Styrekandidat Aleksander Refsum Jensenius: -Jeg kjemper for internasjonalisering

- Jeg er en forkjemper for å øke graden av internasjonalisering ved UiO. Flere UiO-studenter og stipendiater må reise ut, og vi må også ta imot en mye større andel internasjonale studenter og stipendiater. Det sier styrekandidat Aleksander Refsum Jensenius i Uniforums utspørring av de fire som kjemper om å bli de midlertidig vitenskapelige tilsattes representant i Universitetsstyret. Valget finnes sted neste uke.

FOR INTERNASJONALISERING: Styrekandidat Aleksander Refsum Jensenius vil kjempe for internasjonalisering.
Foto: Ola Sæther

Aleksander Refsum Jensenius er stipendiat ved Instiutt for musikkvitenskap og er født i 1978.

- Hvordan stiller du deg til spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor?

- Jeg mener at rektor bør velges.

- Hva synes du om dagens styringssystem ved UiO?

- Jeg vil arbeide for at UiO skal styres demokratisk på alle nivåer.

- Hvilke saker vil du jobbe for om du blir valgt inn i styret?

- UiO må fortsette å etterstrebe høyt nivå innenfor alle grunnpilarene: utdanning, forskning, og formidling. Jeg er spesielt opptatt av at formidling ikke faller utenfor i dagens tellekantsystem, og at formidling anses som meritterende i det akademiske systemet.

- Jeg tror det er viktig med en gjennomgående høy grad av synlighet og åpenhet på alle nivåer, og i alle prosesser.

- Jeg er en forkjemper for å øke graden av internasjonalisering ved UiO. Flere UiO-studenter og stipendiater må reise ut, og vi må også ta imot en mye større andel internasjonale studenter og stipendiater. Her må det opprettes flere internasjonalt orienterte master/PhD-programmer. For å få til dette må UiOs bruk av internasjonale språk, primært engelsk, styrkes på alle nivåer i organisasjonen. Dette må komme i tillegg til, og ikke gå på bekostning av, norsk som hovedspråk ved UiO.

- Jeg er svært opptatt av å få styrket UiOs internettprofil og -tilstedeværelse så fort som mulig. Det må bygges opp flere og bedre teknologitjenester for de ansatte, for eksempel muligheter for blog, wiki, medietjenester osv. Jeg er også opptatt av UiO blir en forkjemper for Open Access-publisering.

- Hvordan stiller du deg til et nærmere samarbeid mellom næringslivet og UiO?

- Så fremt det ikke går på bekostning av de offentlige bevilgningene samt den frie forskningen og undervisningen, er jeg positiv til en tettere kontakt med næringslivet. Jeg tror det er store muligheter for positive synergieffekter for begge parter, og hvis det i tillegg kan tilføre universitetet mer ressurser, er jeg positiv.

- Hva er din holdning til Kvalitetsreformen?

- Jeg er enig i mange av punktene i reformen, og jeg tror den var viktig og nødvendig for universitetet. Når det er sagt, så har den ført til en rekke utfordringer som må løses i tiden fremover, særlig i forhold til å sikre forskningstiden for de ansatte.

- Ett av de mest positive punktene med reformen er ideen om å normere utdanningssystemet i Europa. Dette synes jeg er positivt, og jeg støtter helhjertet opp om en mer internasjonal linje med mer ut/innveksling av studenter samt internasjonale forskningsprosjekter. Forøvrig skulle jeg gjerne sett en 4+2 studieordning slik vi hadde, og slik det fortsatt er i Nord-Amerika, men støtter likevel at vi følger resten av Europa når det er blitt gjennomslag for en 3+2 studieordning.

- UiO har planer om tre store byggeprosjekt de nærmeste årene, Life Science-bygning i Gaustadbekkdalen, nytt historisk museum i Bjørvika og nytt veksthus i Botanisk hage. Dersom du må velge, hvilket byggeprosjekt vil du prioritere?

- Jeg vet desverre ikke nok om disse planene til at jeg kan velge ett av disse nå. Jeg er opptatt av at man har nok og god informasjon når man skal gjøre slike viktige valg. Dette må derfor sees som en helhetsvurdering hvis jeg eventuelt får nødvendige dokumenter og strategier for disse prosjektene i Universitetsstyret.

- På hvilken måte vil du jobbe for de midlertidig vitenskapelige tilsatte sin sak i Universitetsstyret?

- Jeg er opptatt av å styrke demokratiet for denne gruppen ved UiO. Det viktigste for å nå dette målet er å få organisert de midlertidig vitenskapelige ansatte bedre. Det siste året har jeg sittet i interimstyret for det uformelle Stipendiatnettverket ved UiO, og jeg vil arbeide videre for å bygge opp dette til en sterk organisasjon tilknyttet SiN (Stipendiatorganisasjonene i Norge).

- Hva er den viktigste saken for denne velgergruppen?

- Det er mange stipendiater som føler at de bruker mye av tiden på begynnelsen av perioden til å skaffe seg nødvendig arbeidsplass og -utstyr, samt å bli mottatt og integrert i arbeidsmiljøet. Jeg vil arbeide for at universitetet ser på stipendiatene som fullverdige ansatte på alle nivåer.

- Alle stipendiater bør få mulighet til et lengre utenlandsopphold, og det må være flere utlysninger og kortere saksbehandlingstid for å få stipend til dette. Nå rekker man jo nesten å være ferdig med forskningsdelen av avhandlingsarbeidet, før man får reise ut.

- Det bør opprettes et eget reisefond hvor stipendiater som får med innlegg på konferanser med fagfellevurdering kan være sikret reisestøtte. Nå er det mange som velger ikke å reise fordi de ikke har nok midler til å betale for deltagelse.

- Erfaringer fra HF viser at flere stipendiater leverer avhandling på normert tid, og de fleste er svært godt fornøyd med å være sikret stabile forhold i innspurtsfasen, samt rundt disputas. Jeg mener at gjennomføringsstipend bør innføres på alle fakulteter. Jeg er derimot kritisk til at gjennomføringsstipend brukes istedenfor 4-årige stipendiatløp.

- Jeg mener at undervisning og formidling bør være en integrert del av en stipendiatperiode, og gjennomføringsstipend bør derfor gis som tillegg til fireårige stipendiatperioder, og ikke treårige slik det nå fungerer på HF. Dette vil øke gjennomstrømningen av stipendiater, og vil også være et viktig rekrutteringstiltak videre.

- Mange stipendiater lurer på hva som skjer når de er ferdig. Det går rykter om at det blir masse ledige stillinger om "noen få år", men det hjelper ikke de som avslutter sine stipendiatperioder i dag. Det er viktig at universitetet har en aktiv rekrutteringspolitikk og sikrer nok rekrutteringsstillinger.

- Hvorfor bør denne velgergruppen stemme på deg og ikke på de andre under valget på ny representant til styret?

- Som stipendiatenes representant i Forskningskomiteen, samt at jeg satt i utvalget som evaluerte rektorvalget i 2005, har jeg fått erfaring fra den sentrale organisasjonen ved UiO. Dette vil komme godt med som representant i Universitetsstyret. Jeg har også lang organisasjonserfaring både fra fagutvalg, forskjellige styreverv og som leder av Forbundet Unge Forskere gjennom flere år.

- Stipendiatene ved Med/Nat-miljøene har ofte andre utfordringer og behov enn stipendiater ved Hum/Sam. Med min tverrfakultære bakgrunn (MatNat og HF) tror jeg at jeg vil kunne være en god representant for mange forskjellige stipendiatgrupper.

- Som gjennomføringsstipendiat vil jeg ha tid til å arbeide med universitetspolitikk uten å sette en avhandling på spill. Jeg vil også kunne trekke på mine erfaringer fra alle stadiene av et stipendiatløp.

- Hvem av de tre andre kandidatene står nærmest din politiske linje, og hvem står deg fjernest?

- Jeg kan ikke se at det peker seg ut noen veldig tydelige skiller. Jeg er både enig og uenig i forskjellige saker som de andre kandidatene trekker frem.

-Er det en bestemt sak du brenner mer for enn de andre kandidatene?

- Gjennomføringsstipend, internasjonalisering og nettstedet (web).

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 18. mai 2007 14:28 - Sist endret 10. des. 2008 15:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere