April

Publisert 30. apr. 2002 15:43

Sør-Afrikas president Thabo Mbeki kjem måndag 13. mai til Universitetet i Oslo for å halda forelesinga "New Partnership for Africa´s Development" (Nytt partnarskap for Afrikas utvikling). Forelesinga, som altså er open for alle, startar klokka 11.00 i auditorium 1 i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Publisert 29. apr. 2002 18:30

Universitetsbiblioteket ved UiO har nyleg kjøpt inn samfunnsvitarane sin bibel, The International Encyclopedia of the Social and Behaviorial Sciences (IESB) . Det samfunnsvitskaplege leksikonet består av 26 bind. - Dette blir til stor glede for samfunnsforskarane, meiner univeristetsbibliotekar Bredo Berntsen.

Publisert 29. apr. 2002 10:49

To norske studentar skal få høve til å læra om studentdemokrati i Colombia medan to colombianske studentar får høve til å læra om norsk studentdemokrati gjennom arbeidet til Studentparlamentet i Oslo. Dette er mogleg takka vera det nyleg inngått samarbeidet mellom Colombia Studentforening (CSF) og Fredskorpset, opplyser Ingjerd Utkilen og Heidi Ryste i CSF til Uniforum.

Publisert 29. apr. 2002 10:23

- Då eg fekk diagnosen polio som 11-åring i 1951, sette distriktslegen opp eit stort skilt utanpå huset til foreldra mine med teksten: Dette huset er smittefarleg. I tre veker kunne dei verken gå på besøk eller motta besøk frå nokon. Det gjekk hardt ut over avskrivingskontoret til faren min.

Publisert 26. apr. 2002 15:41

Et areal tilsvarende elleve fotballbaner må til for å tilfredsstille hver enkelt osloborgers forbruk. Som første by i Europa, har Oslo fått beregnet sitt "økologiske fotavtrykk".

Publisert 26. apr. 2002 15:29

En gang lå Svalbard ved Middelhavet. Tenke seg til: ved Middelhavet. Det er riktignok en stund siden. 60 millioner år eller så. Nå ligger Svalbard ikke lenger ved Middelhavet, men i Barentshavet, nærmest i gangavstand til Nordpolen, skarve 120 mil.
Likevel lar de seg lokke hit, unge studenter fra fastlands-Norge og fra allverdens land der de ikke akkurat har hatt mulighet for å bli kompis med kuldegradene. Og hit kommer vitenskapsfolk i det internasjonale toppsjiktet for å forelese og holde kurs. Hva er det som trekker dem til det nordligste universitetscampus i verden?

Publisert 25. apr. 2002 12:10

UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved UiO , tapte i fjor 54 millioner kroner på aksjer. Dette tilsvarer en negativ avkastning på 6,2 prosent. Nedgangen gikk hardt ut over Thorleif Dahls legat for historisk forskning som i år deler ut kun 20000 kroner.

Publisert 25. apr. 2002 10:09

Over fire millionar nordmenn har vore innom programma til Kunnskapskanalen på NRK 1 sidan 1999. Over ein million har sett heile program, opplyser førsteamanuensis Arild Boman ved InterMedia, UiO til Uniforum. Det aller mest populære programmet var eit opptak av foredraget til Richard Senett med tittelen Nye klassar og sosiale skilnader i informasjonssamfunnet .

Publisert 24. apr. 2002 16:54

Israel stengde dei palestinske universiteta fordi dei var ein del av infrastrukturen til dei palestinske terrorgruppene som fanst både på skular, i kyrkjer, på sjukehus og i flyktningleirar. Det skriv Israels ambassadør i Noreg, Liora Herzl, i eit svar på UiO-rektor Arild Underdals protestbrev mot stenginga av fleire palestinske universitet.

Publisert 24. apr. 2002 11:54

Omstillingsavtalen må handsamast på nytt i Kollegiet som ei vedtakssak. Det krev kollegierepresentantane Kristian Mollestad og Ulrik Sverdrup i eit brev til universitetsdirektør Tor Saglie. Rektor Arild Underdal avviser kravet.

Publisert 23. apr. 2002 16:38

Universiteta og høgskulane skal i framtida kunne tene pengar på oppfinningar som er gjorde av lærarar og vitskapleg tilsette. Det er klart etter at lærarunntaket i lov om retten til oppfinningar gjorde av arbeidstakarar truleg blir oppheva. Føresetnaden er at Odelstingsproposisjon nr 67 (2001- 2002), som regjeringa la fram før helga, blir vedtatt av Stortinget. Dette unntaket har gjort at forskarar ved institusjonane i dag sit med retten til næringsmessig utnytting av eigne oppfinningar

Publisert 19. apr. 2002 12:19

Eventyraren, etnografen og æresdoktor ved UiO, Thor Heyerdahl døydde torsdag 18. april, 87 år gamal. Heyerdahl blei utnemnt til den første norske æresdoktor ved Universitetet i Oslo i 1961. Heyerdahl er mest kjent for Kon Tiki-ekspedisjonen frå Peru til Polynesia i 1947.

Publisert 19. apr. 2002 11:09

Professor Cathrine Fabricius Hansen ved Germanistisk institutt, UiO er tildelt den tyske Jacob og Wilhelm Grimm-prisen for 2002. Prisen er på 5000 euro og blir delt ut av Den tyske akademikarutvekslingstenesta (Deutschen Akademischen Austtauschdienstes (DAAD).

Publisert 18. apr. 2002 11:35

Joda, Kamil Azhar, student ved UiO og nyvalgt leder for Norsk Studentunion (NSU), kan gjerne snakke med Uniforum, bare det ikke blir for tidlig på dagen. Han er nemlig ingen morgenfugl. Helst vil han vite hva vi forventer, for det har visst alltid vært forventet noe av ham. Det er nemlig ikke det første vervet han går til.

Publisert 18. apr. 2002 11:21

Alt frå IKT og samfunn, skuleleiing og pedagogikk til spesialpedagogikk og læring i kulturelt komplekse samfunn skal lokka nye studentar til Det utdanningsvitskaplege fakultetet når Kvalitetsreforma blir innført frå hausten 2003.

Publisert 18. apr. 2002 10:30

Kristendomskunnskap og teologi blir naturleg nok hovudtilbodet til Det teologiske fakultetet også etter at Kvalitetsreforma er innført hausten 2003. Men studiet av kristendomskunnskap vil bli ein del av studieprogram i kultur og identitet, religion og kvinne- og kjønnsstudiar.

Publisert 17. apr. 2002 11:07

Material og energi for framtida, økologi og evolusjon og astronomi, fysikk og meteorologi er tre av dei ti studieprogramma MN-fakultetet kan tilby frå hausten 2003. - Me håpar me har gjort programma så attraktive at studentane blir her i staden for å dra til Australia, seier professor Svein Stølen ved Kjemisk institutt.

Publisert 16. apr. 2002 17:35

Israels stenging av dei palestinske universiteta på Vestbreidda er øydeleggjande, ikkje berre for undervisninga og forskinga, men også for heile arbeidet med å byggja institusjonar i Dei sjølvstyrte palestinske områda. Det står det i eit brev UiOs rektor Arild Underdal har sendt til Israels ambasssadør i Noreg, Liora Herzl.

Publisert 16. apr. 2002 13:29

9. april ble det undertegnet en avtale i Gøteborg om et svensk-norsk samarbeid innen bioteknologi. De samarbeidende partene er Universitetet i Oslo, Norges veterinærhøgskole, Norges landbrukshøgskole, Gøteborgs universitet, Chalmers tekniske høgskole og partene i det såkalte GO-samarbeidet. Tidligere rektor ved UiO, professor Kaare R. Norum leder styringsgruppen.

Publisert 12. apr. 2002 13:16

Medisinprofessor Ole Petter Ottersen skal leia den tverrfakultære satsinga på bioteknologi ved Universitetet i Oslo. Kollegiet tilsette han denne veka som fagleg leiar av EMBIO eller UiOs satsing innan molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk. Tilsetjinga gjeld for fire år.

Publisert 12. apr. 2002 11:51

Peter Anker (1744-1832) var både kunstmålar og samlar, men også generalguvernør i den dansk-norske kolonien Trankebar i India frå 1788 til 1808. Historisk museum opna 11. april ei utstilling av bileta Peter Anker malte frå dei 20 åra han var i India. Utstillinga skal stå fram til 11. august.

Publisert 11. apr. 2002 10:25

- Noreg brukar 20 milliardar på forsking i året. Sjølv om me håpar å auka den summen, så inneber det likevel at forskarane har ei plikt til å formidla kva desse pengane går til. Ein nasjonal nettstad som forskning.no kan vera ein god reiskap for å få dette til. Det sa utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet då ho opna forskingsportalen forskning.no onsdag 10. april.

Publisert 10. apr. 2002 18:44

Offentleg sektor skal moderniserast, norsk språk og kultur skal styrkast, samstundes som demokratiet skal styrkast gjennom auka medverknad i dei demokratiske prosessane. Det er blant måla for regjeringa sin "Strategi for elektronisk innhald", som vart lansert på SKIKT-konferansen 2002.