Stor motstand mot likestillingstiltak på HF

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000


Seks stipendiater ved HF-fakultetet har anmeldt UiO til likestillingsombudet for brudd på likestillingsloven. Gruppen er initiativtakere bak underskriftskampanjen ved HF-fakultetet mot Kollegiets tiltak for å øke rekrutteringen av kvinner til vitenskapelige stillinger.

Grethe Tidemann

Uniforum har møtt tre av stipendiatene, Katrine Lund Ore, Unn Falkeid og Leiv Otto Marstrander. Uken før påske var de med på å samle inn 176 underskrifter blant HF-fakultetets vitenskapelig ansatte og stipendiater mot Kollegiets vedtak om å øremerke stillinger for kvinner.

Knapper og glansbilder til kvinnene

- Hvorfor er det så ille at tolv faste stillinger og tretti midlertidige post doc.- stillinger skal øremerkes kvinner? Tolv stillinger utgjør under en prosent av stillingsmassen.

- Dette monner overhodet ikke, sier Lund Ore og sammenlikner tiltakene med knapper og glansbilder. Hun er leder av Kvinnelige akademikeres forening Oslo krets. - Vi er imot denne type likestillingstiltak fordi vi mener det ikke tjener saken. Radikal kjønnskvotering bidrar til å skape en forestilling om at kvinners behov ivaretas, mens forskning har vist at det er mennene som tjener på at kvinner får særordninger. Lund Ore er utålmodig på kvinnenes vegne. Hun refererer til forskning som viser at kvinner diskrimineres i ansettelsesprosesser og finner ingen grunn til at forholdet mellom menn og kvinner skal være så skjevt som det er i dag.

B-lag av kvinner utenfor systemet

Unn Falkeid bryter inn: - Jeg har ikke tilstrekkelige bakgrunnskunnskaper til å ha en formening om hvorvidt kvinner diskrimineres ved universitetet. Hun er i tvil om slike holdninger til kvinner virkelig er rådende. - Jeg tar det som en selvfølge at jeg blir vurdert ut fra faglige kriterier der hvor det er på sin plass og ut fra kjønn der hvor det er på sin plass, sier hun.

Falkeid er opprørt over at tretti post doc - stillinger skal øremerkes kvinner. - Dette vil bli rene kvinnestillinger som ikke gir noen garanti for fast ansettelse. Disse stillingene har ikke ansvar og plikter og vil gi universitetet et B-lag av kvinner som ikke føres inn i systemet. Lund Ore tilføyer at ettersom disse kvinnene ikke skal undervise, vil de heller ikke fungere effektivt som forbilder for jenter. Professor Harriet Bjerrum Nielsen har beskyldt Falkeid for å gråte krokodilletårer fordi det hviskes om kvinnelige kandidater i korridorene. - Bjerrum er naiv hvis hun ikke skjønner at et B-stempel og stigmatisering er et reelt problem ved denne type politikk, sier hun.

Ubesatte stillinger bør utlyses

Marstrander er overbevist om at det foregår diskriminering ved ansettelser og understreker at dette ikke bare gjelder kvinner, men også andre grupper og individer. - Jeg kan ikke se at vi får inn flere kvinner ved å øremerke ett ekstra professorat og to førsteamanuensis-stillinger, sier han. Han peker på at det står femten ubesatte professorater i medisin fordi fakultetet ikke har penger til å utlyse dem, og at ti prosent av stillingsmassen på HF-fakultetet ble inndratt for et år siden. - Dette viser hvor meningsløst tiltaket er, sier han. - Hvorfor utlyses ikke disse stillingene på normal måte? Da ville vi få inn langt flere kvinner.

Mannlige professorer over 60 år bør førtidspensjoneres

- Hvilke tiltak bør universitetet sette i verk for å oppnå større likestilling?

Marstrander har et konkret forslag. - Universitetet bør tilby alle mannlige professorer over seksti år førtidspensjonering. Det ville gi en rekke nye stillinger som både kvinner og menn kan konkurrere om. De andre to er mildt sjokkerte, og Marstrander understreker at de alle er enige om at universitetet må eliminere alle uformelle måter å ansette personer på. - Uklare ansettelsesprosedyrer åpner for mange former for diskriminering, sier han. Kandidatene trekker fram systemet med kallelser, at universitetet håndplukker personer til professor II-stillinger som ikke utlyses. De mener også at det er et problem at stillinger utlyses for smalt og i praksis blir skreddersydd for en aktuell kandidat. Mer nøytralt sammensatte bedømmelseskomiteer er også viktig.

Unn Falkeid avbryter diskusjonen. - Det er ikke vår oppgave å komme med løsninger. Poenget vårt er at dersom det er slik at det foregår systematisk diskriminering ved UiO, vil øremerking av et lite antall stillinger for kvinner ikke løse problemet. Øremerking av stillinger innebærer at vi formaliserer og legaliserer en urettferdig tankemåte, understreker hun. - Den eneste forskjellen vil være er at det nå er menn som rammes.

Bølge av politisk korrekthet

De enes om at vi har fått en ny generasjonskultur som i mindre grad tenker ut i fra kjønnsperspektiver. Falkeid er optimistisk med hensyn til kvinners muligheter ved UiO i framtiden. - Vi må innse at det vil ta litt tid før vi ser en reell utjevning. Det tar lang tid å kvalifisere seg til en professorstilling, og det er først i de senere årene vi har fått en utjevning mellom kvinner og menn på doktorgradsnivå. Ore er langt mindre optimistisk.

Vil anmeldelsen til likestillingsombudet føre fram? Lovverket åpner for at stillinger øremerkes for kvinner der hvor disse er klart underrepresentert. Det betyr at universitetet vil kunne forsvare å øremerke professorater og førsteamanuensis-stillinger for kvinner. De tre kan ikke se at universitetet har juridisk grunnlag for å øremerke post doc.-stillinger ettersom det vil dreie seg om hele tretti av til sammen 64 stillinger. Marstrander er likevel pessimistisk. - Jeg frykter at likestillingsombudet vil henge seg på den bølgen av politisk korrekthet som i disse dager går over universitetet, sier han.

Les også:

Høy temperatur i likestillingsdebatt
Debatt: Misforstått kvinnehjelp
Debatt: Paternalismens apoteose
Debatt: Det kjønnede universitet

Følg også med på de felles, elektroniske debattsidene til Uniforum og Apollon:
http://www.admin.uio.no/ia/debatt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000

Publisert 4. mai 2000 12:29 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere