Kurs og stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 2000


Kurs og stipend


Kurs i fransk for norske studenter i Caen

Det som tidligere het ”Fransk for Realister II”, fortsetter som Fransk som redskapsfag II som gir 5 vekttall. Navneendringen innebærer at nå kan studenter fra alle fakulteter delta når de skal forberede seg språklig til et fagstudium i Frankrike.

Kurset bygger på et 5 vekttallskurs i fransk avlagt i Norge eller tilsvarende kunnskaper. Kurset, som er felles for de norske universitetene, er nå åpent for alle studenter som er kommet inn på et fagstudium på et fransk universitet eller en høgskole. Det ledes av en lærer fra Klassisk og romansk institutt ved UiO og gis ved Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen, Frankrike. Kurset varer seks uker fra 7. august til midten av september med ca. 24 timer undervisning i uken. De som blir tatt opp på kurset, får et stipend på kr.15 000 fra Lånekassen!

Flere opplysninger og søknadsskjema kan fåes på Senter for Universitets- og Høgskolesamarbeid med Frankrike (SUHF), tlf. 22 85 67 54 og på http://www.uio.no/suhf

Nasjonalt forskerkurs i filosofi og idéfag

I regi av Norsk forskerutdanningsutvalg for historisk-filosofiske fag arrangeres forskerkurset av prof. Eyjólfur K. Emilsson ved Avdeling for filosofi (UiO) i tiden 18. og 19. august 2000.

Kurset skal ta for seg Richard Rortys bok Philosophy and the Mirror of Nature som kom ut i 1979 og er blant de mest diskuterte verkene innen filosofien de siste 30 årene. Boken har også vakt stor interesse utenfor de filosofiske fagmiljøene. Den er provoserende og utgjør et angrep på tradisjonelle holdninger til filosofiens rolle og muligheter. Rortys bok egner seg godt for diskusjon i et bredt sammensatt seminar fordi den krysser grensene mellom filosofihistorie og samtidig filosofi, og mellom anglosaksisk og kontinental filosofi. Den gir et historistisk bilde av filosofien og dens skiftende grunnforutsetninger. Man kan si at alle som er tilknyttet filosofi eller idéfagene, vil ha utbytte av kurset.

Innledere er: professorene Eyjólfur Kjalar Emilsson, Thomas Krogh, Olav Gjelsvik, Bjørn Ramberg, alle UiO og Dr. Jón Olafsson (Islands universitet). Kurset vil bli holdt i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler, og det er beregnet på stipendiater og doktorander, men andre kan komme i betraktning hvis de har spesielle forutsetninger eller interesse for å delta på kurset. Påmelding innen 10. august 2000 til Lina Nordlie, Akersbakken 19, 0172 Oslo, tlf. 22 20 60 45, linan@hedda.uio.no. Informasjon vil også bli lagt ut på www.uio.no/~linan

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat for året 2000

Søknad om stipend fra ovenstående legat skrives på skjema som utleveres fra og sendes til UNIFOR, postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo (besøksadresse: Rosenkrantzgate 11B, 3. et.), tlf. 22 85 94 70, telefaks nr. 22 85 97 77. Informasjon og søknadsskjema er også tilgjengelig via Internett:

http://www.uio.no/unifor/. Søknadsfrist 20. april 2000.

Fra dette legat kan det deles ut kvalifiseringsstipend eller avslutningsstipend på opptil kr. 90 000,-. Kvalifiseringsstipend kan søkes av personer som etter endt embetseksamen ønsker å kvalifisere seg slik at de kan konkurrere om et universitetsstipend og dermed gå inn for en forskerutdanning på doktorgradsnivå. Avslutningsstipend kan søkes av kandidater som har reelle muligheter for å avslutte sin doktorgradsavhandling. Stipend utdeles etter rulleringsordning. For 2000 skal stipendet gå til kandidater ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Norges veterinærhøgskole.

Professor Didrik Arups Seips fond

Til disposisjon kr. 100 000,-. Formålet for fondet er å fremme forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo. I henhold til statuttene for fondet skal avkastningen anvendes etter fondets formål til: 1. forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor området 2. utgivelser og språkvask til utgivelser (for eksempel kildeskrifter, artikler, prøveforelesninger etc.) som kan belyse norsk språkhistorie 3. stipend til doktorander innenfor området eller 4. forskningsassistanse innenfor området.

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Til disposisjon kr. 250 000,-. Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk. Søknadsskjema fås ved henvendelse UNIFOR, tlf. 22 85 94 70 eller Det historisk-filosofiske fakultet, Seksjon for forskningsadministrasjon,
tlf. 22 85 83 13. Informasjonen er også tilgjengelig via Internett: http://www.uio.no/unifor/

Søknaden(e) sendes UNIFOR, postboks 1131 Blindern, 0317 Oslo.
Søknadsfrist 20. april 2000.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 2000

Publisert 6. apr. 2000 13:38 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere