Ressurssituasjonen for exphil kjem opp i universitetsstyret

Ressurssituasjonen for exphil og den økonomiske situasjonen for moderinstituttet IFIKK er mellom sakene universitetsstyret skal ta opp i møtet tysdag 7. mai.

TOPPMØTE: UiO-rektor Svein Stølen møter mellom andre Idar Kreutzer og Olav Gjelsvik igjen på nytt møte i universtitetsstyret tysdag 7. mai i Professorboligen i sentrum.

Foto: Ola Sæther

Det var i juni 2018 universitetsstyret bestemte at dei ville ha opp ei eiga sak om situasjonen for exphil, eller førebuande studier, som innføringsstudiet også er blitt kalla. I februar kom ressurssituasjonen ved exphil opp som ei orienteringssak, medan universitetsstyret denne gongen vil ta det opp som ei vedtakssak.

I bakgrunnsnotatet til saka går det fram at talet på undervisningstimar på exphil blei kraftig redusert då fagtilbodet blei lagt om i 2017.  I dag har faget 40 timar med førelesingar og 14 timar med seminarundervising. Det er godt over minstekravet på 20 timar for slike emne, går det fram av styrepapira.

Talet på undervisningstimar ligg også over andre innføringsemne ved UiO. Etter omlegginga viser det seg at studiepoeng for kvar student på exphil har auka med 8 sidan omlegginga i 2017, og i 2018 låg det 13 poeng over gjennomsnittet for Det humanistiske fakultetet, viser tala frå universitetsdirektøren. Studiet er også blitt skjerma frå kravet om timereduksjon som dei andre faga på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) fekk våren 2018.

20 millionar i redusert handlingsrom

IFIKK har også hatt store økonomiske problem dei siste åra. Sidan 2014 har det fått redusert handlingsrommet  med nesten 20 millionar kroner. For 2019 har instituttet fått ei løyving på rundt 75 millionar kroner, står det i notatet frå universitetsdirektøren.  Grunnen til at det økonomiske armslaget har blitt redusert, er for ein tredel av summen grunna vedtak gjort av universitetsstyret – både rammekutt og effektiviseringskutt (ABE) på til saman 4,5 millionar, utfasing av toppforskingsstøtta til avslutta senter for framifrå forsking med 1 million for kvart av åra 2019 og 2020. Også omgjering av lektorstillingar til betre lønna stillingar som førsteamanuensis- og professorstillingar har medverka til den vanskelege økonomien, saman med reduserte resultat og nedgang i prosjektinntekter,  går det fram av dokumentet. 

I denne saka blir universitetsstyret bede om å vedta at dei tar ressurssituasjonen for exphil til vitande.

• Les også i Uniforum: IFIKK-tilskott på 10 millionar blir truleg omgjort til lån

Frå tilsett til vald instituttleiar

Universitetsstyret skal også koma med eit endeleg vedtak om at Psykologisk institutt kan omgjera stillingane som instituttleiar og nestleiar frå å vera tilsett i eit åremåt på fire år til å bli eit vald verv. Det vil gjelda frå neste valperiode, altså frå 2020 til 2023.  Som ein konsekvens av dette forslaget må universitetsstyret også vedta ei endring av styrings- og administrasjonsreglementet for instituttet. Både instituttstyret ved psykologi og fakultetsstyret ved SV har tidlegare gått inn for denne endringa. Heller ikkje tenestemannsorganisasjonane har gått imot forslaget, går det fram av bakgrunnsdokumentet. 

Universitetsstyret skal også bestemma kven som skal tilsetjast i stillinga som direktør for Avdeling for administrativ støtte. Det skjer bak stengde dører i byrjinga på møtet.

Vil drøfta årsplan   

I ope møte skal universitetsstyret diskutera årsplan for 2020-2022 og fordelinga for 2020. Av styrepapira går det fram at UiO enno ikkje er komen i mål på tiltaka i årsplanen. Derfor blir det innstilt på å halda fram med hovudprioriteringane frå årsplan 2019-2021. Unntaket er tiltaket The Guild of European Research-intensive Universities, som blir erstatta med tiltak for European Universities Assosiation, står det i styrepapira.

Mellom 100 og 125 millionar til nye prioriteringar

Handlingsrommet for nye prioriteringar i 2020 ligg på mellom 100 og 125 millionar kroner. Mellom prosjekta som står fremst for å få desse pengane står gammal dyrestall, BOTT-programmet, UNIT, IT-investeringar, vikingtid/sikringsprosjekt og mediekjøp. Dei føreslegne prioriteringane ligg på mellom 120 og 149 millionar kroner, medan handlingsrommet altså er på mellom 100 og 125 millionar. Universitetsstyret blir bede om å slutta seg til hovudprioriteringane i UiOs årsplan og framlegget til priotering av nye tiltak for 2020.

Forskingsetiske normer

Ei anna sak som skal opp, er retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mogleg brot på anerkjente forskingsetiske normer ved UiO.

Dette er endringane som vert føreslegne:

 • Ansvaret for behandlingen av forskningsetiske saker ved institusjonen ligger hos rektor. Forskningsetiske saker behandles i dag ved fakultet, museum eller senter. Dette videreføres. Det foreslås å åpne for at dekanen skal kunne delegere ansvaret for behandlingen av saken til prodekan ved lengre fravær.

• Det opprettes et Sentralt råd for mottak av forskningsetiske saker.

• Det opprettes en egen varslingslinje for forskningsetiske saker i Si fra-systemet.

• Krav til innhold i uttalelsen i saken fra dekan og Forskningsetisk utvalg konkretiseres.

• Forholdet mellom dekanens og Forskningsetisk utvalgs behandling av saken tydeliggjøres.

• Det opplyses om klageadgangen til Granskingsutvalget ved uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig.

• Rapporteringsplikten til Granskingsutvalget i saker om mulig alvorlig brudd på forskningsetiske normer legges til universitetsdirektør.

 • Forholdet til personopplysningsloven tydeliggjøres.

Alle fakulteta har støtta endringane. Universitetsstyret blir bede om å vedta forslaget.

Vil ha fleire kvinner og betre geografisk fordeling blant æresdoktorane

Ei anna endring som universitetsstyret må ta stilling til, er tiltak for å få ei breiare samansetjing både når det gjeld kjønn og geografi av æresdoktorar. Forslaget går mellom anna ut på at fakultet som føreslår to kandidatar, alltid må føreslå ein kandidat utanfor Europa/USA-Canada. Dei må også alltid føreslå ein av kvart kjønn.

I tillegg blir det understreka at av dei kandidatane som blir føreslegne, må alle i hovudsak vera i aktivt arbeid/fagleg verksemd.

Evaluerer internrevisjonen

Internrevisjonen skal både leggja fram årsrapporten sin og sjølv bli evaluert under vedtaksdelen av møtet i universitetsstyret.

Under orienteringssaker vil universitetsstyret diskutera stoda for Strategi 2030 så langt, og status for byggje- og eigedomssaker. Her vil også utspelet frå eigedomsdirektør John Skogen om å selja ein del av universitetsbygningane på  Blindern og studenthuset Chateau Neuf for å få inn 1,5 milliardar kroner, koma opp. Dessutan vil det bli orientert om status for arbeidet med informasjonssikring og personvern ved UiO. Årsrapporten til studentombodet skal opp som ei orienteringssak.

Styremøtet blir som vanleg strøymd over UiOs nett på denne nettstaden.

Dette er heile saklista

Møte nr. 4/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 4/2019 i universitetsstyret 7. mai 2019 09:30 - 16:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2019

Saksdokumenter:

 • Protokoll fra møte 3/2019

  V-SAK 3 Rekruttering av direktør Avdeling for administrativ støtte

  Saken er unntatt offentlighet etter offl §25


  Saker til behandling åpent møte

  Ordinære saker


  V-SAK 4 Resultatanalyse per 2018

  Saksnr. 2019/4682

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 5 Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020

  Saksnr. 

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret slutte seg til, med de merknader som fremkom:

  a. Forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs årsplan 2020-2022

  b. Forslag prioriteringer av nye tiltak i fordelingen for 2020

  c. At forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årsplan 2020-2022 følger det skisserte opplegget.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 6 Ressurssituasjonen for Examen philosophicum (exphil)

  Saksnr. 

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på Examen Philosophicum (exphil) til etterretning.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 7 Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO

  Saksnr. 2019/703

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 8 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, psykologisk institutt

  Saksnr. 2019/3223

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret godkjenner forslaget om å velge instituttleder og nestleder for lederperioden 2020-2023 ved Psykologisk institutt.

  Universitetsstyret godkjenner forslaget til nytt styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 9 Æresdoktorer - forslag til justerte retningslinjer

  Saksnr. 

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret slutter seg til forslaget om justerte Retningslinjer for forslag om utnevnelse av æresdoktorer ved Universitetet i Oslo.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 10 Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemda

  Saksnr. 2008/14503

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret oppnevner Kristin May Riendel som studentrepresentant til Skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo for perioden 8.5.2019-30.6.2019

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 11 Årsrapport for Enhet for internrevisjon

  Saksnr. 

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

   

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 12 Evaluering av Enhet for internrevisjon og oppdatert instruks

  Saksnr.

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret fastsetter den oppdaterte instruksen til EIR.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  Orienteringssaker


  O-SAK 1 Strategi 2030 - statusoppdatering

  Saksnr. 2018/5245

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  O-SAK 3 Orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved universitetet i Oslo

  Saksnr. 2008/3197

  Saksdokumenter:

Emneord: Universitetspolitikk, Humaniora, Undervisning, Økonomi Av Martin Toft
Publisert 6. mai 2019 17:22 - Sist endra 6. mai 2019 19:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere