Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 3

Publisert 10. nov. 2005 17:30

Den raudgrøne regjeringa foreslår å auka Forskingsfondet med 14 milliardar kroner i statsbudsjettet for 2006. Dette er 25 milliardar kroner mindre enn forslaget frå den avgåtte regjeringa på 39 milliardar kroner. - Dette var ei finte som Bondevik-regjeringa la inn i budsjettet då dei visste at dei skulle gå av, forsvarte kunnskapsminister Øystein Djupedal seg med, då han presenterte endringane i budsjettet torsdag 10. november.

Publisert 10. nov. 2005 09:26

I dag, torsdag 10. november, legg den raudgrøne regjeringa til Jens Stoltenberg fram det endra forslaget sitt til statsbudsjett for 2006. - Me håpar verkeleg at auken på 45 millionar i resultatbaserte forskingspengar i budsjettframlegget til den avgåtte regjeringa står ved lag, seier økonomidirektør Stein Helgesen og budsjett- og plansjef Ann Elisabeth Wedø.

Publisert 22. des. 2005 15:19

Pengene som er gått til å produsere Årskalenderen for 2006, UiOs julegave til alle sine ansatte, burde heller ha vært brukt på veldedige formål, mener tre ansatte ved Det Odontologiske fakultet. - Det står ikke universitetet fritt å omdisponere disse midlene til veldedige formål, svarer spesialrådgiver Grete K. Starheim ved Informasjonsavdelingen.

Publisert 1. des. 2005 13:05

Universitetet bevilger mer penger til forskere som ikke drar nytte av særskilte faglige satsninger. Dette ble bestemt på styremøtet 22. november. Midler til nye stipendiatstillinger vil fra og med 2006 ikke bli tildelt enhetene før tiltredelse faktisk har skjedd. Økonomidirektør Stein Helgesen forteller at bakgrunnen for denne endringen er at utnyttelsesgraden i stipendiatstillinger er for lav.

Publisert 3. feb. 2006 09:53

Universitetet er i ferd med å innføre et nytt personal- og lønnssystem (POLS). - I første omgang vil de ansatte ikke merke noen endring, sier prosjektleder Jan Thorsen i Organisasjons- og personalavdelingen (OPA).

Publisert 6. okt. 2006 17:02

Både studentar og forskarar er vonbrotne over budsjettframlegget til regjeringa. - Manglande løyvingar til forsking vil gå ut over den forskingsbaserte undervisninga og det vil råka både studentar, næringslivet og resten av samfunnet hardt, seier leiar for Forskarforbundet ved UiO, Bjørn Øgaard. Norsk Studentunion er også uroa over framtida til norsk høgare utdanning.

Publisert 6. okt. 2006 11:29

Finansminister Kristin Halvorsen har ikkje tildelt pengar til nye satsingar på forsking ved UiO i regjeringa Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2007. Derimot inneheld budsjettet eit kutt i løyvingane til basisaktivitetane på 58 millionar kroner. Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3,5 milliardar kroner, medan det nasjonale fondet for forsking og nyskaping blir tilført 10 milliardar ekstra kroner.

Publisert 6. okt. 2006 16:07

- Budsjettframlegget er eit kvileskjer for universiteta og høgskulane etter at sektoren har hatt ein samla auke frå 14 til 21 milliardar kroner i løpet av dei siste åra. Det sa kunnskapsminister Øystein Djupedal til Uniforum i ein kommentar til at regjeringa foreslår ein reduksjon på 274 millionar kroner til universiteta og høgskulane.

Publisert 5. sep. 2006 14:11

Reprosentralen er blitt modernisert og har fått ein ny digital maskinpark til mellom sju og åtte millionar kroner. - No vil me gjerne yta service til heile UiO, og me vil difor gjerne bli forstyrra av tilsette som vil bruka oss, seier avdelingsleiar Thore Olsen.

Publisert 21. sep. 2006 16:53

Fra 1. juni i år gikk prisene i UiOs personalkantiner opp ca. 14 prosent som følge av de ikke lenger er unntatt moms. Personaldirektør ved UiO, Elisabeth Halsen, forteller at spørsmål om subsidier nå er blitt reist av flere.

Publisert 25. okt. 2006 15:02

Arbeidet med den nye informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen har pågått i nesten ti måneder. Nå viser nye anbud at prisen på bygningen kan bli opp mot 20 prosent dyrere enn antatt i budsjettet. - Det kan dreie seg om merkostnader på mellom 100 og 200 millioner kroner, sier universitetets tekniske direktør, Frode Meinich.

Publisert 13. okt. 2006 20:14

De elleve Munch-maleriene i Universitetets Aula trenger sårt til ny konservering. Men rensing sliter på bildene. UiOs 200-årsjubileum i 2011 er en gyllen anledning til å pusse opp Aulabygningen, mener UiO-konservator Tine Frøysaker, som leder Aula-prosjektet. Innen den tid vil hun finne ut hvordan maleriene best kan bevares for ettertiden.

Publisert 6. okt. 2006 12:49

Rektor Geir Ellingsrud er skuffet over regjeringen som har kuttet basisbevilgningene til Universitetet i Oslo med 58 millioner kroner. Odd Einar Dørum kaller "barnehageministerens" innsats for sterkt skuffende og beklagelig.

Publisert 11. okt. 2006 15:37

Det nye personal- og lønnssystemet POLS blei innført ved UiO frå 1. mars. Resultatet har blitt at mange UiO-tilsette ikkje har fått tilbakebetalt reiseutlegg og andre utgifter tidsnok. - Me seier oss svært leie for alle problem folk har hatt på grunn av det nye systemet, seier prosjektleiar Jan Thorsen. Universitetsleiinga gir Senter for statleg økonomistyring skulda.

Publisert 9. nov. 2006 09:35

Fleire av dei 27 terminalvaktene ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet har ikkje fått lønna si på den dagen dei blei lova. Tillitsvald Joachim Moe Graff gir innføringa av det nye personal- og lønnssystemet POLS skulda for dette. Lønningssjef Trond Ryd har engasjert ti ekstra personar for å få unna ekstraarbeidet vanskane har ført til.

Publisert 9. nov. 2006 10:11

Ein systemfeil i det nye personal- og lønnssystemet førte til at dei som skulle ha lauslønn 31. oktober, fekk utbetalt pengane først tre dagar seinare. - Dei fekk heldigvis pengane på lønnskontoen sin rett før helga, seier assisterande universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen til Uniforum.

Publisert 7. des. 2006 16:52

Det er framleis brot i telefon- og nettsambandet til Veglaboratoriet i Gaustadalléen 25. - Feilen er funnen, men nettet vil truleg ikkje vera klart før etter arbeidstida i morgon, fredag 8. desember, seier IT-direktør Arne Laukholm.

Publisert 6. des. 2006 11:12

- Påstandane om at dei tidlegare Parat-medlemane på Instrumentverkstaden på Fysisk institutt ikkje hadde ei lønn dei kunne leva av, er både frekke, historielause og rein løgn. Det seier Parat-leiar Ole Martin Nodenes, som får støtte frå Forskarforbundets hovudtillitsvalde, Live Rasmussen.

Publisert 7. des. 2006 14:00

- Styringsgruppa for Virksomhetsstyringsprosjektet ved UiO har ikke styrt noen verdens ting, og i hvert fall ikke etter intensjonen, sier Ulrik Sverdrup. Under det siste møtet 20. november gikk NTL-representanten ut av styringsgruppa i protest og får støtte av de andre fagforeningene.

Publisert 7. des. 2006 09:36

Universitetet i Oslo vil i 2007 bruka 350 millionar kroner av pengar som er blitt ståande ubrukte. Pengane skal finansiera både nye forskingssatsingar og nye byggjeprosjekt. - Dei UiO-tilsette vil dermed ikkje merka noko til at UiO fekk 58 millionar kroner mindre frå regjeringa, seier rektor Geir Ellingsrud og universitetsdirektør Hanne Harlem.

Publisert 26. jan. 2007 19:17

Det hersket mye begrepsforvirring på debattmøtet sist torsdag om mål- og resultatstyring på UiO. Er dette et rent administrativt redskap, eller er det en del av New Public Management (NPM), hvor målet er at offentlig virksomhet skal kopiere privat sektor? Er mål- og resultatstyring allerede innført på universitetet, slik at det bare er innholdet i den som kan diskuteres?

Publisert 26. feb. 2007 10:46

Kunnskapsdepartementet gir 200 millioner kroner ekstra til vitenskapelig utstyr. Pengene hentes fra overføringene som Norges forskningsråd hadde fra 2006 til 2007 innenfor bevilgningene de har fått fra Kunnskapsdepartementet, går det fram av nettsidene til departementet.

Publisert 14. feb. 2007 17:47

- Universitetet i Oslo er nå kjent med at departementet har utvidet kostnadsrammen for IFI 2 med 55 millioner kroner, noe som gjør at vi kan fortsette byggeprosjektet som planlagt. Det er vi utrolig glade for, sier teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich.

Publisert 22. mars 2007 09:11

Studentane får færre emne å velja mellom når Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) skal kvitta seg med eit samla underskot på 6,9 millionar kroner for 2005 og 2006. Rett etter påske blir det lagt fram forslag om i kva rekkjefylgje ledige stillingar skal lysast ut. Ei arbeidsgruppe analyserer no årsakene til underskotet.

Publisert 22. mars 2007 11:03

Dei har vore tilsette i Teknisk avdeling frå 16 til 20 år, men føler seg oversette. - Lojalitet lønner seg ikkje. Nytilsette som gjer den same jobben får betre lønn enn oss. Det er eit klart brot på prinsippet om lik lønn for likt arbeid, seier driftsbetjentane Julio A. Iglesias, Ole Andreas Kristiansen, Domingo Astroza, Andrzej Laskowski og Njarra Jagne.