- Femårig lektorutdanning vil gi bedre lærere

En lektor har til nå hatt seks års fagstudier samt ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) bak seg før hun går ut i skolen. Nå må Universitetet i Oslo redusere lektorutdanningen til fem år.

- Det er helt nødvendig å fornye lærerutdanningen. Den er ikke bra nok slik den er i dag, mener Bjørnar Sarnes.
Foto: Trine Nickelsen

- Når laveregradsstudiet blir ett år kortere enn før, er mange i tvil om universitetet kan opprettholde målsettingen om faglig kvalitet i utdanningen. Jeg vil imidlertid reservere meg mot at dette er mer alvorlig for lærerutdanningen enn for andre fag, sier fakultetsdirektør ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Bjørnar Sarnes.

Ikke endelig vedtak

Sarnes leder en arbeidsgruppe som i november i fjor fikk i oppdrag å utarbeide et høringsnotat om organiseringen av lærerutdanningen ved UiO. Notatet ble lagt fram for Kollegiet 15. januar og sendt Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).

- Vi har hatt en god dialog med UFD og de øvrige universitetene. Vi tror vi er på linje med departementet når vi går inn for en femårig lektorutdanning. Kollegiet har gitt sin tilslutning til vårt forslag til struktur på lektorutdanningen, men det er ikke fattet vedtak på en endelig modell ennå, presiserer Sarnes.

Den 21. mars legger departementet fram en stortingsmelding som omfatter alle typer lærerutdanninger. Hvilke grep departementet ønsker å ta i forhold til universitetenes lærerutdanning, vil ha betydning for arbeidet med de nye studieprogrammene.

Yrkesrettet utdanning

UiO skal tilby en yrkesrettet utdanning til de studentene som, når de begynner på sine studier ved UiO, vet at de vil bli lærere. Programmet vil delvis bestå av de ordinære fagmodulene og delvis av parallelle moduler i pedagogikk og fagdidaktikk.

- Vi ønsker en tofagslektor, det vil si en lektor som har to skolefag og ett år praktisk-pedagogisk utdanning. PPU skal fordeles med 30 poeng på bachelorgraden, inkludert et forberedende kurs på 10 poeng og 30 poeng på mastergraden, forteller Sarnes.

Det skal stilles krav om faglig sammenheng mellom laveregradsstudiet og hovedfagsstudiet. Den foreløpige modellen for lektorutdanningen forutsetter at det utvikles skolefagrettede hovedfag/fagdidaktiske hovedfag, hvor allmennfakultetene står for 90 studiepoengs fagmoduler inkludert hovedoppgave og UV-fakultetet står for 30 studiepoeng PPU.

- Hovedmodellen er altså en femårig utdanning, men vi åpner også for muligheten for ett år ekstra. Kandidater som bestemmer seg for å bli lærere seint i studiet og etter at de har oppnådd bachelorgrad eller mastergrad, skal gis mulighet til å ta PPU som årsstudium etter avlagt grad. Disse får da en samlet utdanningslengde på seks år, forteller Sarnes.

- Ikke dårligere lærere

- Jeg har stor respekt og forståelse for den skepsisen som råder i mange fagmiljøer når lektorutdanningen skal reduseres i omfang og tid. Men jeg mener at et femårig opplegg ikke blir dårligere. Den tiden er forbi der en bare tar hensyn til tradisjonelle faglige og akademiske idealer, sier Sarnes.

Han mener at universitetet må ta vare på det beste i dagens lærerutdanning, nemlig muligheten for faglig konsentrasjon og faglig fordypning.
- Det er helt nødvendig å fornye utdanningen. Den er ikke bra nok slik den er i dag, mener Sarnes.

Han viser til at lærerne står overfor mer differensierte og omfattende utfordringer enn dem den tradisjonelle gymnaslektoren gjorde.
- Vi må gi studentene kompetanse til å møte den nye virkeligheten: en skole med sosiale forskjeller, en flerkulturell og flerspråklig skole. Studentene trenger kunnskap om nye læringsformer, IKT i læring og undervisning, til prosjektbasert og problembasert læring.

- Skolen skal dømme oss

Sarnes framholder at samfunnet har forventninger til universitetenes lærerutdanning.
- Om den nye femårige utdanningen til lektor er god eller dårlig, er ikke opp til oss selv å vurdere. Det er brukeren vi må lytte til. Behersker læreren den jobben hun eller han er satt til å gjøre? Det er det bare skolen selv som kan fortelle oss.

Lærerutdanningen

* UiO er landets største institusjon for lærerutdanning: mellom 250 og 350 utdannes hvert år.
* UiO har ikke gjort noe endelig vedtak om program eller modell for lærerutdanningen.
* I et foreløpig høringsnotat til departementet går UiO inn for å fordele den ettårige praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU=60 studiepoeng) på bachelorgraden og mastergraden.
* En lektorutdanning skal dermed kunne oppnås på fem år (300 studiepoeng).
* Den treårige bachelorgraden vil ikke være en fullverdig lærerutdanning (180 studiepoeng).
* Studenter med bachelorgrad kan fullføre et studium til adjunkt ved å ta de resterende 30 studiepoeng PPU samt utvide fordypningen i ett av sine fag eller ta et støttefag slik at de får en fireårig utdanning (240 studiepoeng).

Emneord: Undervisning Av Trine Nickelsen
Publisert 21. mars 2002 14:16 - Sist endret 10. des. 2008 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere