Mener UiO brøt hovedavtalen

Når UiOs klimastrategi legges fram i slutten av mai, blir det sannsynligvis uten innspill fra fagforeningene. – Bryter med hovedavtalen, sier NTLs Natalia Zubillaga.

Kvinne med armene i kors

«VET INGENTING»: Natalia Zubillaga og fagforeningen NTL reagerer på at ingen tillitsvalgte har blitt inkludert i arbeidsutvalget som utarbeider UiOs nye klimastrategi.

Foto: Ola Sæther

Det var for nesten to år siden, i juni 2019, at UiO vedtok at en egen klimastrategi skulle på plass. Koronapandemien har forsinket arbeidet noe, men i slutten av mai skal arbeidsgruppen som har jobbet med forslaget omsider legge fram det første utkastet til strategien.

Fagforeningene har imidlertid ikke fått være med i prosessen med å utarbeide strategien eller fått informasjon om framdrift i arbeidet underveis, noe NTLs Natalia Zubillaga mener er i strid med hovedavtalen.

– Det var først i et IDF-møte den 6. mai, etter at NTL ba om det, at fagforeningene ble orientert om strategien. Da hadde ikke ledelsen noe konkret å legge frem, men det ble presentert som at det var muligheter til å være med på utformingen og diskusjonen videre, og at det ville bli anledning for en ansattrepresentant til å bidra inn i arbeidet med å ferdigstille klimastrategien, forteller Zubillaga til Uniforum.

– Det var alle fagforeningene opptatt av. Men en uke senere kom kontrabeskjeden om at klimaplanen nesten var ferdig, og at en slik mulighet derfor allikevel ikke ville realiseres, sier hun.

Ønsker aktiv rolle

– Jeg tok dette opp med ledelsen i møtet, og ble ganske provosert, fordi da stemte jo allikevel ikke det vi ble fortalt på møtet om at strategien fortsatt var under arbeid, at det skulle hentes innspill fra de ansatte om tiltak og så videre. Vi har vært veldig opptatt av dette med klima, sier hun, og legger til at NTL etterspør inkludering i arenaene hvor klimatiltak diskuteres og utvikles, samt en avklaring av fagforeningenes rolle i dette arbeidet.

Den nye strategien skal:
  • Inneholde et konkret klimamål for UiO frem mot 2030
  • Legge til rette for kunnskapsutvikling og dialog på tvers av fag og sektorer, innen akademia og i samarbeid med samfunnet for øvrig
  • Samle og integrere ulike klima- og miljøprosesser ved UiO
  • Være klar medio 2021.

Strategiarbeidet ledes av Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

Han har fått med seg følgende arbeidsgruppe:

Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boasson (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Fredriksen (HF), Sidsel Roalkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet) og Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab).

Den kommende klima- og miljøstrategien er forankret i UiOs tiårige Strategi2030, hvor bærekraft går som en rød tråd.

Les mer om hvordan UiO jobber for klima og bærekraft.

Zubillaga forteller at medlemmene deres etterspør en konkret klimaplan som ikke bare viser til overordnede mål, og mener de ansatte bør ha et ord med i laget i selve utformingen av strategien, og ikke bare i form av reaksjon og tilbakemeldinger i etterkant.

Hun viser også til Mariel Støens debattinnlegg i Uniforum i forrige uke, hvor sistnevnte etterspør en tydeligere retning for klimatiltak fra universitetet, og skriver at hun «sliter med å forstå hva UiO egentlig vil med en klima- og miljøstrategi».

– Bryter med hovedavtalen

NTL er enig i mange av spørsmålene som reises i innlegget, forteller Zubillaga, som frykter at klimastrategien som nå er under utvikling skal bli for svevende, uten konkrete nok tiltak som er forankret blant de ansatte.

Der mener hun at fagforeningene kunne ha kommet med verdifulle bidrag, «fordi alle er tjent med at klimatrategien som nå utformes er troverdig og forankret. Det handler om å finne frem til tiltak som ikke baserer seg på privat forbruk og valg eller nye insentiver vi skal måles på, men som konkretiserer det kollektive ansvaret vi har og fordelingen av byrder og goder».

– I tillegg til at manglende inkludering i arbeidet med klimastrategien bryter med hovedavtalen, sier hun.

– Det er forankret i hovedavtalen at vi skal involveres i arbeidet om klima og miljø på arbeidsplassen. Strategier, ulike arbeidsplaner og tiltak har potensial til å skape konflikt mellom ulike grupper ansatte i en og samme virksomhet. Det er jeg helt enig i at vi må adressere, og der er fagbevegelsen viktig for å fremme rettferdighetshensyn og omfordeling, sier hun, og fortsetter:

– For at vi skal kunne gjøre det, er vi selvfølgelig avhengig av å få delta i utviklingen av klimastrategien. Det må arbeidsgiver legge til rette for. Det er også viktig at vi er med fordi vi er en del av demokratiet på arbeidsplassen, og sikrer at ulike stemmer blir hørt.

– Vet ingenting om strategien

Zubillaga forteller at NTL er bekymret for at den nye strategien ikke skal være konkret nok, og etterlyser faktiske tiltak som vil innføres i kjølvannet av den nye strategien. Fagforeningen mener at dersom UiO skal forvente engasjement fra sine ansatte, og ikke minst forankring og oppslutning om tiltakene, må disse også involveres i strategien – før den er ferdig utarbeidet.

– Ledelsen har ikke lagt til rette for medbestemmelse i det hele tatt, og det mener vi er kritikkverdig. Dersom UiO skal lykkes med strategien, er de avhengig av å mobilisere de ansatte, sier hun, og legger til at fagforeningen på dette tidspunkt vet «ingenting» om hvordan strategien vil se ut.

– Vi opplever en veldig stor utålmodighet blant ansatte og studenter rundt dette spørsmålet. UiO er en stor arbeidsplass, og har en viktig rolle å spille, og et viktig ansvar for å vise vei for en grønn omstilling. Da må de finne fram til tiltak som faktisk monner, ikke veldig overordna formuleringer, men konkrete forslag til hva vi faktisk kan gjøre.

Samtidig berømmer hun universitetet for inkluderingen av to representanter fra studentmassen i arbeidsutvalget.

UiO svarer

– Det er svært viktig for oss å få innspill til og medvirkning i den endelige strategien. Derfor er det viktig å presisere at arbeidsgruppa jobber med et utkast til strategi, som vi ønsker åpenhet og debatt rundt den endelige utformingen av. Fagforeningene skal delta og i dette arbeidet på samme måte som i andre lignende prosesser ved universitetet, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

– Fagforeningenes bidrag i dette strategiarbeidet er viktig og de har rett og krav på medbestemmelse, sier han. 

Han viser til ekspertgruppen, og forklarer at de kan velge å invitere til innspillsrunder, møter eller diskusjoner dersom de finner det hensiktsmessig. Utkastet skal høres i organisasjonen etter at gruppen har lagt fram sitt forslag.

– Fagforeningene kan, på samme måte som andre, avgi høringsuttalelse. Deretter skal endelig utkast til rapport forberedes for universitetsstyrebehandling. Da skal de ansattes organisasjoner utøve sin medvirkning og medbestemmelse, og dette skjer i IDF-møter hvor strategien skal drøftes eller forhandles med organisasjonene, avhengig av hvilke tiltak som blir foreslått. Resultatet av behandlingen i IDF innarbeides deretter i den endelige saken før den blir forelagt universitetsstyret til behandling, forklarer Benjaminsen.

Emneord: Klima Av Knut Anders Finnset
Publisert 18. mai 2021 11:24 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere