Møte i universitetsstyret: Senter for tverrfagleg kjønnsforsking ber om å få vald leiar

Senter for tverrfagleg kjønnsforsking vil gå frå å ha tilsett direktør på åremål til å ha valt leiar. Dagens senterleiar Anne Jorunn Berg  (biletet) sluttar når åremålet går ut 31. desember. Framlegget kjem opp på møtet i universitetsstyret i morgon. Då skal det også tilsetjast ny kommunikasjonsdirektør og ny forskingsdirektør ved UiO.

SLUTTAR: Anne Jorunn Berg sluttar som direktør for Senter for tverrfagleg kjønnsforsking ved UiO når åremålet går ut ved nyttår. No ber senteret universitetsstyret om å godkjenna ei ordning med valt leiar for senteret frå 1. januar 2019.

Foto: Martin Toft

Førespurnaden frå Senter for tverrfagleg kjønnsforsking om på nytt å få innføra ei ordning med vald leiing, blir handsama for opne dører i i møtet i universitetsstyret tysdag 23. oktober. Senteret har sidan 2015 hatt Anne Jorunn Berg som tilsett direktør for senteret. No går åremålet ut, og  Anne Jorunn Berg går tilbake til den faste vitskaplege stillinga si ved Nord Universitet i Bodø, får Uniforum opplyst.

Styret for senteret ber derfor om å få gå tilbake til vald leiing frå 1. januar 2019. Då vil ein av dei fast vitskaplege tilsette bli vald som senterleiar. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe tilrår at Universitetsstyret vedtar forslaget.   

Tilset kommunikasjonsdirektør og forskingsdirektør

Nesten to år etter at Marina Tofting gjekk av som kommunikasjonsdirektør ved UiO kan etterfylgjaren hennar bli klar.  Kven det blir, kjem til å bli kjent i morgon etter at universitetsstyret formelt har vedtatt tilsetjinga. Vedkomande vil også verta leiar for den nyoppretta Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Universitetsstyret skal også bestemma kven som blir ny forskingsdirektør for Avdeling for forskingsadministrasjon. Begge desse sakene blir handsama bak stengde dører.  

Ber om pengar til talentprogram

Den siste vedtakssaka som skal opp, er UiOs innspel til statsbudsjettet for 2020. Der gjentar UiO ynsket om å få ei løyving på 10 millionar kroner til utvikling av tilbod for dei mest talentfulle og motiverte studentane, altså ordninga med bachelor honours-program. UiO understrekar også kor viktig det er å få utvida bachelorgraden i  spesielt vanskelege språk frå tre til fire år. 

Universitetet i Oslo ber også om at det blir oppretta 15 nye rekrutteringsstillingar for å styrkja det tverrfaglege og sikra HumSam-perspektiv i livsvitskap i statsbudsjettet for 2020.  I innspelet ber universitetet også om at den rettsvitskaplege forskinga blir styrkt. UiO viser til utkastet til eit tematisk forskingsprogram «Rettens transformasjoner» som universitetet har laga saman med Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. 

Skal sikra den unike verdsarven

Det høgast prioriterte byggeprosjektet ved UiO, Livsvitskapsbygget, er allereie godt inne på statsbudsjettet og fekk startløyving på statsbudsjettet for 2018.  No er det derfor Vikingtidsmuseet på Bygdøy UiO-rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe går i forbønn for i innspelet til forslaget til statsbudsjett for 2020. For UiO er det viktig å understreka at det ikkje ser på eit nytt vikingtidsmuseum som eit byggjeprosjekt, men først og fremst eit prosjekt for å sikra den unike verdsarven, går det fram av innspelet som Universitetetsstyret blir bede om å vedta. 

BER FOR VIKINGSKIPA: UiO-rektor Svein Stølen ber om at nytt vikingtidsmuseum får ei startløyving på forslaget til statsbudsjett for 2020 for å kunna redda denne verdsarven. Her står han saman med kong Harald og dronning Sonja under besøket i Vikingskipshuset på Bygdøy i mai i år. (Foto: Ola Sæther)

UiO skal ha 20 000 kvadratmeter i nytt sjukehus

Eit eige punkt i innspelet handlar om Oslo universitetssykehus sine planar om utbygging på Gaustad og på Aker. Der skal UiO ha rundt 20 000 kvadratmeter areal til utdanning og forsking i nybygga. Det vil føra til ein auke i dei årlege husleigekostnadane, går det fram av dokumentet. UiOs husleigekompensasjon skal handsamast i statsbudsjettet for 2020 saman med Helse Sør-Austs lånesøknad.

UiO-leiinga legg grunn at det blir kompensert for 75 prosent av leigekostnadane som vil koma i samband med nye universitetsareal som ein konsekvens av sjukehusutbygginga.  I motsett fall vil ein lågare kompenasjon gå utover kvaliteten på kjerneoppgåvene og kunne vera skadelidande for utdanningskvaliteten, peikar UiO-leiinga på i budsjettinnspelet til Kunnskapsdepartementet.  Det skal altså opp til formell handsaming i universitetsstyret i morgon, 23 oktober. 

Heile møtet i universitetsstyret vert også strøymt på nettsidene til Uniforum.

Dette er saklista:

Møte nr. 7/2018 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 7/2018 i universitetsstyret 23. okt. 2018 10:00 - 16:00, Professorboligen, Karl Johans gate 4
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2018

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Direktør ved Avdeling for forskningsadministrasjon

Saksnr. 2018/11979

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


V-SAK 4 Direktør ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Saksnr. 2018/5586

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Endring i rekrutteringsform/ledelsesform for senterleder (instituttleder SKO 1475) ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Saksnr. 2018/9822

Forslag til vedtak:

Etter anbefaling fra styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), vedtar Universitetsstyret at STK endrer sin ledelsesform fra ansatt ledelse til valgt ledelse med virkning fra 01.01.2019.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2018

Saksnr. 2018/9309

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2018 til etterretning.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 En helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell

Saksnr. 2008/10646

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orientering om langtidsplan for forskning og høyere utdanning og forslag til statsbudsjett 2019

Saksnr. 2018/593

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Budsjettinnspill 2020

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2020.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Arne Bugge Amundsen, dekan på Det humanistiske fakultet orienterer fra dekanenes seminar om arbeidet med Strategi 2030


Ordinære saker


V-SAK 8 Instruks for UiOs personvernombud

Saksnr. 2018/11643

Forslag til vedtak:

Instruks for UiOs personvernombud vedtas i samsvar med forslaget som er fremlagt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Evaluering av NCMM – Norsk senter for molekylærmedisin

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Halvårsrapport 2018 – Enhet for internrevisjon

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter


O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 9 Eventuelt

Emneord: Universitetspolitikk, Personalbehandling/politikk, Økonomi, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 22. okt. 2018 14:21 - Sist endra 22. okt. 2018 14:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere