Vet du at ...

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000


Kunnskapskanalen på lufta igjen

Kunnskapskanalen starter med sendinger igjen lørdag 1. april kl. 14.45 i NRK 1 med et opptak av Kosovo-høringen ved UiO for rundt ett år siden. I panelet satt Øyvind Østerud, Anne Julie Semb, Arild Underdal, Nils Butenschøn, Nils Christie og Svein Mønnesland. Høringen ble ledet av Bernt Hagtvet.

Uka etter, lørdag 8. april kl. 13.35 på NRK 1, kommer Kunnnskapskanalen med et program om omsorg for funksjonshemmede. Det gir informasjon til faggrupper som arbeider på dette området, i syke- og aldershjem,, men også pårørende og andre kan ha nytte av programmet. Det er laget for Sentralteamet for døvblinde av ISP-TV ved Universitetet i Oslo, og det finnes også trykt informasjonsmateriale til programmet. Klokka 14.00 samme dag og på samme fjernsynskanal sendes programmet Mitose og meiose – Når celler deler seg. Det handler om hvordan levende celler deler seg og vokser. Programmet er laget for Skolelaboratoriet for naturfagene, Avdeling biologi, av Tv Forum ved Universitetet i Oslo.

Berith Bergersen ny statssekretær i KUF

Konsulent Berith Bergersen frå Grålum i Østfold er utnemnt til ny statssekretær i Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Ho kjem frå ei stilling som konsulent ved AOF i Sarpsborg. Bergersen er 48 år og har utdanning frå fagområda elektronikk og elkraftteknikk i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning. Tidlegare har ho arbeidd som utdanningssekretær i LO, vore nestleiar i Skolenes Landsforbund (SL) og undervisningsinspektør i den vidaregåande skulen.

Forskingsinvestering gir skattefritak

Bedrifter skal få frådrag for utgifter til forsking og utvikling (FoU). Dette er eit av framlegga i innstillinga som tidlegare denne månaden blei overlevert den nyleg avgåtte nærings- og handelsminister Lars Sponheim frå det regjeringsoppnemnde Hervik-utvalet. Det har vurdert tiltak for å stimulera til auka FoU-verksemd i næringslivet. Ordninga som skal gi alle bedrifter rett til frådrag for FoU-utgifter i sitt løpande skatteoppgjer, er spesielt tilpassa nyetablerte bedrifter.

Andre framlegg som utvalet kjem med, er blant anna ein auke av offentleg finansierte næringsretta program i Noregs forskingsråd, spesielt brukarstyrte program og strategiske universitetsprogram. Det vil også ha tiltak for å styrkja forskarrekrutteringa og tilrår ei generell styrking av forskinga ved universitet og høgskular. Men utvalet ynskjer ei betre tilrettelegging for forskarmobilitet og vil gjera det lettare å rekruttera utanlandske forskarar til Noreg. Eit anna tiltak blir auka tilskot til FORNY-programmet, noko som kan hjelpa til med å styrkja forskingsparkane. Innstillinga vil no bli send ut på ei kort høyring. Utvalet har blitt leia av professor Arild Hervik ved Høgskulen i Molde.Også professor Tor-Jakob Klette ved Sosialøkonomisk institutt ved UiO har sete i dette utvalet.

Sentralbordet til Informasjonsavdelinga

Sentralbordet ved UiO blei frå 15. mars ein del av Informasjonsavdelinga. Årsaka er at universitetsleiinga ser på sentralbordet som ein viktig del av profileringa av Universitetet i Oslo, forklarar informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal. Det arbeider til saman elleve personar ved sentralbordet som framleis skal vera lokalisert i Biologibygningen på Blindern.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 22. mars 2000 21:52 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere