Fagforening frykter omorganisering blir snikinnført med ny klimastrategi

Fagforeningene ble utelatt fra arbeidsgruppen bak forslaget til klimastrategi. Belinda Skjøstad i Forskerforbundet mener utkastet bærer preg av det.

UTELATT AV REKTOR: – Hadde Forskerforbundet sittet i gruppen, ville vi for eksempel kunnet luke ut tvetydighetene om akademisk frihet. Ikke minst ville vi avslørt at strategien går helt feil frem når den slår fast at det skal opprettes et nytt bærekraftsenter. Her ser vi at det snikinnføres en omorganisering, noe som er veldig problematisk, sier hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet UiO.

Foto: Ola Gamst Sæther

I dag er UiOs kommende klima- og miljøstrategi informasjonssak i Universitetsstyret.

Etter innspillsrunden og en nylig avsluttet høring på utkastet til strategi, er det klart at mange reagerer på strategiens forhold til akademisk frihet. Halvparten av UiOs fakulteter har meldt inn bekymringer om dette.

Men også ideen om å opprette et nytt, tverrfaglig senter for bærekraft har vekket debatt. Det ikke minst fordi UiO allerede huser tverrfaglige Senter for utvikling og miljø (SUM).

Strategiutkastet er laget av en arbeidsgruppe oppnevnt av rektor (se faktaboks). Kunne noen av «manglene» som er påpekt, vært forhindret dersom rektor hadde inkludert en representant for fagforeningene da han oppnevnte gruppa?

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet UiO ser ikke bort ifra det.

Helhetlig klima- og miljøstrategi
* UiO er i ferd med å utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi.
* Strategien skal være en brobygger mellom Strategi 2030 og mer konkrete tiltaksplaner.
* I juni leverte en arbeidsgruppe ledet av UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken sitt utkast til strategi. Med seg hadde Bakken Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boasson (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Fredriksen (HF), Sidsel Roalkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab) og Anne-Line Sandåker (p.t. UiO:Energi).
* Utkastet har vært på høring med frist 8. oktober. 
* Et revidert forslag skal etter planen opp til diskusjon i Universitetsstyret i desember 2021 og som vedtakssak i februar 2022. 

«Bekymringsfullt» av rektor

Forskerforbundets høringssvar er ikke bare et innspill til den foreslåtte strategien. De bruker også god plass på å kritisere prosessen rundt.

– Vi mener det er bekymringsfullt at rektor, i en så stor og viktig sak som UiOs miljø- og klimastrategi, ikke involverer oss som ansattrepresentanter i tråd med Hovedavtalens beskrivelse av medbestemmelse, heter det i fagforeningens høringssvar.

Det er ikke ukjent verken for rektor eller resten av UiO-ledelsen at Forskerforbundet mener dette. Det har fagforeningen allerede tatt opp med dem. NTL-leder Natalia Zubillaga frontet også tilsvarende kritikk mot strategiarbeidet i Uniforum i mai.

Ikke bare er fagforeningene utelatt fra utredningsarbeidet selv om de har bedt om å få bli med. Informasjonen underveis har heller ikke vært tilstrekkelig, eller blitt gitt tidlig nok, hevdes det i Forskerforbundets høringsuttalelse.

UiO er bundet av Hovedavtalen i Staten som slår fast at «Partene er enige om at medbestemmelsesretten best utøves gjennom organisasjonens tillitsvalgte, og på en slik måte at de tas med i utrednings- og beslutningsprosessen så tidlig som mulig».

Dessuten skal medbestemmelse utøves «der hvor det etableres prosjekter, styringsgrupper, interimsorganisasjoner e.l. i saker som kan få vesentlig betydning for de ansattes arbeidssituasjon».

– Den foreslåtte strategien kan ha stor innvirkning på våre medlemmers arbeidsvilkår, slår Belinda fast overfor Uniforum. Dermed er det ikke fritt fram for UiO å utforme denne uten å inkludere fagforeningene på et tidlig tidspunkt, påpeker hun.

Som svar på NTL-UiOs kritikk i vår, forklarte universitetsdirektør Arne Benjaminsen at fagforeningene kunne levere høringsuttalelse som andre og at de skal få drøfte eller forhandle strategien med UiO i forkant av den endelige styrebehandlingen. NTL protesterte deretter på at dette er nok. Det samme gjør Forskerforbundet.

– Er det en mulighet for at det er dere som tolker Hovedavtalen feil?

– Nei, svarer Skjøstad kontant.

– Snikinnføring av omorganisering

Forskerforbundet er den eneste UiO-fagforeningen som har besvart høringen. De kunne ikke la være, sier Skjøstad:

– Her er det for mye som brenner. Det ville blitt altfor sent å bare komme inn i siste runde, slik UiO har lagt opp til, med drøfting rett før endelig styrebehandling.

– Når du leser utkastet som foreligger, synes du det bærer preg av at fagforeningene ikke har vært involvert?

– Ja. Hadde Forskerforbundet sittet i gruppen, ville vi for eksempel kunnet luke ut tvetydighetene om akademisk frihet. Ikke minst ville vi avslørt at strategien går helt feil frem når den slår fast at det skal opprettes et nytt bærekraftsenter. Her ser vi at det snikinnføres en omorganisering, noe som er veldig problematisk.

– På dette punktet har UiO nok en gang gått glipp av muligheten til å forankre en prosess fra start, konstaterer Skjøstad.

– Dette vil gå utover ansatte

I strategiutkastet foreslås det å etablere et tverrfaglig «Oslo Bærekraftsenter/Oslo Sustainability Centre».

Et slikt senter bør ifølge utkastet «i stor grad være basert på eksisterende forskning og undervisning, men samtidig utgjøre mer enn summen av enkeltkomponentene ved flerfaglig innretning og forsterket samfunnskontakt».

Senterleder ved SUM Sidsel Roalkvam, for øvrig medlem i arbeidsgruppen bak strategiforslaget, har sammen med professor Mariel Aguilar-Støen tatt til orde for å utvikle SUM framfor å starte et nytt bærekraftsenter fra scratch. I et innlegg i Uniforum skriver de to at formålet med det foreslåtte senteret fremstår «noe uklart».

Forskerforbundet støtter SUM i dette. I høringssvaret omtaler de forslaget om et nytt senter både som «vagt» og som «ikke gjennomtenkt». En mer naturlig løsning vil være å styrke og videreutvikle tverrfaglige SUM som allerede har eksistert i 30 år, påpeker de.

Dessuten mener fagforeningen altså at senteropprettelsen, slik den er foreslått, ikke har noe i strategien å gjøre.

– Slike forslag til organisatoriske endringer må tas i de rette organer og i henhold til avtaleverket. Det blir veldig vanskelig for oss å komme inn og utøve medbestemmelse etter at strategien er vedtatt i styret. Så dette slår vi oss ikke til ro med, understreker Skjøstad og forteller at Forskerforbundet allerede har bedt ledelsen om et eget IDF-møte om dette senteret.

– Dette har gått altfor fort. Som fagforening er vi opptatt av å ta vare på ansatte og trygge deres arbeidshverdag og vilkår. Uten medbestemmelse fra start i slike store prosesser, blir det veldig vanskelig, poengterer hun.

– Mener Forskerforbundet at opprettelsen av et nytt bærekraftsenter vil skje på bekostning av SUM?

– Det er det vi frykter. Ressurser må avses og ansatte vil bli flyttet på ved opprettelsen av et nytt senter. Vi mener det vil være mer bærekraftig å beholde ressursene på SUM, som over 30 år har bygget opp et solid forskningsmiljø. Bærekraft bør heller inkluderes via en utvidelse av SUM, sier Skjøstad.

– Har dere mottatt bekymringer fra medlemmer på SUM?

– Vi så umiddelbart at strategien kolliderer fagmessig med SUM og ble bekymret. Vi har ikke fått bekymringsmeldinger fra enkeltansatte ved senteret, men har merket oss hva senterlederen har uttalt.   

– bør skrives om i et mer positivt språk

Strategiutkastet har fått en del negativ oppmerksomhet både lokalt på UiO og i nasjonale media.

Forskerforbundet skriver i høringssvaret at strategien i seg selv virker i overkant negativ.

De gjør det for eksempel klart at de ikke stiller seg bak formuleringen «Med unntak av enkeltmiljøer, er status per i dag dessverre at vi på UiO hverken er verdensledende eller utmerker oss som rollemodell.»

– Strategien bør skrives om i et mer positivt språk, slår Skjøstad fast og fortsetter:

– Man rakker ned på seg selv. Hvorfor ikke vise fram hva UiO har fått til? Vi har stor faglig bredde i miljø- og klimaforskning, i tillegg til engasjerte studenter og ansatte. Nylig fikk vi også et eget klimahus.

Hun understreker at Forskerforbundet støtter fullt opp om at UiO skal ha en egen klimastrategi.

– Men den må skrives i et skikkelig språk og ikke være tvetydig. Her er det mye å ta tak i, sier hun.

– Medbestemmelsen er under press

Klimastrategiprosessen er slett ikke første gang Forskerforbundet kritiserer UiO for manglende medbestemmelse. Det skjer med ujevne mellomrom.

I forbindelse med utformingen av Strategi 2030, skrev Skjøstad og daværende Forskerforbundet-leder Steinar Sæther i Uniforum at «Vi er i tvil om toppledelsen ønsker tillitsvalgte inn i kollegiale utvalg og grupper, dvs. reell medbestemmelse, eller om de helst vil styre slik de selv ønsker».

– Forskerforbundet har siden arbeidet med strategien ble påbegynt, etterlyst faktisk medbestemmelse. Dette har vi påpekt gjentatte ganger i IDF-møter med ledelsen, uttalte Skjøstad til Uniforum etter 2030-høringen.

– Kritikken dere kommer med i klimastrategihøringen, ligner veldig på kritikken dere kom med til Strategi 2030?

– Det er betegnende at vi ikke opplever god nok medbestemmelse i prosesser. Vi er overrasket over at vi heller ikke denne gang fikk en plass i arbeidsgruppen. Men det er dessverre et trekk som går igjen. Medbestemmelsen er under press.

– Selv om dere sier fra, så blir dere ikke hørt?

– Tydeligvis ikke. Men vi fortsetter å si fra, sier Skjøstad.

Stølen: Planen er drøftet med fagforeningene

Uniforum har spurt rektor Svein Stølen om han er enig i at ansattrepresentantene ikke har vært involvert i saken i tråd med Hovedavtalens beskrivelse av medbestemmelse.

Vi har også spurt hvorfor han ikke oppnevnte en representant for fagforeningene til arbeidsgruppen og om hvorfor det var studenter med i arbeidsgruppen. 

Stølen gir ikke noen forklaring på hvorfor fagforeninger er utelatt mens studenter er inkludert. Men svarer følgende i et skriftlig samlesvar:

– Det er svært viktig for oss å få innspill til og medvirkning i utforming av en endelige klima- og miljøstrategien. Som vi tidligere har presisert, har den nedsatte arbeidsgruppen jobbet ut et forslag til strategi. Med dette forslaget som utgangspunkt, pågår det denne høsten og dels vinteren en prosess for å utforme universitetsledelsens forslag til strategi. I dette arbeidet er det lagt opp til en bred forankringsprosess som inkluderer innspillsrunder, debattmøter, samt en formell høringsrunde (der det også ble gitt forlenget høringsfrist) som omfatter alle enheter og fagforeninger i organisasjonen. Dette i tillegg til ordinær behandling i IDF i tråd med hovedavtalen – der vi i vår plan vil legge universitetsledelsens forslag til strategi frem for fagforeningene for drøfting i to omganger frem mot styrebehandling i februar 2022. Planen for denne prosessen er drøftet med fagforeningene, framhever rektor.

– Vi ønsker engasjement og bred oppmerksomhet om disse svært viktige temaene, noe som fordrer at vi har flere arenaer for diskusjon og innspill. At det i denne prosessen kommer opp forslag og problemstillinger som skaper debatt og meningsutveksling ser vi på som svært positivt. I sum danner alle innspill, høringssvar og drøftingsmøter et svært verdifullt grunnlag for universitetsledelsen i deres arbeid med et forslag til endelig strategi, slår han fast.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 19. okt. 2021 05:40 - Sist endra 8. feb. 2022 11:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere