Kurs og stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Kurs og stipend

Vitenskapelige stipend ved UiO

Søknader om bidrag fra nedenstående fond og legater skrives på skjema som utleveres fra og sendes til UNIFOR, pb. 1131 Blindern, 0317 Oslo (besøksadr.: Rosenkrantzg. 11 B), tlf. 22 85 94 70, faks 22 85 94 77, eller Det medisinske fakultets sekretariat.

Søknadsfrist er 15. februar 2000.

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme (på det medisinske og juridiske området)

Joh. H. Andresens medisinske fond (indremedisinske sykdommer, spesielt nærings- og nytelsesmidlenes betydning for sunnhet og sykdom)

Valborg Aschehougs legat (næringsmiddelbakteriologi eller ernæring)

Legatet til minne om H.G. og Andrine Berg og deres sønn, Hans Gysler Berg (kreftforskning)

Signe og Albert Bergsmarkens fond (nyresykdom med nyresvikt)

Legatet til fremme av kreftforskningen (kreftforskning)

Aase Bye og Trygve J.B. Hoffs fond til vitenskapelig medisinsk forskning (øyesykdommer, hjertekirurgi og ortopedisk kirurgi)

Nini og Robert Colletts fond (asthma bronchiale eller tilgrensende områder)

Sev. Dahls fond til forskning i patologi (histokjemi, ultrastruktør og epidemiologi)

Direktør dr.med. Hans Evensens legat (yngre norske psykiatrikere)

Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning (øyesykdommer og øresus, døvhet eller redusert hørselsevne)

Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning (klinisk kjemi og klinisk fysiologi - fortrinnsvis som reisebidrag)

Rolf Geir Gjertsens minnefond (akuttmedisin)

Arne Ingels legat (dermatologi)

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave (muskelsykdommer)

Leif og Sophie Torps fond (muskelsykdommen dystrophia myotonica)

Skandinavia - Japan Sasakawa Fondet

Fondet har til formål å styrke samarbeidet og de vennskapelige forbindelsene mellom Japan og de nordiske land, i hovedsak forsøkt realisert gjennom støtte til forskning og utdanning innen teknologi og medisin, humaniora og samfunnsfag, kunst og journalistikk. Stipend vil normalt være 25 000-50 000 kr., avhengig av reisens varighet. Søknader mottas fra enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner.

Søknadsfristen er 15. februar 2000, tildeling skjer ca. 1. mai. Bare reiser og prosjekter som planlegges gjennomført etter dette tidspunkt, vil komme i betraktning. Prosjekter av flere års varighet må hvert år konkurrere på lik linje med nye.

Henvendelse: The Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation, Postboks 20 Postterminal NTNU, 7491 Trondheim v/siv.ing. Jostein H. Søvik, tlf. 73 59 30 68, faks 73 59 70 43.

Stipend for teknisk tilsatte i forskningsmiljøene

For 2000 er det, som ledd i kompetanseutviklingstiltak, avsatt kr. 150 000 som Opplæringskomiteen skal fordele til stipend til teknisk personale som arbeider i forskningsgruppene og er tilsatt ved UiO. Det maksimale beløp det kan søkes om for hver enkelt, er kr. 15 000. Stipendet er ment å være en støtte til faglig vekst og utvikling og gis til relevante, faglige kurs, møter/kongresser i inn- og utland. Søkere som er medforfatter på publikasjoner eller poster som skal presenteres, vil bli prioritert.

Hvem kan søke: Teknisk personale som er tilsatt ved Universitetet i Oslo og arbeider innen laboratorie- og forskningsvirksomhet.

Stipendet gis som et engangsbeløp og skal gå til dekning av utgifter i forbindelse med møtet eller kongressen. Etter at reisen er avsluttet, skal det gis en kort rapport innen én måned, for at arbeidsgiver skal få del i nytten av å gi stipend til denne type kompetanseutviklingstiltak.

Søknaden må ha opplysninger om: Navn, stilling, ansettelsesforhold og ansiennitet; nærmeste overordnede og telefoner; arbeidsområde; oversikt over kostnader og beløpet det søkes om; anbefaling og attestasjon fra nærmeste overordnede; kopi av kurs og kongress/møteprogram.

Søkeren må bruke eget søknadsskjema.

Søknadsfrist er 1. mars 2000.

Søknaden sendes til Organisasjons og personalavdelingen, Opplæringskomiteen, postboks 1071 Blindern. Nærmere informasjon: Maje Siebke, tlf 22 8/5 12 04.

Professor Jens-Gustav Iversen, professor Frode Vartdal, opplæringsleder Inger Røkkum og avd.ing. Maje Siebke avgir innstilling til Opplæringskomiteen om fordeling av stipendene.

Kompetansegivende kurs

Innføring i statistikk for biomedisinske fag

Alternativt kursopplegg: Forelesningskurs eller Internettkurs. Forelesningskurs: 16. mars - 25. mai 2000. Kurset går over 8 uker, med én undervisningsdag per uke.

Internettkurs: 20. august - 10. desember 2000. Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via Internett. Det vil bli arrangert hjemmeeksamen. Mer utførlig informasjon om kursene: Kristin Kjølstad, tlf. 22 8/5 63 81, e-mail: kristin.kjolstad@admin.uio.no

Stump røyken i år 2000

Sammen med Universitetsidretten SiO tilbyr UiO gratis røykavvenningskurs for tilsatte og studenter som ønsker å slutte å røyke. Psykologisk institutt står for det faglige innholdet. Kurset går seks ganger i tidsrommet 10. februar til 16. mars, tidspunkt enten kl. 16-18 eller kl. 18-20 følgende dager: torsdag 10. februar, mandag 14. februar, torsdag 17. februar, søndag 20. februar (stump røyken, ingen kursdag), torsdag 24. februar, torsdag 2. mars, torsdag 16. mars. Kurssted: Møterommet, 1. etasje i Domus Athletica, Gaustadbekkdalen.

Søknadsfrist er 7. februar 2000 til Universitetsidretten, SiO, Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo.

Fagbokprisen 2000

Fagbokforlaget utlyser prisen på kr. 100 000 for de fagområder forlaget dekker (samfunnsfag, ledelse, naturfag, matematikk, pedagogikk, psykologi, humaniora, helse- og sosialfag, medisin, økonomi og administrasjon og jus).

Prosjektet skal være egnet som pensumbok på universitets-/høgskolenivå, og det legges vekt på den personlige, troverdige stemmen, den pedagogiske, likeframme utformingen og den faglige soliditeten.

Søknadsfrist er onsdag 1. mars 2000. Vinneren bekjentgjøres onsdag 3. mai, og det vil bli arrangert et seminar knyttet til utdelingen.

Kontaktpersoner: forlegger Arno Vigmostad, tlf. 55 33 35 35 eller markedssjef Anne Ivarsen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 27. jan. 2000 11:47 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere