Vet du at ...

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000


Vet du at ...


Universitetet får ros fra Norsk språkråd

Norsk språkråd roser UiO for tiltakene som skal iverksettes for å øke nynorskandelen i informasjonsmateriellet. Språkrådet viser til at universitetet i lang tid har brutt reglene i målloven. Lederen i Norsk språkråd, rektor Jan Olav Fretland, sier at universitetet er en viktig institusjon for norsk skriftkultur og at det er svært gledelig at det nå for alvor setter i verk tiltak for oppfylle kravene i målloven. Universitetet har blant annet bestemt at forelesningskatalogen og adresse- og telefonlisten heretter bare skal komme på nynorsk. Noen sentrale brosjyrer og studie- og semesterkort skal ha tekst på begge målformer. Eksamensoppgaver skal gis både på nynorsk og bokmål, og ansatte ved universitetet vil få tilbud om kurs i nynorsk.

Mjøsutvalet konkluderer

Måndag 8. mai kl. 10.00 presenterer Mjøsutvalet innhaldet i utgreiinga om den framtidige organiseringa av høgare utdanning i Noreg. Omdanning av eit par høgskular til universitet, innføring av ny internasjonal gradstruktur og auka sjølvstende for utdanningsinstitusjonane er framlegg utgreiinga truleg innheld. Utvalet har vore leia av tidlegare rektor ved Universitetet i Tromsø, Ole Danbolt Mjøs.

Alle UiO-prisar på 250 000

Både UiOs forskingspris, formidlingspris og læringsmiljøpris blir på 250 000 kroner. Det har eit samrøystes Kollegium bestemt. Tidlegare har forskingprisen vore på 1, 5 millionar kroner, fordelt med 500 000 kroner kvart år i tre år, medan formidlingsprisen og læringsmiljøprisen har vore på 50 000 kroner. I år blir prisane delte ut under UiOs markering av Oslos 1000-årsjubileum laurdag 11. november. Men frå neste år vil universitetet ta opp igjen tradisjonen med å dela ut desse prisane på Universitetet i Oslos årsfest 2. september.

Nye SiO-direktørar

Lars Mork Gundersen er tilsett som ny bustaddirektør i Studentsamskipnaden i Oslo. Han kjem frå ei stilling som eigedomssjef i Luftfartsverket.

Per Samuelsen er tilsett som eigedomsdirektør i SiOs eigedomsavdeling. Dei siste fem åra har han jobba som marknadsdirektør i DnB næringsmegling AS.

Nye reglar for biarbeid

Kollegiet har vedtatt at Universitetet i Oslo skal innskjerpa reglane for biarbeid for tilsette. Dei nye prinsippa og retningslinjene for biarbeid vil gjelda både for vitskapleg og teknisk-administrativt tilsette. Biarbeid blir delt inn i tre kategoriar, biarbeid kvar tilsett fritt må kunna utføra utan samtykke og informasjon, biarbeid som kan utførast, men der det er plikt til å informera leiinga for grunneininga om biarbeidet og biarbeid som føreset samtykke. Det var fjerde gong sidan 1998 at denne saka var oppe i Kollegiet.

Erklæring fra Wiens universitet

I en erklæring fra Wiens universitet heter det at sanksjonene mot Østerrike også har innvirkning på de samfunnsgruppene som står som garantister for demokratiske verdier i landet, som det akademiske samfunnet. Wiens universitet har behov for å intensivere samarbeidet med sine internasjonale partnere. Universitetet appellerer derfor til økt tillit og dialog, og ber det internasjonale samfunnet om på nytt å vurdere sanksjonene mot landet. Universitetet oppfordrer det internasjonale, vitenskapelige samfunnet om ikke å foreta seg noe som kan hindre kulturell og vitenskapelig diskusjon.

Færre studenter

Per 1. mai er det registrert 31 423 studenter ved Universitetet i Oslo. Det er en nedgang på ca. 1000 studenter i forhold til vårsemesteret i fjor og ca. 1500 færre enn i høstsemesteret, opplyser Helge Bjørnhaug ved Seksjon for studieadministrasjon.

Det knytter seg en viss spenning til hvor mange studenter som har søkt om opptak ved UiO innen fristens utløp 15. april. - Disse tallene vil bli offentliggjort 9. mai, forteller leder for Samordna opptak, Olaf Svorstøl.

Prodekan trekker seg fra utvalg

Prodekan Tone Haraldsen ved SV-fakultetet trekker seg som medlem i utvalget som er oppnevnt for å utrede alternative organisasjonsmodeller for UiO. I et brev til rektor begrunner hun sin avgang med at utvalgets mandat ikke er klart. Haraldsen peker på at universitetet er inne i en dyptgripende omstillingsprosess. Hun mener at utvalgets arbeid og konsekvenser av dette arbeidet kan bidra til å undergrave denne prosessen som allerede er i gang ved universitetets fakulteter og grunnenheter, dvs. at man risikerer "å kaste barnet ut med badevannet".

Voksene har rett til grunnskole og videregående opplæring

Dette er et av hovedpunktene i odeltingsproposisjonen om endringer i opplæringsloven som ble lagt fram for Stortinget fredag 28 april. Voksene skal ha rett til grunnskoleopplæring i de fag som er nødvendige for å få vitnemål for fullført grunnskole. Retten til videregående opplæring gjelder personer født før 1978 og som derfor ikke faller inn under reform 94. Andre forslag til endringer i opplæringsloven er oppheving av lærebokgodkjennelsen, mulighet til å flytte elever fra nærskolen i spesielle tilfeller og rett til opplæring i punktskrift.

Universitetsdirektør slutter

Universitetsdirektøren ved Universitetet i Tromsø, Harald Overvaag, har meddelt universitetsstyret og KUF at han vil søke avskjed fra sin stilling. Overvaag slutter høsten 2000. Han har vært universitetsdirektør siden 1978.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 2000

Publisert 3. mai 2000 16:52 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere