Ny gradsstruktur med få unntak

Medisin, psykologi og veterinærstudiet skal ikke omfattes av den nye gradsstrukturen. Derimot må jusstudiet ved Universitetet i Oslo innføre den nye gradsstrukturen fra høsten 2007. Det går fram av regjeringens stortingsmelding med vurdering av gradsbenevnelser for utdanninger ved universiteter og høyskoler.

Medisin, psykologi og veterinærstudiet slipper å innføre den nye gradsstrukturen, opplyser utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet.
Foto: Ståle Skogstad

Den nye meldingen med tittel Stortingsmelding nr. 11 "Kvalitetsreformen: Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning", er den første av i alt fem stortingsmeldinger om høyere utdanning, som legges fram denne våren. Den nye meldingene er oppfølging av stortingsbehandlingen forrige vårsesjon av St. meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett Kvalitetsreform av høyere utdanning, der gradstrukturen inngikk, går det fram av en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

I dag fins det om lag 30 yrkesutdanninger og 50 ulike grader på lavere og høyere nivå. Den store gradsfloraen gjør det vanskelig å kommunisere til studenter og arbeidsgivere hva de forskjellige utdanningene egentlig inneholder. Som en del av Kvalitetsreformen av høyere utdanning dreier ny gradsstruktur seg ikke bare om et navneskifte, men skal være en motivasjon til faglig forbedring. Innholdsmessig fornying og nye gradsbetegnelser forutsettes å være elementer som er nært knyttet sammen. Kvalitetsheving i høyere utdanning er forutsatt også å føre til mer effektiv studietid og økt gjennomstrømning.

Også internasjonalt har det vært et problem med det store antallet grader. Omleggingen av grader i høyere utdanning er i tråd med intensjoner og forpliktelser i internasjonale fora og avtaler,for eksempel Bolognaprosessen. Stortingets vedtak bygger på forutsetning om en gjennomgang av gradsomleggingen for profesjonsutdanningene, lærerutdanning og kunstutdanning.

Regjeringen foreslår unntak for utdanningene i medisin, psykologi og veterinærmedisin, studier som nå har lengre studietid enn fem år. Dette er kliniske studier som ut fra krav til både omfattende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for diagnostisering ikke kan gis redusert studietid. Disse utdanninger beholder nåværende gradsbetegnelse.

Utdanninger med forslag om redusert studietid til fem år og endret gradsbetegnelse til master er arkitekturstudiet, teologistudiet og jusstudiet. Utdanning i arkitektur vil med dette bli fem år ved alle de tre utdanningsstedene. For ordinasjon i Den norske kirke kreves ett år praktisk-teologisk seminar i tillegg til mastergrad i teologi.

Kortere studier: Når det gjelder meldingens gjennomgang av profesjonsstudier på fem år eller mindre, er vurderingene gjort i forhold til oppdeling av studier i lavere og høyere grad. Gradsbetegnelsen foreslås å følge den vedtatte hovedmodellen med master for høyere grad. Dette gjelder studiene i odontologi, farmasi og landbruksfag, sivilingeniør- og fiskerikandidatutdanning samt femårig utdanning innen fiskehelse og informatikk. Med unntak for odontologi- og farmasistudiet forelås det at institusjonene selv avgjør om det femårige løpet skal deles i en lavere og høyere grad.

I meldingen blir det videre foreslått en utvidelse av sivilindustridesignstudiet med et halvt år til et femårig mastergradsstudium. Det foreslås å beholde omfanget av siviløkonomutdanningen og av høyere revisoreksamen som nå, med henholdsvis fire og fire og et halvt år totalt. Graden cand.merc. for femårig studium i bedriftsøkonomiske fag etter en 3+2-modell vil gå inn i hovedmodellen som mastergrad.

I tråd med resultatet av behandlingen av Kvalitetsmeldingen forutsettes det at studier som skal forandre grads-betegnelse, innfører disse senest høsten 2003.

Emneord: Undervisning
Publisert 12. mars 2002 11:06 - Sist endret 10. des. 2008 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere