Mai

Publisert 30. mai 2008 15:04

- Målet er at 650 av dei UiO-tilsette skal delta i aksjonen "Sykla til jobben", men så langt har berre 350 meldt seg på, seier leiar Bjarte Aarseth og Knut Erik Olsen i sykkelgruppa til Bedriftsidrettslaget. No håpar dei at det kjem eit rush med påmeldingar, før den store sykkeldagen onsdag 18. juni.

Publisert 30. mai 2008 10:14

Kristin Bliksrud Aavitsland er attvald som representant for dei mellombels tilsette i Universitetsstyret. Valet var over i går, og resultatet viser at ho vann med klar margin til motkandidatane Frida Slagstad Gullestad og Marit Brochmann. - Det er viktig med kontinuitet, så då er det bra at eg får sitja lenger enn eitt år, seier Bliksrud Aavitsland til Uniforum.

Publisert 29. mai 2008 14:25

Eit nytt veksthus ved Naturhistorisk museum må stå klart til UiOs 200-årsjubileum i 2011. Det ynskjer mindretalet i Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité, dei sju medlemane frå Høgre, KrF, Venstre og Framstegspartiet. Museumsdirektør Elen Roaldset fryktar at fleire sponsorar vil trekkja seg, om ikkje stortingsfleirtalet bestemmer seg for å leggja inn nytt veksthus på statsbudsjettet no.

Publisert 29. mai 2008 10:57

Naturhistorisk museum vil gjerne overta bygningen til Munch-museet, når det har flytta til Bjørvika, seier museumsdirektør Elen Roaldset til NRK i dag. Men Kulturhistorisk museum har ingen planar om å overta bygningane til Nasjonalmuseet på Tullinløkka. -Det var ein idé UiO gav opp for ti år sidan, seier museumsdirektør Egil Mikkelsen til Uniforum.

Publisert 28. mai 2008 16:02

Forskarar ved tre amerikanske, eitt britisk, eitt japansk og eitt svensk universitet fekk tildelt Kavliprisane i astrofysikk, nevrovitskap og nanoteknologi. Namna på prisvinnarane blei kunngjorde av preses Ole Didrik Lærum på Det Norske Vitskapsakademiet i Oslo samtidig med opninga av World Science Festival i New York. Sten Grillner frå Karolinska institutet delte prisen i nevrovitskap, og var dermed den einaste prisvinnaren frå Norden.

Publisert 27. mai 2008 14:41

- Språk byggjer bruer til kunnskap og mellom menneske lokalt og globalt. Norske elevar skal bli gode språkbrukarar og bli betre til å lese. Noreg treng språkkompetanse i framtida, derfor må vi sikre rekrutteringa til språkfaga, seier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og forskingsminister Tora Aasland i samband med at regjeringa før helga la fram ei stortingsmelding om språkkompetanse for framtida.

Publisert 27. mai 2008 13:59

Forskningsrådet har nå satt i gang konkurransen om å etablere nye sentre for miljøvennlig energi (FME). Pengene til forskning på dette feltet har fått en betydelig økning gjennom det såkalte klimaforliket. - En betydelig satsing på fornybar energi nå skal befeste Norges posisjon som en energinasjon for framtida, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. Sentrene får et årlig budsjett på 100 millioner kroner, melder Forskningsrådet.

Publisert 26. mai 2008 15:39

17. juni er det 200 år siden Norges fremste nasjonale ikon, Henrik Wergeland, ble født. Men i sin levetid var han nærmest utstøtt. Han sloss ikke bare for norsk selvstendighet og folkeopplysning, men også for underkuede nasjoner i Europa og resten av verden. - Hans Europa var det frihetlige Europa, og ikke det mørke, reaksjonære Europa som fulgte etter Napoleonskrigene, sier Wergeland-biograf Odd Arvid Storsveen.

Publisert 26. mai 2008 15:23

- Eg er svært nøgd med resultatet, seier Parat-leiar Ole Martin Nodenes. Men verken Forskarforbundet eller Akademikarane jublar over tilbodet dei offentlege tilsette til slutt fekk frå staten. NTL-leiar Ellen Dalen tvilar på om ho vil tilrå medlemane sine å stemma ja til avtalen.

Publisert 23. mai 2008 11:15

Maleren Claude Monets syn ble gradvis svekket av grå stær. I 1923 er han nesten blind og beslutter å la seg operere på det ene øyet. - Sykdommen og operasjonen gjenspeilte seg i kunsten hans, påpeker professor John S. Werner i sin gjesteforelesning "Aging through the eyes of Claude Monet".

Publisert 23. mai 2008 10:34

- Vi har jobbet knallhardt for å rette opp feilene i POLS og har langt bedre kontroll på lønnsområdet nå enn på samme tid i fjor. Vi vet nå hvor skoen trykker, sier Marianne Gjesvik Mancini, økonomidirektør på Universitetet i Oslo. Hun innrømmer at universitetet fortsatt ikke har nok folk med SAP-kompetanse.

Publisert 23. mai 2008 09:44

Dekanen ved Det juridiske fakultet, Hans Petter Graver , mener det er viktigere å prioritere forskningsutfordringer enn å prioritere sterke miljøer. Han tolker UiOs prioriteringsprosess først og fremst som en refleksjonsprosess.

Publisert 22. mai 2008 15:35

- Hvordan reformere dagens konkurransedemokrati, slik at vi kan sikre en bærekraftig utvikling til beste for kommende generasjoner? spurte William Lafferty, forskningsleder for ProSus ved Senter for utvikling og miljø, Erik Solheim. Den debatten ønsket ikke miljø- og utviklingsministeren å ta.

Publisert 22. mai 2008 13:57

Teknisk avdeling er i ferd med å stengja alle heisane på Universitetet i Oslo, fordi meklinga mellom partane i offentleg sektor enno ikkje var avslutta klokka 13 i dag. Driftsleiar Knut Erik Olsen i Vestre Blindern stengde heisane i HF-bygningane presis klokka 13.00. I tilfelle streik vil også tilsette i Vakt- og alarmsentralen streika, og dermed vil det ikkje bli nokon som kan ta seg av eventuelle heisalarmar.

Publisert 22. mai 2008 09:11

No skal 20 forskarar frå sju land finna ut kva som får unge vaksne innvandrarar til å bli inkluderte eller ekskluderte i Europa. EU gir 12 millionar kroner til prosjektet, som blir leidd av UiO-forskar Katrine Fangen.

Publisert 20. mai 2008 14:48

Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen innen kl. 24 torsdag 22. mai, blir det streik i offentlig sektor fra fredag 23. mai. Ved UiO er Vakt- og alarmsentralen blant enhetene som er blir tatt ut i streik om partene ikke blir enige.

Publisert 20. mai 2008 13:21

Både Frida Slagstad Gullestad og Marit Brochmann vil representera dei mellombels tilsette i Universitetsstyret. Men dagens representant, Kristin Bliksrud Aavitsland, vil gjerne sitja eitt år til. Kampen blir avgjort under valet neste veke.

Publisert 16. mai 2008 13:53

Det er samlet sett ikke holdepunkter for en total forhøyet kreftrisiko blant tidligere studenter, doktorgrads-kandidater og ansatte ved de nedlagte Rosenborg-laboratoriene ved NTNU i Trondheim. Denne konklusjonen la Kunnskapsdepartementets rådgivende medisinske ekspertgruppe fram i sin endelige vurdering i dag, melder departementet i ei pressemelding.

Publisert 16. mai 2008 09:50

- Menneskerettighetene er for tiden under angrep - også i Norge. Visse samfunnsvitere og ledende jurister i statsforvaltningen hevder at norske politikere blir for bundet av internasjonale menneskerettskonvensjoner, domstoler og overvåkningsorganer. Noe som bygger på misforståelser, sier Mads Andenæs, som ved årsskiftet tiltrådte som direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

Publisert 15. mai 2008 15:42

Regjeringen ønsker å opprette 6-7 forskningssentre for miljøvennlig energi. Den økonomiske rammen vil bli på minst 100 millioner kroner i 2009. Dette kom fram på olje- og energiminister Åslaug Hagas pressekonferanse 15. mai i forbindelse med at revidert statsbudsjett for 2008 ble lagt fram.

Publisert 15. mai 2008 15:02

Universitetet i Oslo får ein auke i basisløyvingane på 30 millionar kroner i revidert budsjett for 2008. Regjeringa gir også 15 millionar kroner i startløyving til rehabiliteringa av universitetsbygningane i sentrum. - No er det slutt på kvileskjeret, og me kan setja opp tempoet, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Uniforum.

Publisert 14. mai 2008 16:11

- Anten så kan me bruka subsidiar for å få ned klimautsleppa eller så må me lata forureinaren betala. Det var moglege økonomiske verkemiddel for å få ned klimautsleppa me diskuterte i dag, sa statsminister Jens Stoltenberg etter møtet med UiO-professor i ressursøkonomi, Michael Hoel, og fagfolk frå Statistisk sentralbyrå. - Møtet var svært fruktbart, sa Hoel til Uniforum.

Publisert 13. mai 2008 17:33

- Målet med forskinga vår er å hindra kreftcellene si tilpassing til den låge oksygenkonsentrasjonen i kreftsvulstane, forklarte fysikkprofessor Erik Olai Pettersen ved UiO, då han presenterte forskingsprosjektet METOXIA for forskingsminister Tora Aasland i ettermiddag. Han leier det internasjonale forskingsprosjektet, som har fått 100 millionar kroner frå EUs 7. rammeprogram.

Publisert 13. mai 2008 14:08

60 000 kroner går til den som får Kristian Ottosen-prisen for 2008. - Prisen går til den eller dei som har gjort ein ekstra innsats for å betra dei faglege, økonomiske, sosiale eller kulturelle vilkåra for studentane, fortel Mette Kjærnli, som er sekretær i styret for Kristian Ottosens Fond.