Avviser kreftrisiko ved laboratorier i Trondheim

Det er samlet sett ikke holdepunkter for en total forhøyet kreftrisiko blant tidligere studenter, doktorgrads-kandidater og ansatte ved de nedlagte Rosenborg-laboratoriene ved NTNU i Trondheim. Denne konklusjonen la Kunnskapsdepartementets rådgivende medisinske ekspertgruppe fram i sin endelige vurdering i dag, melder departementet i ei pressemelding.

FRIKJENT: Kunnskapsdepartementets medisinske ekspertgruppe mener at de som jobbet i de nå nedlagte Rosenborg-laboratoriene ved NTNU ikke ble utsatt for en forhøyet kreftrisiko. (Foto: Wikipedia)

Det var i desember 2006 Kunnskapsdepartementet oppnevnte en medisinsk ekspertgruppe med mandat til å utrede om det foreligger en årsakssammenheng mellom tilknytning til Rosenborglaboratoriene og utvikling av kreft.

Ekspertgruppen, som har vært ledet av divisjonsdirektør Erik Dybing i Folkehelseinstituttet, skulle i tillegg gi departementet råd om den videre helsemessige oppfølgingen av saken. Ekspertgruppen har dessuten sett på om det kan ha vært svikt i det fysiske arbeidsmiljøet også ved andre statlige universiteter og høyskoler, og har gått igjennom medisinske risikofaktorer ved slike undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Vurderingen bygger på et utvidet personmateriale i forhold til det som lå til grunn for ekspertgruppens foreløpige vurdering av 15. juni 2007 og bekrefter i hovedsak de konklusjoner som ble truffet den gang.

Overhyppighet av kreft påvist

Samlet sett er det blitt påvist en overhyppighet av hematologisk kreft for de som har vært studenter og har hatt undervisning i organisk kjemi, og som senere har gjennomgått doktorgradsstudium og blitt ansatt ved Rosenborglaboratoriene. Det er imidlertid ikke mulig å angi med vitenskapelig underbygget sikkerhet om denne overhyppigheten har en direkte relasjon til arbeidsmiljøforholdene på stedet.

Det kan ikke utelukkes at overhyppigheten skyldes tilfeldigheter eller forhold utenfor Rosenborg-laboratoriene. Det har ikke fremkommet informasjon som gjør det mulig å knytte spesifikke årsaksfaktorer til den beregnete overhyppigheten.

Det er ingen forhold som tilsier at arbeidsforholdene ved undervisningsvirksomheten ved Rosenborglaboratoriene var mer alvorlige enn ved den tilsvarende undervisningsvirksomheten på daværende Norges tekniske høyskole (NTH) og universitetene i Bergen og Oslo.

Det er heller ikke holdepunkter for at holdninger til og etterlevelse av regler og rutiner for kjemikaliesikkerhet var noe dårligere på Rosenborglaboratoriene enn på de andre organisk-kjemiske universitetsinstitusjonene.

Skal følges opp

Kunnskapsdepartementet er ut fra gruppens grundige arbeid trygge på at sakens helsemessige omfang nå er blitt godt belyst. Departementet vil nå måtte sette seg inn i ekspertgruppens konklusjoner og vurdere hvordan saken skal følges opp videre. Statsråd Tora Aasland har i den sammenheng invitert berørte personer i saken til et møte i departementet for å diskutere statens håndtering.

Emneord: Forskning, Arbeidsmiljø
Publisert 16. mai 2008 13:53 - Sist endret 10. des. 2008 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere