppgåver ved UiO ved å leggja ned andre. Dermed må me også krevja å få meir av det me yter frå staten enn det me får i dag, sa rektor Arild Underdal i talen sin under rektorinaugurasjonen i Universitetes Aula 8. februar.

Publisert 14. feb. 2002 09:23

I framtida kan kroppen sine eigne system mobiliserast for å produsera nytt beinvev i staden for at øydelagt beinvev blir erstatta med metallmateriale som til dømes titan. Ei forskargruppe leia av Ståle Petter Lyngstadaas ved Det odontologiske fakultetet, UiO, har no fått 23 millionar kroner frå EU og to millionar frå eit svensk bioteknologiselskap for å finna ut om dette er mogleg.

Publisert 14. feb. 2002 09:09

- Forskarar som vil ha hjelp til å laga forretningsplanar kan no få det av studentar frå Handelshøyskolen BI. Alle dei som har funn som dei ynskjer å kommersialisera kan få dette tilbodet og slik kan dei også vera med og delta i Venture Cup, seier prosjektleiar Kristian Pfanzelter. Førstepremien i denne landsomfattande konkurransen er 250 000 kroner.

Publisert 13. feb. 2002 14:53

Regjeringen fastholder det norske standpunktet om at universitets - og høgskoleloven og øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner ikke vurderes å være i strid med EØS-avtalen. - Dette var en glimrende avgjørelse, sier likestillingsrådgiver Lise Christensen ved UiO i en kommentar til Uniforum.

Publisert 7. feb. 2002 16:12

Den moderate endringa av exphil-studiet som HFs fakultetsstyre vedtok i førre veke får støtte frå styrar ved Filosofisk institutt, Camilla Serck-Hanssen. - Eg synest forslaget til HFs studentutval (HFSU) var det beste, men eg er nøgd med det vedtaket som fekk fleirtal, seier ho.

Publisert 6. feb. 2002 15:52

Med 13 mot 12 stemmer vedtok fakultetsstyret ved HF i førre veke å gå inn for ei moderat endring av exphil-studiet. Mindretalet ville ha langt meir radikale endringar i dette studiet.

Publisert 6. feb. 2002 10:26

Antikk kultur og klassisk tradisjon og Program i medievitskap . Dette er to av dei studieprogramma du truleg kan ta ved HF når Kvalitetsreforma er innført frå hausten 2003. Dermed ligg HF-fakultetet langt framme når det gjeld å omstilla seg til denne reforma.