Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000


Pressebiter


Vitenskapelig trening forsvinner

Utvalget vil erstatte hovedfag og embetsstudier ,med et angloamerikansk gradssystem - bachelor på 3 år og master på 5. Det betyr en nedkorting av både embetsstudium og hovedfag, der den forskningspregede hovedoppgaven forsvinner. Dermed forsvinner den vitenskapelige trening og praktiske forskningserfaring som ligger i arbeidet med hovedoppgaven. Slik blir båndet mellom forskningsfaget og yrkesfaget brutt, slik det er i mange deler av verden. Kandidatene vil være langt fjernere fra den faglige utvikling som forskerne driver, og forskerne vil miste den nåværende kontakten med fagfeller i andre deler av yrkeslivet.

Professor Øyvind Østerud, UiO i Dagbladet 26/5-2000

Raskere og mer fleksible

- Hva vi får av myndighetene, kan variere i takt med den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet. Men økonomisk handlefrihet kan også være at vi får adgang til å ta opp lån, for å finansiere aktiviteter vi mener er tvingende nødvendig. Poenget er at vi må bli raskere og mer fleksible enn hva vi er i dag.

NTNU-rektor Emil Spjøtvoll i Universitetsavisa nr. 9/2000

Kompetansestrid

- Jeg tror alle grupper ansatte vil komme svekket ut av den nye styringsformen. Mjøsutvalget foreslår riktignok å opprette et faglig kollegium som skal ta hånd om faglige spørsmål. Men jeg mener det er svært problematisk, særlig på et universitet, å skille fag fra strategi og overordnete prinsipper. Jeg tror en slik todeling kan skape kompetansestrid mellom de to styringsorganene.-

Prorektor Sigmund Grønmo, UiB i På Høyden nr. 9/2000

Studiar eller konsum

Studiekvalitetsspørsmålet har ein framskoten plass i innstillinga. Det er bra. Det spørsmålet som reiser seg for meg, er om det er eit slikt ein-til-ein-tilhøve - som utvalet ser ut til å ta for gjeve - mellom fremjing av studiekvalitet og ei studentrolle som mest av alt minner om ei konsumentrolle. Vil det å sjå utdanning i analogi med konsum og studenten dermed som konsument vere med på å fremje utdanningskvalitet, eller vil denne studiekonsumtenkinga få heilt andre og uønskte konsekvensar?

Universitetsrektor Tove Bull i Tromsøflaket nr. 8/2000


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000

Publisert 7. juni 2000 16:18 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere