Nyheter fra 2003 - Side 4

Publisert 2. okt. 2003 18:11

Henrik Ibsens "Et dukkehjem" kan ikkje berre tolkast som kvinnesak, men også som ei skildring av galskap. Delar av stykket er klart prega av at han har lese Vilhelm Bergsøes bok om den italienske tarantismen eller danseepidemien. Det er konklusjonen til regissør Arve Nordland ved InterMedia, UiO etter han har samla saman nytt og ukjent stoff til fjernsynsprogrammet Ibsen i Napoligulfen .

Publisert 2. okt. 2003 10:31

Systematisk belønning av miljøer som bedrer kjønnsfordelingen, er et av forslagene i en ny handlingsplan for likestilling. - Skal ordningen ha effekt, må det lønne seg å ansette kvinner, mener likestillingsrådgiver Lise Christensen .

Publisert 1. okt. 2003 16:16

Jussprofessorane Jon T. Johnsen og Ulf Stridbeck ved Institutt for offentleg rett har fått tildelt fire millionar kroner frå Forskingsrådet til eit tre år langt forskingsprosjekt om kvitvasking i Noreg.

Publisert 1. okt. 2003 16:03

- Det bør setjast i gang eit eige forskingsprogram på korrupsjon innan offentleg og privat verksemd i Noreg, foreslår generalsekretær Jan Borgen i Transparency International Norge.

Publisert 1. okt. 2003 09:35

Hanne Harlem er tilsett som ny universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Det avgjorde Universitetsstyret i eit ekstraordinært styremøte tysdag ettermiddag. Ho kjem frå stillinga som assisterande direktør i Norsk Hydro der ho har vore tilsett sidan februar 2002. - Dette var ei utfordring som eg ikkje kunne motstå. Det var hyggeleg å bli tilsett og eg gler meg til å byrja, seier Hanne Harlem til Uniforum.

Publisert 30. sep. 2003 18:03

No kan ingeniørar og teknikarar ved UiO og Noregs landbrukshøgskule læra seg korleis dei kan bli betre til å undervisa i laboratoriet.

Publisert 30. sep. 2003 17:56

Alle dei nynorske ordbøkene si mor, Ivar Aasens Norsk Ordbok frå 1873, er no komen i ny og lettlest utgåve. Den gotiske skrifta er vekke og erstatta med latinsk skrift. Det er språkforskarane Kristoffer Kruken frå Seksjon for leksikografi og målføregransking, UiO og Terje Aarset frå Høgskulen i Volda som står bak dette arbeidet.

Publisert 30. sep. 2003 15:04

Et nytt tysk-norsk stipendprogram i statsvitenskap skal lokke flere norske studenter og forskere til universiteter og forskningsinstitusjoner i Tyskland. Stipendprogrammet, som finansieres av det tyske Ruhrgas AG , har fått rundt 7,5 millioner kroner til rådighet fram til 2007.

Publisert 30. sep. 2003 13:33

Måndag 13. oktober var Universitetsbibliotekets eldste alfabetiske kortkatalog over utanlandske bøker ferdig digitalisert og gjort tilgjengeleg og mogleg å søka i via Internett,fortel bibliotekdirektør Jan Erik Røed og hovudbibliotekar Berit Timm Marcussen.

Publisert 27. sep. 2003 14:28

Leder for Seksjon for internasjonale programmer (SIP) ved UiO, Hélène Ullerø, er tildelt den første Constance Meldrum Award for Vision and Leadership under en stor konferanse i Wien i september.
- Jeg ble forferdelig rørt. Det kom fullstendig overraskende på meg, forteller hun.

Publisert 25. sep. 2003 11:51

Førsteamanuensis Ole Moen ved Institutt for britiske og amerikanske studiar, UiO skal delta i oppbygginga av eit senter for USA-studiar ved The American University of Beirut. The Center for American Studies and Research skal ikkje berre tena dei tre amerikanske universiteta i Libanon, men heile Midtaustenregionen.

Publisert 24. sep. 2003 12:40

Over 4300 universitets- og høgskoleansatte har skrevet under på et opprop mot økt markedsstyring. Underskriftene ble overlevert statsråd Kristin Clemet onsdag 24. september, dagen etter at Ryssdal-utvalget leverte sin innstilling. Overleveringen ble foretatt av professorene Geir Ellingsrud, Astrid Nøklebye Heiberg, Henning Jakhelln og Ole Didrik Lærum.

Publisert 24. sep. 2003 10:44

- For den enkelte institusjon verkar prosjektet med sjølveigande institusjonar risikabelt så lenge dei økonomiske konsekvensane - blant anna oppsettet av opningsbalansen - ikkje er avklart, seier Arild Underdal i ein kommentar til fleirtalsinnstillinga frå Ryssdalutvalet.

Publisert 23. sep. 2003 17:15

Både Forskarforbundet og Norsk Studentunion er kritisk til delar av innstillinga frå fleirtalet i Ryssdal-utvalet. Studentane fryktar svekka studentdemokrati medan dei tilsette fryktar auka konkurranse.

Publisert 23. sep. 2003 16:09

Tenestemannslova og Statens pensjonskasse kan vera to av goda som forsvinn for dei tilsette ved dei statlege universiteta og høgskulane om dei blir organiserte som sjølveigande institusjonar. Det stadfestar leiaren for Ryssdal-utvalet, advokat Anders Ryssdal overfor Uniforum.

Publisert 23. sep. 2003 15:38

Universiteta og høgskulane bør bli sjølveigande institusjonar med eit styre med eksternt fleirtal som tilset ein rektor som også skal vera den øvste administrative leiaren for institusjonen. Det foreslår fleirtalet i Ryssdal-utvalet, som i dag overrekte forslaget sitt til ny lov om universitet og høgskular til utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet.

Publisert 22. sep. 2003 11:36

Kjemisk institutt har nyleg tatt i bruk eit integrert laboratorium for kjernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR). UiO og samarbeidspartnaren Bruker-Biospin har investert 20 millionar kroner i laboratoriet.

Publisert 19. sep. 2003 14:49

Langt inne i Hardangerfjorden i bygda Rosendal i Kvinnherad ligg Universitetet i Oslos mest bortgøymde eigedom, Baroniet Rosendal. I dag er det både Rosendals største turistattraksjon og eit mønsterbruk. Men det har ikkje vore nokon dans på roser å driva eit baroni frå 1665 i 2003, forstår me på baronistyrar Anne Grete Honerød.

Publisert 18. sep. 2003 16:04

Opplegget for UiOs årsfest blir førebels ikkje radikalt endra. Det er klart etter at Universitetsstyret 8. september vedtok å senda forslaget om endring tilbake til Informasjonsavdelinga.

Publisert 18. sep. 2003 15:42

Rune Erlend Fløisbonn (53) er ny leder for Seksjon for forskningsadministrasjon og næringslivskontakt (SFN) ved UiO.

Publisert 18. sep. 2003 15:33

- Jeg føler at universitetet har behov for en felles oppfatning av hva som menes med intern kontroll, sier revisjonsdirektør Sveinung Svanberg.

Publisert 18. sep. 2003 10:59

- UiO vil setja i gang ei intensiv opplæring av alle økonomi- og rekneskapsmedarbeidarar frå topp til botn i universitetshierarkiet. Det lovar økonomidirektør Stein Helgesen etter at Riksrevisjonen ikkje ville godkjenna rekneskapen for 2002.

Publisert 17. sep. 2003 15:38

Fagforeiningane og studentpolitikarane ved UiO er svært kritiske til Universitetsstyrets endelege vedtak om normalreglar for fakultet og institutt.

Publisert 17. sep. 2003 15:17

1300 færre studenter har registrert seg ved UiO sammenliknet med i fjor.
- Vi er ikke overrasket, sier studiedirektør Toril Johansson.

Publisert 17. sep. 2003 11:09

Dekanane vil få makt til å ta endeleg avgjerd i fleire saker enn i dag. Det er klart etter at Universitetsstyret måndag 8. september mot to stemmer vedtok dei nye normalreglane for fakultet og institutt.