Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000


Notert


personer fra studentforeningen

Stiftarane, (f.v.) Elias Lozada Osorio, Solfrid Haugen, Alejandro Pérez og Miguel Luna og førsteamanuensis Nelson Gonzalez-Ortega.

Colombia studentforening stifta

Den 8. juni blei Colombia studentforening CSF stifta på Universitetet i Oslo. Det er dei to studentane Alejandro Pérez og Miguel Luna frå Colombia som har tatt initiativet til å danna denne foreininga som skal spreia informasjon om Colombia og fremja utveksling mellom UiO og universitet i Colombia.

Dessutan vil foreininga hjelpa studentar som ynskjer å gjera feltarbeidet sitt i Colombia. Dei to initiativtakarane håpar også å få til kulturelle aktivitetar. Dei som ynskjer kontakt, kan senda ein e-post til fylgjande adresse: miguell@ifi.uio.no

(Foto: Ståle Skogstad)Ibsens håndskrifter digitalisert

Den 16. juni kunne Senter for Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Nasjonalbiblioteket i Oslo og blant andre Ibsenkjennere fra Universitetet i Bergen, Tromsø og Det kongelige bibliotek i København - markere avslutningen på arbeidet med å få samlet alle Ibsens håndskrifter i en base.

Horn og Nielsen

Direktør for Nasjonalbiblioteket i Oslo, Sissel Nilsen følger Ibsen-elsker og kulturminister Ellen Horn ut.

Det såkalte ”Manuskriptprosjektet”, som har pågått siden 1998, har hatt som formål å lage digitale kopier av alt kjent materiale fra Henrik Ibsens hånd. Leder for Ibsensenteret, Astrid Sæther kunne fortelle om nye brev som i løpet av de siste to årene har kommet for dagen og dermed bidratt til ”nye tråder i Ibsenveven”.

Kulturminister og tidligere teatersjef Ellen Horn var med på å kaste glans over markeringen, som fant sted på Nasjonalbiblioteket. Hun benyttet blant annet anledningen til å fortelle om sitt personlig sterke forhold til Ibsen.

Professor Vigdis Ystad kunne stolt presentere en nyutgave av Catilina – en nøyaktig gjengivelse av originalmanuskriptet, som ligger i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Arbeidet er gjort i tilknytning til et stort utgivelsesprosjekt, ”Henrik Ibsens Skrifter”, der alle Ibsens skrifter skal utgis på grunnlag av førsteinntrykket.

- Dette er et av de største humanistiske løft som har vært gjort her i landet, sa Ystad, som påpekte det paradoksale i at så få nordmenn er klar over hvilken posisjon Ibsen har internasjonalt, til tross for at navnet bare blir større og større for hvert år. (Foto: Gro Lien Garbo)Lekre lokaler viktig i tuberkulosebehandling

Monica Pitta Ygu Monica Pitta Ygu har fullført sitt masterstudim ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin.

En pen behandlingsklinikk er utslagsgivende for resultatene ved behandling av tuberkulose. Dette viser funn som master student Monica Pitta Ygu fra Sudan har gjort.

Grethe Tidemann (tekst og foto)

Hun er en av seks studenter som 16. juni fikk tildelt vitnesbyrd etter å ha fullført et nytt masterstudium, Master of Philosophy in International Community Healthved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin.

I sin tale under avslutningsseremonien berømmet programmets leder, professor Gunnar Bjune, studentene for å ha fullført et masterstudium på hovedfagsnivå i løpet av to år, til tross for betydelige startproblemer og mangelfull støtte fra et underbemannet institutt.

Gunnar Bjune understreket programmets betydning for fagmiljøet ved instituttet, for den enkelte kandidat og for deres hjemland. Han understreket også betydningen av globalt samarbeid innenfor helsesektoren. – Denne seremonien markerer en begynnelse, ikke en slutt, sa Bjune, og siktet til at de kontaktene som er etablert mellom studentene og instituttet, sannsynligvis vil legge grunnlag for fruktbart samarbeid i framtiden.

Borghild Roald, studiedekan ved Det medisinske fakultet, oppfordret kandidatene til å engasjere seg i viktige helsespørsmål i sine lokalmiljøer og til å opptre som talsmenn for mennesker med helseproblemer. I likhet med Bjune oppfordret hun også studentene til å legge vekt på samarbeid.

Resistente bakterier en global trussel

Etter overrekkelsen av vitnesbyrdene ble det servert forfriskninger, og publikum fikk anledning til å snakke med kandidatene. – Jeg skulle ønske jeg hadde gjennomført et slikt studium for ti år siden, sa Monica Pitta Ygu, utdannet lege og ansatt som medisinsk koordinator for Sudan Council of Churches. – Da skulle jeg utrettet så mye! Hun har sett på behandling av tuberkulose ved fem helseklinikker i flyktningleirer i Khartoum. – Utvikling av resistente tuberkulosebakterier er en global trussel. For å unngå at resistente bakterier utvikles, er det viktig at man sørger for at pasientene fullfører behandlingen, fortalte hun. Funnene til Monica Pitta Ygu viste at det var nær sammenheng mellom gode behandlingsresultater og lokalenes utseende. Dette skyldtes at pene og godt vedlikeholdte klinikker, i tillegg til å være et tegn på god administrasjon, også gav pasientene større tiltro til kvaliteten på behandlingen. Kanskje er dette også noe å merke seg for et norsk helsevesen hvor stramme sykehusbudsjetter bidrar til at vedlikehold og utsmykning av bygningsmassen nedprioriteres?


Universitetet i Oslo får medhold av likestillingsombudet

- Etter min mening er kvotering og øremerking av stillinger et av de mest egnede virkemidlene for på sikt å utjevne kjønnsskjevhetene på universitetet. Dette sier fungerende likestillingsombud Kristin Mille i sitt svar til seks doktorgradsstudenter som har bedt henne vurdere hvorvidt UiO bryter likestillingsloven og universitetsloven.

Bakgrunnen for anmeldelsen var universitetsledelsens vedtak om å øremerke et visst antall stipender og faste stillinger for kvinner.

I svaret fra likestillingsombudet blir det påpekt at universitetsloven håndheves av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Ombudet velger likevel å gi uttrykk også for sitt syn på dette spørsmålet. Universitetsloven gir anledning til å utlyse en stilling for det ene kjønn, dersom dette er klart underrepresentert innenfor en stillingskategori på et fagområde. Studentene spør om premissene i universitetsloven er oppfylt da handlingsplanen etter deres syn ikke skiller mellom de forskjellige fagområder eller de aktuelle stillingskategorier på vedkommende fagområde. Ombudet svarer at hun antar at det kan foreligge brudd på universitetsloven, dersom Kollegiet verken gjør forskjell på de forskjellige fagområder eller mellom de forskjellige stillingskategoriene. Hun presiserer imidlertid at hun ikke har grunnlag for å hevde at dette kan skje.

Likestillingsloven forbyr i utgangspunktet stillingsutlysninger som ikke er kjønnsnøytrale. Loven gir imidlertid adgang til å se bort fra dette kravet dersom det finnes en åpenbar grunn for det. Adgangen som universitetsloven gir til å lyse ut en stilling for det underrepresenterte kjønn, er nettopp en slik åpenbar grunn, ifølge likestillingsombudet.

Forviklinga II om mal-apropos

- Arbeidet med å retta opp og endra dei nye elektroniske malane for brev, notat og faks, som er laga og lagt ut i Word for PC i første omgang, har teke meir tid enn rekna med. Det har vore inne ein revidert versjon til kommentar sentralt i hovudadministrasjonen og det blir no sendt ut tre testdokument (brev/notat/faks) til utprøving hjå utvalde brukarar rundt i ulike miljø i sommar, opplyser grafisk medarbeidar Alv Reidar Dale i Informasjonsavdelinga.

Dersom det er «tunge brukarar» som vil vera med på denne testinga, så meld frå til g.m.walderhaug@admin.uio.no i arkivet. Han tek også imot merknader som gjeld funksjonalitet, kor brukarvenlege eller uvenlege dokumentmalane er, medan kommentarar til det grafiske, det visuelle, skal sendast til a.r.e.dale@admin.uio.nomailto:a.r.e.dale@admin.uio.no. Dei reviderte elektroniske malane vil verta lagde ut til nedlasting i august/september, då med brukarrettleiing både for enkel og avansert bruk, seier Dale.

Forbetringar

Trykkeria som prentar (fortrykte) brevark, minibrev og visittkort og konvoluttar, har no fått dei nye malane for desse produkta, og desse varene vil automatisk bli produserte og leverte med den reviderte layouten. Dette fører ikkje til endringar i måten å tinga desse trykksakene på, fortel Dale. Konvoluttar har kontaktperson Tove Martinsen, dir. tlf. 63 85 46 58, og avtalenr. er SA 859. E. Sørensen Trykkeri (avtale SA 858), tek seg av brev og visittkort og har tlf. 22 17 37 46 til kontaktperson Bjørn Andersen der.

Eit lite tips til slutt er å nytta noko av arbeidstida i sommar til å sjå litt på trykksakbehovet i den eininga de jobbar, setja opp ei oversikt og anten sanera eller supplera, avsluttar Dale.

Latinamerikanske ord i spansk ordbok

Latinamerikanske ord har for første gong blitt tatt med i den reviderte spanske ordboka. Ein av dei som har kjempa for å få det til, er språkforskar Miguel Quesada Pacheco ved Universitetet i Bergen. Språkforskaren frå Costa Rica er også medlem i Det kongelege spanske språkakademiet.

Ordboka blei første gong utgjeven i 1726 og har vore publisert ei rekkje gonger. I heile det spansktalande språkveldet blir det undervist i eit normalisert spansk. Det er ikkje rom for dialektar, og det er ein streng rettskrivingsnorm. Difor er denne reviderte utgåva av ordboka så viktig, seier Quesada Pacheco til På Høyden. Språkforskarane har til saman gått gjennom 9000 ord frå ulike land i Latin-Amerika for å få dei med i ordboka.

Latinamerikanarar har hatt eit veldig dårleg språkleg sjølvbilete. Det einaste språket som blir akseptert offentleg, er normalisert spansk. Dette har ført til at folk er redde for å snakka offentleg. Språket er ein utruleg viktig maktfaktor, seier Quesada Pacheco.

Det Kongelige Frederiks …

Økningen av lærerpersonalet hadde været jevn, men temmelig langsom og i avtagende progression. Fra de 18 universitetslærere i begyndelsen av tyve-aarene var man allerede i begyndelsen av treti-aarene naadd til et antal av 26; men først i 1848 naaedes tallet 32, og dette tal var indtil jubilæumsaaret alene øket med 3, altsaa til 35. Av disses gager var den ene (i zoologi fra 1854) en almindelig lektorgage, mens de 2, nemlig den i 1854 for M. Sars besluttede professorgage paa 6000 kr. og den i 1860 for Sexe besluttede lektorgage paa 3 200 kr. var betegnet som ekstraordinære, det vil sige som ikke tilhørende universitetets faste gagebudget, men alene som personlige for indehaverne, saaledes at deres stillinger ved deres avgang ikke uten ny stortingsbeslutning atter skulde besættes. De ekstraordinære læreres stilling til universitetet kom senere under forhandling …

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Siste blås på Frederikke

Frå 1. juli vil røykerommet på Frederikke avgå ved døden. Dermed blir det aller siste røykerommet på området til Universitetet i Oslo nedlagt. Førebels har Institutt for informatikk og Det odontologiske fakultetet fått dispensasjon til å ha røykerom ei stund til. Men den siste sigaretten i røykerommet på Frederikke må altså vera stumpa før 1. juli i år.

Lov og rett i netthandelen

Jusprofessor Jon Bing frå Universitetet i Oslo skal halda foredrag om dei rettslege sidene ved elektronisk handel på ein europeisk sommarskule på Palma de Mallorca i Spania frå 2. til 6. oktober 2000. Skulen blir skipa til at ECLIP (Electronic Commerce Legal Issues Platform). Dette er eit forskingsprosjekt finansiert av Europa-kommisjonen, som har analysert dei rettslege rammevilkåra for e-handel i Europa dei siste to åra. Prosjektet er eit samarbeid mellom fem forskingssenter i forskjellige land, der Noreg er representert med Institutt for rettsinformatikk ved UiO.
Nøtter

?
  1. Hvem er dette?
  2. Når går Verdenskongressen for historikereav stabelen?
  3. Hva heter dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet?
  4. Hvor stor andel av UiOs professorer og dosenter var kvinner i 1968?
  5. Hvilket fag forbinder du med navnet Sjur Brækhus?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 2000

Publisert 22. juni 2000 10:06 - Sist endra 1. sep. 2014 14:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere