Vet du at ...

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000


Vet du at ...

Langtidsplanen er vedtatt

Ny langtidsplan for UiO 2000-2004 ble enstemmig vedtatt på Kollegiemøte tirsdag 25. januar. Langtidsplanen vil være et overordnet styringsorgan for Universitetet i Oslo de nærmeste fem årene. Etter hvert vil det også komme en kortversjon av planen. Kollegiet vil nå presentere Langtidsplanen for de ulike enhetene ved UiO. Allerede nå skal planen gi føringer for enhetenes arbeid med sine årsplaner.

Forskningsformidling skal prioriteres høyere

Tirsdag 25. januar behandlet Kollegiet utredningen En ny formidlingspolitikk (se: http://www.admin.uio.no/ia/arkiv/utredning_f.html). Kollegiet fattet følgende vedtak:

  1. Forskningsformidling skal i perioden 2000-2005 være en høyere prioritert oppgave enn tidligere ved UiO.
  2. Kollegiet vil understreke det ansvar som påhviler den faglige ledelsen på alle nivåer for å sørge for god fordeling av innsatsen mellom de tre lovpålagte hovedoppgaver for universitetet.
  3. Forskningsformidling må dokumenteres langt bedre enn nå. Det forutsettes at universitetsdirektøren legger til rette for at dokumentasjonsarbeidet ikke fører til vesentlig merarbeid for vitenskapelig eller administrativt personale.
  4. Ved utlysning av vitenskapelige stillinger skal det tas med en standardformulering. "I rangering av de kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på dokumentert forsknings-formidlingsvirksomhet". Kriteriet skal også tillegges betydning i forbindelse med søknader om stillingsopprykk.
  5. I fakultetenes arbeid med revisjon av doktorgradsopplæring legges det til rette for at doktorgradsstudentene tilbys trening i forskningformidling. Det samme gjelder høyere grads studier.

Asbjørn Kjønstad fremmet følgende tilleggsforslag:
6. Med forskningsformidling menes at forskere formidler vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger ut av et spesialisert forskningsfelt til personer utenfor feltet samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon.
Forslaget ble vedtatt.

Borger Lenth fremmet følgende tilleggsforslag:
7. Universitetsdirektøren bes om å legge frem for Kollegiet en årlig rapport om formidlingsaktiviteten.
Forslaget ble vedtatt.

Pris for fremragende bidrag til kvinneforskningen

Prisen for fremragende bidrag til kvinneforskningen gikk i 1999 til Felize Blake Kleiven. Hun fikk prisen for sin hovedoppgave ved Institutt for britiske og amerikanske studier. Oppgavens tittel var ”Sexual healing: The function of sexuality in Tony Morrisons Jazz” Hensikten med prisen er å fremheve, inspirere og gjøre kjent den kvinneforskning som drives av studenter ved UiO.

Eksterne representanter i fakultetsstyret

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet utvides med to eksterne representanter. Det ble vedtatt på Kollegiemøtet 14. desember 1999. Fakultetsstyret vil dermed bestå av i alt 19 personer. Størrelsen og sammensetningen av fakultetsstyret er godkjent for en prøveperiode på tre år. Til nå har ingen fakultetsstyrer ved UiO hatt eksterne representanter. Det er ennå ikke kjent hvem som vil innstilles som eksterne representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet.

Laboratorium til Blindern

Kollegiet vedtok før jul å flytte laboratoriet ved tidligere Mineralgeologisk museum (MGM-laboratoriet) fra Tøyen til Institutt for geologi på Blindern. Elektronmikrosonden som brukes til analyser av mineraler i bergarter, overføres til Blindern og tynnslipevirksomheten skal bygges videre opp ved instituttet. Også laboratoriet for isotopmassespektrometer flyttes. Utstyret flyttes sammen med de tilhørende menneskelige ressursene. - Jeg har allerede flyttet til Blindern og synes det er kjempeflott å være her. Vi får et større og mer slagkraftig miljø ved å samle den geologiske virksomheten, sier professor Else-Ragnhild Neumann.

Dimensjoneringsplanen vedtatt

Dimensjoneringsplanen for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble vedtatt på fakultetsstyremøte 16. desember. Planen innebærer blant annet at antallet faste vitenskapelige stillinger og tilsvarende tekniske og administrative stillinger reduseres med ca. 10 prosent over en 5-års periode. Instituttene pålegges å fremme langtidsbudsjett med rullerende stillingsplan.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 2000

Publisert 30. jan. 2000 14:10 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere