Forretning eller forskning?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000


Debatt

Nylig fikk vi invitasjon av rektor til å "gjøre forretning på forskningen" ved å delta i konkurransen Venture Cup (arrangert av konsulentselskapet McKinsey, samt noen av høyskolene og universitetene i Norge), som tar sikte på å "hjelpe entreprenører fra idé til etablert virksomhet". Det er vanskelig å forstå at rektor faktisk oppmuntrer universitetets ansatte til en slik virksomhet, som har ett formål, nemlig personlig økonomisk berikelse.

Det er flere kontroversielle spørsmål som fremstår i denne sammenhengen. Ett er om det er riktig at forskningsresultater som er gjort med universitetets midler, i arbeidstiden, skal selges på en slik måte at profitten går rett i lomma på den enkelte forskeren uten at universitetsfellesskapet får noe igjen. Ofte vil forskeren ha samarbeidet med andre for å komme fram til resultatene, og det kan være studenter, stipendiater og kolleger som i ulik grad har bidratt til forskningsresultatene. Er det da riktig å gjøre resultatene til sine egne og berike seg på dem? I det private næringsliv ville det være uhørt om forskerne tok resultatene av arbeidet og gjorde forretninger av dem på egen hånd.

Et annet spørsmål er når den ansatte skal arbeide med forretningsideene. Siden det er universitetet selv som inviterer til en slik konkurranse, må det vel godtas at arbeidet med den skjer i arbeidstiden. Men i selve invitasjonen, så vel som på "kick-off"-møtet, ble det understreket at veien til egen virksomhet er en vanskelig og tidkrevende prosess. Er det virkelig med rektors velsignelse at man bruker arbeidstiden sin til å finne økonomiske investorer, legge opp finansierings- og realiseringsplaner osv.? Når universitetet på denne måten støtter opp om etablering av egen virksomhet innenfor Venture Cup-konkurransen, går jeg ut fra at de vil støtte opp også utenfor konkurransen. Er det greit for alle på et hvilket som helst tidspunkt å bruke arbeidstiden til den vanskelige og tidkrevende prosessen det er å starte egen virksomhet?

Det bringer oss over på et tredje spørsmål: Hva er egentlig universitetets eksistensberettigelse? Er det å komme fram til gode forretningsideer? Dersom rektor vektlegger etablering av egen forretningsvirksomhet, hvilket signal er det da til dem som driver med grunnforskning? Og hvilket signal er det til samfunnet utenfor universitetet? Burde ikke rektor fremheve det spesielle ved den langsiktige og ofte lite praktisk anvendbare grunnforskningen? Er det ikke i våre dager nettopp et poeng å fremheve universitetenes egenart?

Mange av mine kolleger og jeg selv har den senere tid måttet tenke grundig gjennom hva slags virksomhet vi faktisk driver med på universitetet, fordi det etter hvert har kommet private firmaer som driver med lignende ting som oss, på forsknings- og utviklingssiden. Vi trodde i vår naivitet at en av de tingene som kjennetegner oss i motsetning til dem, er at vår forskning er og skal være åpen, og at vi fritt skal gi fra oss kunnskap. Vi skjønner nå at det er noe vi har misforstått, for når rektor anbefaler oss å gjøre forretning på forskningen, følger det jo selvsagt at vi må holde kortene og kunnskapen tett inntil brystet. For hva slags forretningsvirksomhet ville det være å gi bort alle produkthemmelighetene?

Min egen enhet er for tiden under en organisasjonsmessig omlegging. I den forbindelse har det vært ytret ønske ovenfra om at vi selv skal finansiere deler av virksomheten ved å selge forskningsprodukter til andre. Men med det nye signalet som Venture Cup representerer, er det vel ingen som er så dumme å selge noe og la inntektene gå til fellesskapet, når vi med god samvittighet og oppmuntring fra ledelsen kan ta eierskapet selv, med personlig økonomisk gevinst som resultat.

Rektor sa på "kick-off"-møtet at han håpet på bedre kontakt mellom næringslivet og universitetet som et resultat av konkurransen. Men det kan jo like gjerne gå motsatt vei. For øyeblikket samarbeider min enhet med private firmaer både i Norge og utlandet. I tråd med det vi tidligere har trodd på, tar vi ikke betalt på annen måte enn det vi trodde var gjengs, nemlig for arbeidstid og overhead. Men i fremtiden kan dette, med rektors velsignelse, antar jeg, bli annerledes. Da lager vi vårt eget firma, som heller konkurrerer med de andre. Og da skal i hvert fall kontakten oss imellom bli mindre, og ikke større.

Jeg er visst litt skuffet over det som nå skjer. Mens samfunnet får mindre og mindre respekt for universitetene (skal man dømme etter lønningene, som blir lavere og lavere i forhold til andres), nedskjæringene vedvarer år etter år og høyskolene puster oss i nakken, hadde jeg ønsket meg en universitetsledelse som satte oss på kartet både innad og utad som det jeg trodde vi skulle være en forsknings- og utdanningsinstitusjon av høy kvalitet. Med Venture Cup-konkurransen er det derimot andre egenskaper som oppmuntres - forretningsideer, evne til markedsføring og finansiering, og som en følge av dette: konkurranse og lukkethet om forskningen og dreining av forskningen i retning av salgbare produkter. Hva skal egentlig universitetet være?

Janne Bondi Johannessen,
professor
Tekstlaboratoriet HF


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 22. mars 2000 12:34 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere