UiO anbefales om ikke å gå inn i prosjekter som ikke er bærekraftige

Det bør opprettes et Oslo bærekraftsenter på Nedre Blindern og UiO bør la være å forske på områder som ikke er bærekraftige, uten at det skal gå utover forskernes akademiske frihet. Det er to av anbefalingene fra arbeidsgruppen som har lagt fram et forslag til klima- og miljøstrategi for UiO.

En mann står foran en vegg

VÅR STRATEGI:–  Det er ikke en klima- og miljøstrategi som kan iverksettes ved et hvilket som helst universitet. Den bygger på det vi gjør på området allerede og hva vi bør gjøre videre, sier Vebjørn Bakken som har ledet arbeidsgruppen som har lagt fram forslaget til klima- og miljøstrategi for UiO. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Gamst Sæther

Torsdag ble forslaget til klima- og miljøstrategi lagt ut til høring på UiOs nettsider. Både studenter og ansatte blir oppfordret til å komme med innspill.

Og den 22. september skal UiO arrangere et stort debattmøte om klima- og miljøstrategien. Det opplyser  lederen for arbeidsgruppen, direktør for UiO:Energi Vebjørn Bakken i en artikkel på UiOs nettsider. Etter planen skal den endelige strategien bli vedtatt i Universitetsstyret i desember.

Arbeidet med UiOs klimastrategi startet i desember 2020.

Første utkast ble levert til UiO-ledelsen i juni. 

Forslaget er nå klargjort til  høring for hele UiO.

Universitetsstyret vedtok at UiO skulle utforme ein klimastrategi i juni 2019.

Høringsfristen er 24. september.

Disse har sittet i arbeidsgruppen:

Vebjørn Bakken (leder), Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boasson (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Fredriksen (HF), Sidsel Roalkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab) og Anne-Line Sandåker (p.t. UiO:Energi).

(Kilder: UiO og Uniforum)

– Jeg har stor tro på at strategien og oppfølgingen av den blir en sentral del av UiOs virksomhet videre. Vi har dyktige og engasjerte studenter og ansatte, og en ny viserektor i Mette Halskov Hansen med spesielt ansvar for nettopp klima, miljø og tverrfaglighet. Et slikt eierskap er viktig, sier Bakken i saken på UiOs nettsider.

– Dette er vår strategi

Han fremhever at strategien er spesifikk for UiO:

– Dette er vår strategi – det er ikke en klima- og miljøstrategi som kan iverksettes ved et hvilket som helst universitet. Den bygger på det vi gjør på området allerede og hva vi bør gjøre videre.

Uniforum har gått gjennom forslaget til klima- og miljøstrategi og har funnet anbefalinger som trolig vil vekke debatt blant både vitenskapelig ansatte, teknisk-administrative ansatte og studenter på UiO.

Fraråder UiO i gå inn i enkelte forskningsprosjekter

Trolig vil anbefalingen om hva Universitetet i Oslo ikke bør forske på, skape mest kritikk innenfor og utenfor universitetet. Det blir understreket at dette ikke skal gå på bekostning av den akademisk friheten.

Under kapitlet om forskning heter det nemlig at «En bærekraftig omstilling på UiO innebærer videre at det handlingsrommet universitetet har, i form av frie midler og rekrutteringsstillinger, må styres bort fra forskning som ikke er forenlig med målsetningene i denne strategien. Det understrekes at det selvsagt fortsatt skal være full akademisk frihet for vitenskapelige ansatte. UiO bør imidlertid ikke gå inn med egenandeler i prosjekter som opplagt ikke er i tråd med en bærekraftig utvikling. Konkret innebærer dette at det kan være utlysninger der UiO rett og slett ikke skal søke og bidra med finansiering.»

Klima og miljø - en sentral del på alle tverrfaglige satsinger

Det blir også anbefalt at klima- og miljøbelastningen fra UiOs forskning skal begrenses, samtidig som det skal utvikles gode retningslinjer for både internt og eksternt finansierte prosjekter. I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at UiO skal utvikle tilbud i ph.d-forskerutdanningen innen klima, miljø og bærekraft. Dessuten bør rekrutteringen til klima- og miljøforskningen blant yngre forskere styrkes ved å utvikle gode muligheter for både disiplinære og tverrfaglige karriereløp.

UiO blir også rådet til å aktivt jobbe for bedre nasjonale muligheter for finansiering av tverrfaglig forskning der humanistiske og/eller samfunnsvitenskapelige disipliner er sentrale. Klima og miljø skal være en sentral del av alle de tverrfaglige satsingene.

Foreslår bærekraftsenter på Nedre Blindern

Det mest konkrete forslaget arbeidsgruppen kommer med, er altså at det skal opprettes et Oslo bærekraftsenter på Nedre Blindern. Der blir det god plass til samlokalisering for forskere og andre som sammen skal arbeide og samarbeide om å finne fram til bærekraftige løsninger for UiO.

Planen er at de skal overta lokalene etter at de som er der i dag har flyttet inn i Livsvitenskapsbygget. Men før den tid, skal Oslo bærekraftsenter organiseres virtuelt. Senteret skal være det tverrfaglige samlingspunktet for bærekraftrelaterte aktiviteter ved UiO som 1) koordinerer tverrfaglig forskning, 2) koordinerer tverrfaglig undervisning og etter- og videreutdanning, og 3) er en «hub» for å fremme forskningsbasert kunnskap ut i samfunnet, går det fram av et vedlegg til forslaget om klima- og miljøstrategi.

Senteret skal i hovedsak bygge på eksisterende ressurser på UiO, men det trenger likevel ekstra ressurser til administrasjon og kommunikasjon for å synliggjøre senterets aktiviteter, går det fram av forklaringen i vedlegget.

Bærekraft skal integreres i alle utdanningsløp

På utdanningsområdet anbefaler arbeidsgruppen at bærekraft, som omhandler både miljø, klima og samfunn, skal være en integrert del av alle utdanningsløp ved UiO.  Et delmål er at alle studenter tidlig i studiet skal få så mye forskningsbasert og grunnleggende kunnskap om klima og miljø at de får utviklet gode ferdigheter til å bli en endringsaktør, heter det i forslaget.

UiO får også råd om å tilby en bredde av emner og studieprogram innen klima og miljø på alle nivåer. Det skal også legges til rette for klima- og miljørettet studentmedvirkning og studentdrevne initiativer innenfor både utdanning og studieliv. Det anbefales også at det skal finansieres en opprettelse og drift av et studentdrevet «Grønt kontor». Det skal bidra til å inkludere studentene i universitetets klima- og miljøarbeid.

Må tilrettelegge for klimavennlige reiser

Det overordnete målet til UiO bør være å få ned klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030, går det fram av forslaget. En del av målet kan oppnås ved å redusere klimagassutslippet fra reiser med 7 prosent hvert år, går det fram av utkastet.

Når det gjelder andre konkrete tiltak for å få ned klimafotavtrykket til UiO, foreslår arbeidsgruppen at det skal være enkelt å bestille klimavennlige reiser i UiOs reiseportal. Portalen bør gi tydelig informasjon om estimerte utslipp for reisealternativene, understrekes det.  Dessuten mener gruppen at UiO må tilrettelegge for klimavennlige reiser ved å kompensere for reisetid og eventuelle merkostnader både for studenter og ansatte.

Anbefaler produksjon av egen energi

Det blir også anbefalt at UiO produserer sin egen energi, enten gjennom solceller og energibrønner. Et annet forslag som de mener UO bør gjøre er å sette i gang en grundig kartlegging av muligheter for grønne tak på UiOs bygninger, både med tanke på energiproduksjon og beplantning for bedre overvannshåndtering og økt biologisk mangfold, heter det i utkastet til klima- og miljøstrategi for UiO.

Et annet tiltak som er nødvendig, ifølge arbeidsgruppen, er godt digitalt utstyr, tilstrekkelig kapasitet og lett tilgjengelig for gjennomføring av både digital og hybride arrangement, enten det er undervisning, seminar/konferanser eller annen formidling.

 

– Det er mulig noe må spisses ytterligere

Mette Halskov Hansen er viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet. Hun er godt fornøyd med arbeidsgruppens anbefalinger i forslaget til klima- og miljøstrategi for UiO.

– Alle forslagene som legges frem er relevante; hver av dem er viktige på ulikt vis for å skape positiv endring på klima- og miljøfronten ved UiO. Det er mulig noe må spisses ytterligere, i tillegg trenger vi debatt om prioriteringer og valg, og om hvordan vi best implementerer tiltak. Arbeidsgruppens forslag om et Oslo bærekraftsenter er spennende: En forskningsbasert hub som vi kan koble til nasjonale og internasjonale samarbeid som for eksempel innovasjonsdistriktet Oslo Science City og det europeiske utdanningssamarbeidet Circle U., sier Halskov Hansen i saken som er lagt ut på UiOs nettsider.

– Men det har mange implikasjoner og må diskuteres grundig. Jeg håper derfor at et stort antall studenter og ansatte vil gi tilbakemelding på forslaget, delta på debattmøtet i september og i høringsrunden.

Den 22. september går debattmøtet av stabelen, men folk kan også si hva de mener om utkastet gjennom hele høringsrunden. Om alt går slik det skal, kommer den endelige klima- og miljøstrategien til å vedtas av Universitetsstyret i desember, ett år etter at arbeidsgruppen begynte arbeidet med å lage et utkast. 

 

Emneord: Klima. Miljøpolitikk, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 20. aug. 2021 10:54 - Sist endra 20. aug. 2021 11:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere