Mai

Publisert 31. mai 2007 10:07

De neste fire årene får 20 unge forskere 175 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskning i verdenstoppen. Det er 179 forskere som har konkurrert om penger fra ordningen Yngre fremragende forskere (YFF), melder Forskningsrådet. Sju av de heldige kommer fra Universitetet i Oslo.

Publisert 30. mai 2007 11:27

En ytterst staselig, fireetasjes gul villa på 2200 kvm, med tårn, fjordutsikt og tilhørende hage, beliggende på byens aller beste vestkant, midt mellom den franske og russiske ambassade. Kan Det Norske Videnskaps-Akademi bedre ha det? 150-årsjubilanten klager da heller ikke.

Publisert 25. mai 2007 15:31

Informasjonsavdelingen starter nå en utredning av ressursbruken i webarbeidet ved alle enheter på Universitetet i Oslo. - Vi vet lite i dag om hvor mange som jobber med weben og hvilke kompetansebehov som finnes, sier prosjektleder Trond Alexander Tune.

Publisert 24. mai 2007 12:39

- Problemene rundt innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) er svært alvorlig for universitetet, sier Grete Berget , som sitter som ekstern representant i UiO-styret. - Manglende funksjonalitet og sviktende kapasitet og kompetanse hos leverandøren har skapt de store problemene for UiO, mener lønningssjef, Trond Ryd.

Publisert 24. mai 2007 12:20

- Alle problemene med innføringen av det nye lønns- og personalsystemet (POLS) har lammet store deler av Organisasjons- og personalavdelingen (OPA). Det hevder leder i fagforeningen Parat, Ole Martin Nodenes . - Et ikke-fungerende personalsystem gjør også at det er umulig å få ut statistikk over lønnsutviklingen ved UiO. Uten denne oversikten blir lokale lønnsforhandlinger enda mer tilfeldig og urettferdig, påpeker NTL-leder, Ellen Dalen.

Publisert 24. mai 2007 10:38

Schlumberger Ltd., verdens ledende leverandørbedrift av teknologi og tjenester for oljeindustrien, har donert programvare til en verdi av $26.7 millioner (ca. 160 millioner NOK) til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Programvaren er for fri bruk i forskning og undervisning innenfor petroleumsfagene, skriver NTNU i ei pressemelding.

Publisert 23. mai 2007 18:09

- Sannsynlighetsteori handler om mer enn å kaste terning. Fysiske modeller av fenomener er deterministiske, med regler som gir eksakte svar. Men slik er det jo ikke i det virkelige livet. Vi trenger også modeller for å beregne sannsynligheter der utfallet ikke er gitt, sier årets vinner av Abelprisen, Srinivasa S.R. Varadhan. Men noen gambler er han ikke.

Publisert 23. mai 2007 16:26

Dekankandidat Knut Heidar på SV-fakultetet vil gjerne ha ein motkandidat. - Det vil gi meir legitimitet til den som blir vald og også styrkja fakultetet, seier han til Uniforum. Forskarar på Psykologisk institutt er forbausa over at valkomiteen ikkje har nominert fleire kandidatar.- Det er brot på alminnelege demokratiske spelereglar, meiner dei. Valkomiteen forsvarar avgjerda si.

Publisert 22. mai 2007 15:03

Den indiske matematikaren Srinivasa S. R. Varadhan (67) fekk utdelt Abelprisen i matematikk for 2007 av kong Harald i Universitetets Aula i ettermiddag. Varadhan får prisen for bidraget sitt til teorien om det sannsynlege og særleg for arbeidet sitt med å utvikla ein einskapleg teori for store avvik.

Publisert 21. mai 2007 15:40

Medisinprofessor Lars Walløe skal leia panelet som skal vurdera kven som skal få startstipend frå det europeiske forskingsrådet innanfor bruksretta biologi. - Eg er sjølvsagt svært nøgd med å bli plukka ut, men det vil også bli ein tøff jobb, seier Walløe til Uniforum.

Publisert 18. mai 2007 16:11

Det er stor uenighet om tema som Kvalitetsreformen, byråkratiseringen og på hvilke nybygg UiO må prioritere. Det viser en utspørring som Uniforum har gjort av de fire kandidatene som ønsker å bli de midlertidig vitenskapelige tilsatte sin representant i Universitetsstyret. Uniforum har stilt de samme spørsmålene til styrekandidatene Kristin Bliksrud Aavitsland, Martin Kirkengen, Aleksander Refsum Jensenius og Dag Einar Thorsen. Valget begynner mandag 21. mai og avsluttes torsdag 24. mai kl. 16.00.

Publisert 18. mai 2007 15:16

- Først og fremst vil jeg ta på meg en slags ombudsrolle for de midlertidig vitenskapelige tilsatte. Det sier styrekandidat Martin Kirkengen i Uniforums utspørring av de fire kandidatene som kniver om å bli den nye representanten for de midlertidig vitenskapelige tilsatte i Universitetsstyret. Valget starter 21. mai og blir endelig avgjort torsdag 24. mai.

Publisert 18. mai 2007 14:28

- Jeg er en forkjemper for å øke graden av internasjonalisering ved UiO. Flere UiO-studenter og stipendiater må reise ut, og vi må også ta imot en mye større andel internasjonale studenter og stipendiater. Det sier styrekandidat Aleksander Refsum Jensenius i Uniforums utspørring av de fire som kjemper om å bli de midlertidig vitenskapelige tilsattes representant i Universitetsstyret. Valget finnes sted neste uke.

Publisert 18. mai 2007 14:07

- Kvalitetsreforma har gjort mykje ugagn ved universitetet. Det synest styrekandidat Dag Einar Thorsen, som meiner innføringa av kortare grader og mindre omfattande kurseiningar i all hovudsak har vore skadeleg for den undervisinga UiO driv. Det kjem fram i Uniforums utspørjing av dei fire kandidatane som kjempar om å bli dei mellombels vitskapleg tilsette sin nye representant i Universitetsstyret. Valet tar til 21. mai og blir avslutta 24. mai.

Publisert 18. mai 2007 13:40

- Universitetsstyret må utrede hvordan UiO skal forene ønsket om høy plassering i internasjonale universitetsrangeringer med sin ambisiøse likestillingspolitikk. Det er en av tingene styrekandidat Kristin Bliksrud Aavitsland ønsker å foreslå, dersom hun blir valgt som representant for det midlertidig vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret under valget fra 21. til 24. mai. Det går fram av Uniforums valgutspørring.

Publisert 18. mai 2007 09:41

En statusgjennomgang av hvordan de europeiske landene ligger an i innføringen av Bolognaprosessen for europeisk høyere utdanning viser svært gode resultater for Norge. - Norge har spilt en sentral rolle gjennom hele Bologna-prosessen, og denne rapporten viser at Norge er nestbest i Europa, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i ei pressemelding. Irland tar førsteplassen, mens Danmark deler andreplassen med Norge.

Publisert 16. mai 2007 01:22

Utvalgsleder Steinar Stjernø advarte mot at universitetene skal bli helt like høyskolene og gå over til yrkesopplæring, da han presenterte foreløpige funn fra arbeidet til utvalget for høyere utdanning i Norge på et møte i Akademisk Forum 14. mai.

Publisert 15. mai 2007 17:06

Finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det ble ikke satt av midler til økning av noen poster innen høyere utdanning og forskning. UHRs innspill om økt satsing på forskerrekruttering og vitenskapelig utstyr ble ikke fulgt opp, skriver UHR i ei pressemelding.

Publisert 15. mai 2007 15:39

Dei offentlege investeringane i forsking og utvikling kan nå målet på éin prosent av bruttonasjonalproduktet i 2020, dersom det finst politisk vilje til det. Dersom forskingsløyvingane blir på same nivå som i perioden 2001-2007, blir det ingen vekst, og det må sjåast på som eit politisk nederlag når ein ser på ambisjonane i Forskingsmeldinga. Det er konklusjonen i ein rapport NIFU STEP har laga på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet og Forskingsrådet.

Publisert 15. mai 2007 11:16

Irans tidlegare president Mohammad Khatami overrekte i formiddag ei gåve på fleire hundre bøker til persiskstudiet ved UiO. Bokgåva blei tatt imot av førsteamanuensis i persisk, Finn Thiesen. Khatami er i Noreg for å delta på eit seminar i regi av Kjell Magne Bondeviks institusjon Oslosenteret for fred og menneskerettar.

Publisert 11. mai 2007 17:40

Det er på tide å oppheva den norske blasfemiparagrafen. Det var alle paneldeltakarane einige om i ein debatt som Norsk senter for menneskerettar arrangerte i dag. Også den mest skeptiske i panelet, advokat Abid Raja meinte at dei framtidige endringane i paragraf 135 A i straffelova vil gi like godt vern for dei truande som dagens blasfemiparagraf.