Norum forsvarar Kosovo-vedtak

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999


Av Martin Toft

Kollegievedtaket om å krevja våpenkvile i krigen på Balkan har vekt både negative og positive reaksjonar ved Universitetet i Oslo. Rektor Kaare R. Norum er derimot lei seg for at Universitas overfortolka vedtaket:

- Det stod ingenting verken om NATO eller bomber i vedtaket. Det einaste me krevde, var ein pause i krigshandlingane på Balkan og ein stans i den etniske reinsinga i heileJugoslavia, presiserer han. Dessutan inneheldt framlegget ei rekkje tiltak som galdt studentar og akademikarar i området.

- Eg er glad for at Asbjørn Kjønstad, Olaf Svorstøl og eg sjølv klarte å leggja fram eit utkast som eit samrøystes kollegium vedtok, seier Norum.

- Medlemane i Kollegiet er jo ikkje valde på grunnlag av si politiske overtyding. Er det ikkje difor tvilsamt at Universitetet i Oslo uttalar seg om ei utanrikspolitisk sak?

- Sidan Noreg også deltok i denne krigen, var dette ein heilt spesiell situasjon. Under vanlege omstende ville ikkje Kollegiet ha koma med ei politisk fråsegn. I ettertid kan eg gjerne vedgå me i vårt utkast ikkje skulle ha brukt enkelte setningar som var identiske med setningar i brevet som Nils Christie med fleire sende ut til alle dei tilsette ved UiO.

- Ja, var det ikkje også tvilsamt at brevet som Nils Christie og dei andre initiativtakarane sende ut til alle dei tilsette, var påført Universitetet i Oslos logo?

- Det tar eg det heile og fulle ansvaret for. Og den avgjerda forsvarar eg, seier ein bestemt universitetsrektor.

Dei som vil lesa heile brevet frå Kollegiet til Regjeringa om krigen på Balkan, kan finna det på fylgjande internettadresse: http://www.admin.uio.no/ia/debatt_k/regjeringsbrev.html

Pekere til andre artikler og innlegg i Uniforum:


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1999

Publisert 17. juni 1999 15:18 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere