Kollegiet har vedtatt felles ramme for exphil

Det blir ikke innført mange varianter av examen philosophicum ved Universitetet i Oslo slik mange har spådd. Det akademiske kollegium har vedtatt en stram, felles ramme for exphil-studiet hvor etikk skal inn som en obligatorisk del.

- Jeg er glad for at vi lyktes med å samle oss om en felles plattform for exphil, sier Arild Underdal.
Foto: Trine Nickelsen

Debatten om hvilken plass examen philosophicum og examen facultatum skal ha i den nye bachelor-graden, har gått høylytt for seg både på og utenfor universitetet de siste månedene. Når studiets laveste grad skal oppnås i løpet av tre år mot tidligere fire, er det mange som har sett for seg store endringer i de forberedende prøvene ved UiO, med oppsplitting i mange fag og tap av en akademisk felleskultur. Tirsdag denne uka ble saken behandlet i universitetets øverste styringsorgan.

- Et stort flertall av Kollegiets medlemmer er av den oppfatning at en ikke bør åpne for mange varianter av exphil-studiet. Exphil skal tvert imot beholdes innenfor en samlende tematisk ramme, påpeker rektor ved UiO, Arild Underdal.

Etikk, takk!

De forberedende prøver ved UiO var i fjor høst gjenstand for evaluering. Rådet for examen philosophicum og examen facultatum avla sin rapport i november 2001. Rapporten har vært ute på høring hos fakultetene og Studentparlamentet.

Heretter skal exphil og exfac-emner inngå med til sammen 20 studiepoeng i den nye bachelor-graden som til sammen vil være på 180 studiepoeng. Exphil tilrettelegges som en ti studiepoengs modul. Studieplanen skal omfatte filosofi- og vitenskapshistorie. På bakgrunn av høringsuttalelsene, gikk universitetsdirektøren i sitt forslag til vedtak inn for å la det være opp til fakultetene/studieprogrammene selv å avgjøre om studiet i tillegg enten skal omfatte kritisk tenkning eller etikk.

Flertallet i Kollegiet ønsket imidlertid ikke å innføre denne valgmuligheten. Etter forslag fra kollegierepresentant Harriet Bjerrum-Nielsen, ble det vedtatt at etikk skal være den andre modulen på exphil.
- Den viktigste endringen på innholdssiden i forhold til nå, er nettopp dette at etikk skal inn som en obligatorisk del av exphil, påpeker Underdal.

- De største forskjellene for øvrig er at studieopplegg og undervisningsform blir langt mer aktiviserende, oppfølgende og seminarpreget enn tilfellet er i dag. Det innføres dessuten større grad av fleksibilitet ved at det blir opp til de enkelte fag/studieprogram å bestemme når i studieløpet en skal anbefale eller pålegge studentene å ta exphil- og exfac-modulene.

Kvinnelige filosofer på pensum

Et flertall i Kollegiet vedtok å påpeke at den innholdsmessige revisjonen av exphil og exfac er en god anledning til å få inn tekster av kvinnelige forfattere på pensum og at kjønnsperspektiver bør integreres i undervisningen.

Kollegiet vedtok også at Rådet for examen philosophicum og examen facultatum skal vurdere om det er mulig å innpasse dagens naturvitenskapelige verdensbilde som del av den allmenne filosofi- og vitenskapshistorien.

Exfac: økt differensiering

De andre ti studiepoengene, exfac, skal fakultetene i stor grad å ta hånd om selv og tilpasse dette i studieprogrammene. Kollegiet vedtok enstemmig at exfac i hovedsak skal ha grunnlagsproblematikk som en felles ramme.

- Resultatet av Kollegiets vedtak er at vi får en klarere todeling mellom exphil og exfac enn vi har i dag. Opplegget for exfac er mer åpent der fakulteter og studieprogrammer i større grad kan utforme egne opplegg. En felles ramme for exphil kombineres altså med en økt differensiering av exfac.

Nye pensumlister og undervisningsopplegg for exphil skal nå utarbeides ved Avdeling for examen philosophicum i samarbeid med fakultetene.
- Kollegiet har vedtatt relativt små endringer i forhold til det Rådet for examen philosophicum og examen facultatum gikk inn for. Derfor har jeg håp om at vi greier å komme i mål uten for store forsinkelser, sier Underdal.

Felles plattform

Mange har den siste tiden har ropt varsku til den bebudede omleggingen av exphil-studiet.
- Ropene har vært overdrevet. Det har aldri vært snakk om å avskaffe exphil eller å flise studiet helt opp i rent fagstoff. Det eksisterer ulike syn på hvor stor den felles rammen skal være. Det er den reelle diskusjonen, understreker UiO-rektoren.

Han er tilfreds med måten Kollegiet har behandlet denne viktige saken på.
- Jeg er glad for at vi lyktes med å samle oss om en felles plattform. Kollegiet har med sitt vedtak gitt klare føringer på den innholdsmessige rammen for exphil. Avstanden mellom de framsatte forslagene i Kollegiet var ikke stor. Det vedtaket som Kollegiet har fattet mener jeg de fleste kan være fornøyd med. Jeg tror vedtaket gir et godt grunnlag å arbeide videre på.

Emneord: Universitetspolitikk, Undervisning Av Trine Nickelsen
Publisert 26. feb. 2002 21:24 - Sist endret 10. des. 2008 15:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere