Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 3

Publisert 2. mars 2011 15:01

Norges fremste forskningsmiljøer frykter tap av 700 millioner kroner de neste årene som følge av rentekutt i Forskningsfondet. Kunnskapsdepartementet medgir at utsikten er dramatisk, men holder alle som er urolige på pinebenken til oktober.

Publisert 5. juni 2014 15:20

Universitetet i Oslo får 17 millionar kroner ekstra etter at regjeringspartia og samarbeidspartia  på Stortinget er blitt einige om revidert nasjonalbudsjett. Det opplyser stortingsrepresentant Kristin Vinje frå Høgre til Uniforum i ettermiddag.

Publisert 30. aug. 2017 12:27

I 1991 ønsket Tordis Dahl at hennes arv skulle gå til forskning på cerebral parese, diabetes og kreft, så hun testamenterte deler av forumen sin til UiO. 

Publisert 3. aug. 2020 05:30

Medan andre er opptekne av å spara pengar, er UNIFORs hovudoppgåve å dela ut midlar. I fjor delte dei ut 48 millionar kroner til søkjarar blant andre frå UiO, NTNU og NMBU.

Publisert 3. okt. 2002 13:09

UiO får tildelt rundt 2,778 milliarder kroner for neste år. I fjor ble UiO tildelt 2,554 milliarder kroner for 2002 i det salderte budsjettet. Sammen med tidligere bevilgninger får UiO 124 millioner til gjennomføring av Kvalitetsreformen.

Publisert 19. juni 2020 13:42

Odontologi kan få eit underskot på 54 millionar kroner i 2020. Både koronatiltak og manglande tilskott frå Helsedirektoratet er mellom grunnane til det store underskotet.

Publisert 15. apr. 2007 23:21

ILOS vil kutte stillinger i de kommende fire årene, men setter ellers sin lit til økt pengestøtte fra HF-fakultetet. Arbeidsgruppen la fram langtidsplan for 2007-10 med harde spareforslag på ILOS' allmøte fredag 13. april.

Publisert 11. mai 2016 13:12

Selv etter en styrking av PPU og økte tilskudd til utdanning og forskning på Sør-Vestlandet, foreslår regjeringen å redusere den totale bevilgningen til universiteter og høyskoler.

Publisert 7. okt. 2020 14:34

Rektor Svein Stølen er skuffa over at regjeringa vil fjerna gåverforsterkingsordninga og halda fram med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma.  – Dette går utover fagleg aktivitet, slår han fast.

Publisert 3. okt. 2002 15:54

- Studentane og forskinga er vinnarane i budsjettframlegget for 2003. Det gav utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet klart uttrykk for under pressekonferansen etter at forslaget til statsbudsjett hadde blitt presentert for Stortinget.

Publisert 20. sep. 2005 13:06

- Dei foreslåtte nedskjeringane på rundt to millionar kroner på 2006-budsjettet til Institutt for lærarutdanning og skuleutvikling er så alvorlege at me tolkar dei som eit signal om at det ikkje skal vera lærarutdanning ved UiO. Det seier Rolf Mikkelsen som er nestleiar ved instituttet. Konsekvensen kan bli reduksjon eller full stopp i opptak av studentar på den praktisk-pedagogiske utdanninga (PPU) i 2006.

Publisert 22. mars 2007 11:03

Dei har vore tilsette i Teknisk avdeling frå 16 til 20 år, men føler seg oversette. - Lojalitet lønner seg ikkje. Nytilsette som gjer den same jobben får betre lønn enn oss. Det er eit klart brot på prinsippet om lik lønn for likt arbeid, seier driftsbetjentane Julio A. Iglesias, Ole Andreas Kristiansen, Domingo Astroza, Andrzej Laskowski og Njarra Jagne.

Publisert 12. des. 2012 13:12

Universitetsstyret har bedt IHR-ledelsen om flere tall. – Viktig for tilliten til prosjektet, sier varamedlem Karianne Bjellås Gilje.

Publisert 14. okt. 2005 16:29

- Jeg er lei meg for at jeg ikke får være med på å evaluere og foredle kvalitetsreformen, uttalte den avtroppende Utdannings- og forskningsministeren Kristin Clemet på en pressekonferanse fredag. Økonomidirektør Stein Helgesen ved Universitetet i Oslo omtaler budsjettet som nøkternt.

Publisert 15. mai 2007 17:06

Finansminister Kristin Halvorsen la i dag frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det ble ikke satt av midler til økning av noen poster innen høyere utdanning og forskning. UHRs innspill om økt satsing på forskerrekruttering og vitenskapelig utstyr ble ikke fulgt opp, skriver UHR i ei pressemelding.

Publisert 13. mai 2011 14:44

Både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer i samarbeid med universiteta å koma fram til ei felles utrekning av dei samla kostnadene til spesialistutdanninga av tannlegar. –  Me er visse på at me no kjem inn i ein god dialog med dei to involverte departementa, slik at saka finn ei løysiing, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum. 

Publisert 20. feb. 2013 14:39

Over 300 lydhøyre studentar møtte opp då Noregs Banks toppsjef Øystein Olsen heldt ein ynskjereprise av årstalen sin på SV-fakultetet i formiddag.

Publisert 14. okt. 2005 10:30

Den avtroppande regjeringa har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2006. Utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet presenterte sitt fagbudsjett på ein pressekonferanse i dag. Rektor Arild Underdal ved UiO er særleg glad for løyvinga til ny informatikkbygning og meir pengar til forsking.

Publisert 25. apr. 2007 14:12

- Å måle interne studiepoeng er som å telle pølser i pølsefabrikken, sa professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, da han forsøkte å lese forslaget til ny finansieringsmodell for UiO inn i en større sammenheng.

Publisert 19. apr. 2007 13:43

Arbeidet med å forbedre Universitetet i Oslos nettsted skal prioriteres i de kommende årene, lover kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum. En ekstern virksomhetsanalyse av uio.no pekte på svak organisering, dårlig styrt ressursbruk, manglende koordinering mellom enhetene og lite kompetanseutvikling lokalt.

Publisert 22. juni 2016 16:47

I framlegget til UiO-budsjett for 2017 vert det løyvt fem millionar kroner ekstra til undervisning. Det vedtok Universitetsstyret i går. Pengane blir tatt frå ein post som var tiltenkt frie midlar til forsking. 

Publisert 3. mai 2007 14:14

Det nye lønns- og personalsystemet POLS ved UiO får ei ekstraløyving på 16,1 millionar kroner. Det vedtok Universitetsstyret onsdag 2. mai. - Dette er positivt og vil gi oss høve til å tilsetja fleire ekstra personar, seier lønningssjef Trond Ryd til Uniforum.

Publisert 29. juni 2011 15:38

– Me trur det er mange fleire forskingsmiljø på UiO som kan få pengar frå EUs 7. rammeprogram, dersom dei får bygd opp eit internasjonalt nettverk av andre forskarar i EØS-området, seier Simen Ensby, som er direktør for Internasjonalt kontor i Forskingsrådet. NFR set no i gang ein offensiv for å få fleire forskingsmiljø på UiO og UMB til å søkja om pengar frå EU.

Publisert 3. juni 2011 15:45

Forskningsrådets strategi om å finansiere unge forskere som når høyt opp i konkurransen om midler fra EUs åpne arena, har vært vellykket. Nå innfører Forskningsrådet tilsvarende ordning for etablerte forskere, melder Forskningsrådet på sine egne nettsider.

Publisert 5. feb. 2013 17:18

Universitetet i Oslo innfører etiske retningslinjer for kjøp av varer og tenester. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. Eitt av krava er at leverandøren skal respektera dei internasjonale menneskerettane.