Vet du at ...

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000


Vet du at ...


Startar hovudfag i journalistikk

Det historisk-filosofiske fakultetet vil starta opp hovudfag i journalistikk frå vårsemesteret neste år. Føresetnaden er at studiet blir godkjent av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Studiet er eit samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskulen i Oslo og er først og fremst eit tilbod for studentar i medievitskap og for journalistar med to års høgskuleutdanning i journalistikk.

Finsk gjesteforeleser til UiO

Professor Raimo Salokangas fra Universitetet i Åbo vil fredag 16. juni kl. 11.15 i Auditoriet, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus holde følgende gjesteforelesning: "Predictors of transition: from prodrome to psychosis".

Raimo Salokangas er professor i psykiatri og en internasjonalt kjent schizofreniforsker. Han har gjort vesentlige bidrag innen studier av psykopatologi, forløp og behandling i så vel individuelt som samfunnsmessig perspektiv. De senere år har han spesielt vært opptatt av den tidlige fase ved lidelsen.

Forelesningen vil bli holdt på engelsk.

UiO klagar på marknadsføringa

Oslo 1000 år marknadsførte arrangementa til Universitetet i Oslo for dårleg i samband med ”Kongane og kontrastane sin by” i mai. Det skriv informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal i eit brev til direktør Gro Balas i Oslo 1000 år. Fylgjen av den dårlege marknadsføringa blei at det kom svært lite folk på dei fem tilskipingane UiO stod bak. Universitetet vil no ha ein oversikt frå Oslo 1000 år om kva type marknadsføring det kan venta seg av liknande tilskipingar i tida framover.

Regjeringen og Villa Grande

Regjeringen vil utpeke en egen person som i tiden fremover bare skal jobbe med Villa Grande-saken. Det ble klart etter et møte mellom statssekretær Jonas Gahr Støre og rabbiner Michael Melchior og Anne Sender ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo for to uker siden. Vedkommende vil arbeide nært sammen med Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim og arbeidsgruppen som har fått i oppdrag å forberede etableringen av et holocaust-senter i Quislings bolig under krigen, Villa Grande.

Sikrare strålebehandling

Radiumhospitalet har utvikla eit heilt nytt verktøy, Laserjiggen, som gir auka tryggleik, høgare effektivitet og betre kvalitet på strålebehandlinga. Laserjiggen kvalitetssikrar stråleterapimaskiner på ein enklare og meir presis måte enn det som har vore mogleg til no, og syt for at laserane som blir nytta til innstilling av pasientane, er nøyaktig justerte. Instrumentet kan brukast både ved installasjon av maskinvare og ved seinare rutine- og kvalitetskontrollar, fortel Jan Rødal, medisinsk fysikar ved Avdeling for medisinsk fysikk og teknikk ved Radiumhospitalet og ein av oppfinnarane bak Laserjiggen. Instrumentet skal først marknadsførast overfor sjukehus i Noreg og Norden, deretter vil resten av Europa og USA stå for tur, seier Rødal i ei pressemelding frå Radiumhospitalet.

Ombygging av Eilert Sundts hus

Fra denne måneden til ca. 4. september vil det bli utført større ombyggingsarbeider i Eilert Sundts hus på Blindern. Ombyggingen vil omfatte brannsikringstiltak i kjelleren, 1. etasje og 2. etasje, etablering av studentkjeller, nytt informasjonssenter og kaffebar i 1. etasje, nedleggelse av pc-stuen i 1.etasje og tekniske arbeider i kjelleren i forbindelse med senere ombygging av 2., 3. og 4. etasje.

Konsekvensen av dette er betraktelige innskrenkninger i bruken av huset mens ombyggingen pågår. Dette skyldes først og fremst hensynet til framdriften i arbeidene, men også sikkerhetsmessige hensyn.

I første etasje vil auditorier, seminarrom, rom for svaksynte og blinde, lesesal for handikappede, SV-kantinen og vitenskapsbutikken være stengt. Dette gjelder også personalkantinen i 2. etasje. I Eilert Sundts hus A vil kjelleren med toaletter, bokskap og kopimaskiner være stengt, samt lesesaler og bibliotek i 2. etasje.

Prosjektgruppe for nettobudsjettering

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har oppnemnt ei felles styringsgruppe for eventuell innføring av nettobudsjettering ved universiteta. I denne gruppa er fylgjande personar oppnemnde: Departementsråd Trond Fevolden, ekspedisjonsjef Ida Børresen, og ekspedisjonssjef Jan S. Levy frå KUF: universitetsdirektørane Tor Saglie, UiO, Kåre Rommetveit, UiB, Vigdis Moe Skarstein, NTNU og Harald Overvaag frå UiTø.

I den lokale styringsgruppa for UiO er fylgjande personar oppnemnde: Økonomidirektør Stein Helgesen (leiar), Lyder Jensen, Trond Mossing, Harald Mohn-Jenssen og Gerd Thorsen. Prosjektet har som formål å leggja til rette for nettobudsjettering når det gjeld rutinar, dokumentasjon, kompetanse og tekniske løysingar.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 2000

Publisert 7. juni 2000 16:15 - Sist endra 1. sep. 2014 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere