Penger for å ansette kvinner

Systematisk belønning av miljøer som bedrer kjønnsfordelingen, er et av forslagene i en ny handlingsplan for likestilling. - Skal ordningen ha effekt, må det lønne seg å ansette kvinner, mener likestillingsrådgiver Lise Christensen .

Kommer ikke av seg selv: - Målset er kjønnsbalanse innen 200-årsjubileet i 2011, forteller likestillingsrådgiver Lise Christensen.
Foto: Ola Sæther

EFTA-domstolen fastslo 24. januar at ordningen med å øremerke stillinger for kvinner er i strid med EØS-avtalen. Det ble derfor opprettet en gruppe med oppgave å utarbeide en ny handlingsplan for likestilling. Denne gruppen har nå lagt fram et forslag til et femårig prosjekt under tittelen "Kjønnsbalanse ved universitetet". Blant forslagene er opprettelse av en egen prosjektgruppe for likestilling, en årlig likestillingspris og en økonomisk incentivordning. Gruppen foreslår også at mentorordningen gjøres permanent og at kjønns- og likestillingskompetanse skal kunne trekkes inn som kompetansekrav ved ansettelser.

- Prosjektgruppen skal blant annet foreslå lokale tiltak, spre kunnskap og bistå fakulteter og grunnenheter i å implementere sentrale tiltak, sier Lise Christensen som har ledet arbeidet med den nye planen.

Hun forteller at likestillingsprisen skal gis til et miljø som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme likestilling, og at prisen skal ha en størrelse som tilsvarer prisen for forskning, undervisning og formidling. Den økonomiske incentivordningen innebærer en systematisk belønning av miljøer som oppnår en bedre kjønnsbalanse i tillegg til en sentral pott som skal brukes til å finansiere lokale likestillingstiltak. Kjønnsbalanse definerer hun som samsvar mellom kvinneandelen på et stillingsnivå og rekrutteringsnivået under.

- Systematisk belønning av miljøer som ansetter kvinner skal erstatte de øremerkede stillingene. Betyr dette at dere gir pengene en ny merkelapp?

- Slik kan du se det. Vi ønsker å oppnå det samme, nemlig å stimulere miljøer med særlig tung mannsdominans til å gripe fatt i problemet og gjøre en aktiv innsats for å øke kvinneandelen ved enheten, svarer Christensen.

- Hvor mange penger er det snakk om?

- Skal belønningsmodellen ha effekt, er det viktig at pengene er i en størrelsesorden som betyr noe for miljøene, sier Christensen. - Den forrige planen innebar at tolv stillinger skulle øremerkes for kvinner. Universitetet ansatte seks personer før EFTA-dommen falt. Dersom UiO hadde fullført planen, ville det ha kostet universitetet 5,4 millioner. De nye tiltakene bør etter vår oppfatning ligge på minst samme nivå.

Handlingsplanen foreslår også at det skal opprettes en sentral pott som fagmiljøer og initiativtakere kan søke midler fra for å finansiere lokale tiltak. Blant eksemplene på aktuelle tiltak som trekkes fram i planen, er kurs for doktorander i å skrive søknader til vitenskapelige stillinger og prosjektmidler og hjelp til tilrettelegging ved utenlandsopphold.

Lise Christensen understreker at det kan dreie seg om helt andre tiltak enn dem som foreløpig står på forslagslisten.
- Det kan for eksempel dreie seg om miljøforbedrende tiltak. Når unge forskere uttrykker at de synes det virker trist og lite attraktivt å jobbe i miljøer preget av traurige menn i 50-60-årene som har utviklet en egen sjargong og samværsform, har vi en utfordring, sier hun. - Det er viktig at det enkelte miljøet analyserer sin situasjon og spør: hvordan kan vi skape et bedre arbeidsklima for både kvinner og menn hos oss?

Hun forteller at det er meningen at universitetet sentralt skal bidra med halvparten av utgiftene og fakultetet eller grunnenheten med resten.

-Handlingsplanen refererer EFTA-domstolen som i en av domspremissene uttaler at det er full adgang til å legge vekt på likestillingskompetanse og kjønnskompetanse, herunder kvinnelig livserfaring ved nytilsettinger. Kan kvinnelig livserfaring være en kvalifikasjon i seg selv?

- Kvinnelig livserfaring er noe EFTA-domstolen har trukket inn. Det som er mest relevant for oss, er at likestillingskompetanse kan og bør være et krav når man rekrutterer ledere, uttaler likestillingsrådgiveren.

Hun forteller at handlingsplanen skal ut på høring i fagmiljøene før den skal behandles i Universitetsstyret i desember.

Emneord: Likestilling Av Grethe Tidemann
Publisert 2. okt. 2003 10:31 - Sist endret 10. des. 2008 15:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere