Revidert klimastrategi: Bærekraftsenteret tones ned, men vekker fremdeles bekymring

Etableringen av «Oslo Bærekraftsenter» er foreløpig fjernet som delmål i UiOs kommende klimastrategi. Men denne uken dukket senterideen opp et annet sted.

FRAMTIDSVISJONER: Oslo Science City og styreleder Svein Stølen lanserte denne uken sin såkalte «mulighetsstudie» for et nytt innovasjonsdistrikt. Omstridte og ikke-vedtatte Oslo Bærekraftsenter er tegnet inn på nedre Blindern.

Foto: illustrasjon: utsnitt av kart i mulighetsstudien/Oslo Science City

Et revidert forslag til klimastrategi blir diskusjonssak på neste ukes møte i universitetsstyret.

Blant tilbakemeldingene universitetsledelsen tilsynelatende har lyttet til, er kritikken om at det går for fort fram med ideen om å etablere et nytt bærekraftsenter.

I det reviderte utkastet heter det ikke lenger som et delmål at UiO skal «Etablere Oslo Bærekraftsenter/Oslo Sustainability Centre». Nå er delmålet i stedet at UiO skal «Utrede mulighetene for en større bærekraftsatsing på Nedre Blindern».

Samtidig står det et annet sted i teksten at denne satsingen «for eksempel» vil kunne være «Norges fremste bærekraftsenter». I «mulighetsstudien Oslo Science City» som ble lansert tidligere denne uken, er «Oslo Bærekraftsenter» tegnet inn på nedre Blindern.

Helhetlig klima- og miljøstrategi

* UiO er i ferd med å utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi.
* Strategien skal være en brobygger mellom Strategi 2030 og mer konkrete tiltaksplaner.
* I juni leverte en arbeidsgruppe ledet av UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken sitt utkast til strategi.
* Et revidert forslag skal opp til diskusjon i Universitetsstyret i desember 2021. Vedtakssaken er planlagt til februar 2022. 
* Ifølge UiOs oppsummering er følgende endringer gjort siden førsteutkastet:
* Tydeligere på akademisk frihet
* Endringsaktør fjernet
* Tilbud (ikke obligatorisk) klima/miljø i studier
* Mer åpen om Nedre Blindern/bærekraftsenter
* Tydelig på forhold klima/miljø og begrepet bærekraft
* Tydeligere kobling mellom utdanning og forskning av høy kvalitet
* Partsamarbeidet og tjenestemanns-organisasjonenes rolle trekkes frem

Prosessen har skapt uro

Forskerforbundet UiO gikk tidligere i høst hardt ut mot klimastrategiutkastets omtale av bærekraftsenteret.

– Her ser vi at det snikinnføres en omorganisering, noe som er veldig problematisk, uttalte hovedtillitsvalgt Belinda Skjøstad til Uniforum i forbindelse med høringsrunden.

Fagforeningens frykt var også at etableringen av et nytt senter ville ramme allerede eksisterende Senter for utvikling og miljø (SUM).

Samme måned reagerte både Forskerforbundet og NTL da UiO i en IDF-presentasjon om sitt kommende statsbudsjettinnspill for 2023, viste til «Nedre Blindern bærekraftsenter» – som altså verken er diskutert eller vedtatt. I møtereferatet står det at «Arbeidsgiver noterte seg innspillet om at tittelen kan legge føringer for fremtidige prosesser».

UiOs endelig budsjettinnspill nevnte ikke konkret et senter, men inkluderte likevel avsnittet «Nedre Blindern: Et nasjonalt kunnskapsmiljø for bærekraft», beskrevet som «et satsingsforslag for 2024».

Positiv til flere av endringene

Etter å ha både lest og drøftet det nye strategiutkastet i IDF, er Skjøstad positiv til mye. Hun er glad for at revidert utkast er mer tydelig på akademisk frihet og at det ikke lenger foreslås som obligatorisk med klima- og miljøperspektiver i alle studieprogram. I tillegg merker Forskerforbundet seg at strategien nå sier mer om alt det gode arbeidet UiO allerede gjør på klimafeltet.

– Teksten er blitt mye bedre. Men det som fortsatt «henger» litt, er dette med bærekraftsenteret, konstaterer Skjøstad og fortsetter:

– Bærekraftsenteret er borte fra klimastrategien som et konkret tiltak, og det er bra siden det ikke er drøftet ennå med partene. Vi ser nå at de skyver ideen foran seg, slik de også skyver foran seg hva som skal skje med bygningsmassen på Nedre Blindern. Vi forstår fremdeles ikke hva slags innhold de har tenkt å putte i denne bygningsmassen, men hører jo at fagmiljøer knyttet til klima og bærekraft er tenkt inn. Vi har heller ikke fått noen svar om SUM sin videre eksistens.

REVIDERT STRATEGI VISER TIL PARTSSAMARBEIDET: – Dette er bra! Teksten slår fast at UiO respekterer Hovedavtalen, og at ansattorganisasjonene representerer de ansatte og utøver medbestemmelse i de rette organer, sier hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet. (foto: Ola Sæther)

– Er dere mindre bekymret nå, enn dere var da dere leverte høringsuttalelsen tidligere i høst?

– Nei, ikke når det kommer til uroen for SUM og senterets framtidige eksistens. Der er vi selvfølgelig like urolige. Uroen vår her var knyttet til om man vil klare å bevare og holde på fagressurser på Senter for utvikling og miljø om man i tillegg oppretter et helt nytt senter. Og selve tanken om et bærekraftsenter er fremdeles til stede i det nye utkastet, påpeker Skjøstad.

– Lederen for Forskerforbundet UiO er førsteamanuensis på SUM. Er det derfor dere er så opptatt av SUM?

– Styret vårt så tidlig at SUM kunne risikere å miste faglig kompetanse ved opprettelsen av et helt nytt senter for bærekraft og fremmet derfor forslag om utvidelse av UiOs allerede eksisterende senter.

– Forskerforbundet er følgelig opptatt av de ansattes arbeidsvilkår. SUM har eksistert i 30 år, og ideen om nytt bærekraftsenter har skapt uro. Vårt lokallagsstyres innspill er helt uavhengig av om ansatte på SUM også har andre roller eller styreverv, poengterer Skjøstad og tilføyer:

– At det plutselig skal poppe opp et nytt bærekraftsenter, fordi her må noe gjøres for klimaet… Det er en idé som aldri har blitt drøftet med oss.

Dette sier revidert strategiutkast om bærekraftsenter:
«Når Livsvitenskapsbygget står ferdig, blir store arealer på Nedre Blindern frigjort. For å styrke den tverrfaglige og samfunnsrettede dimensjonen i klima- og miljøarbeidet, skal UiO se nærmere på muligheten for en bredere bærekraftsatsing her. For eksempel vil vi kunne etablere Norges fremste bærekraftsenter – et samlingspunkt som eksperimenterer med tverrfaglig forskning og undervisning i bredden av organisasjonen og i samarbeid med andre sektorer i samfunnet og internasjonale partnere. UiO skal utrede muligheten for på kort sikt å starte opp en slik samarbeidsarena virtuelt, for deretter å oppskalere når lokaler blir ledige og det foreligger finansiering.»
Delmål: Utrede mulighetene for en større bærekraftsatsing på Nedre Blindern.

Revidert strategi viser til Hovedavtalen

I innledningen til diskusjonssaken oppsummerer UiO hvilke endringer som er gjort mellom det opprinnelige utkastet og det reviderte (se faktaboks).

Blant endringene som listes opp, er at «Partsamarbeidet og tjenestemannsorganisasjonenes rolle trekkes frem».    

Om partssamarbeidet står det i revidert utkast at «Hovedavtalen i Staten slår fast at hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeidet, og at medbestemmelse skal bidra til en bærekraftig utvikling. Tjenestemannsorganisasjonene spiller i så henseende en vesentlig rolle i UiOs arbeid for å nå våre klima- og miljømål.»

– Dette er bra! Teksten slår fast at UiO respekterer Hovedavtalen, og at ansattorganisasjonene representerer de ansatte og utøver medbestemmelse i de rette organer, sier Skjøstad.

Tydeliggjøringen i strategien kommer etter at både Forskerforbundet og NTL gjentatte ganger har etterlyst medbestemmelse og medvirkning i strategiarbeidet.

Dette har ført til resultater, konstaterer Skjøstad, og viser til at organisasjonene blant annet fikk et ekstra IDF-møte sammenlignet med hva ledelsen opprinnelig hadde planlagt.

– Viserektor for klima Mette Halskov Hansen var veldig lyttende i dette møtet, roser hun.

Oslo Science City: Meditativ hage, regnbasseng og bærekraftsenter

Med byrådsleder Raymond Johansen som vertskap og kronprins Haakon til stede, deltok denne uken 600 gjester på lanseringen av mulighetsstudien for innovasjonsdistriktet Oslo Science City i Oslo rådhus. I presseinvitasjonen het det at «Dette er første gang det gjøres en samlet vurdering av de fysiske forutsetningene for utvikling av et verdensledende innovasjonsdistrikt midt i Oslo. Studien viser at det er mulig å utvikle et ledende innovasjonsdistrikt med tusenvis av nye arbeidsplasser, nye boliger og attraktive kultur- og bylivsfunksjoner i dette området.»

Universitetet i Oslo har en stor plass i visjonene. UiO-rektor Svein Stølen er dessuten styreleder for Oslo Science City og universitetet regnes som en sentral partner.

På et kart over Blindern-området er det tegnet inn både eksisterende bygninger og prosjekt, som livsvitenskapsbygget – og mulige framtidige løsninger, som en stor og originalt utformet bygning til det Morten Dæhlen-ledede senteret dScience. Rundt omkring på campus dukker det opp steder som «rolig og meditativ hage», «naturlig regnbasseng og «urban skog». På nedre Blindern har det blitt plass til et omstridt senter som fremdeles ikke er vedtatt, nemlig «Oslo Bærekraftsenter».

Skjøstad var ikke klar over at Oslo Bærekraftsenter nevnes i den såkalte mulighetsstudien:

– Det er vi selvfølgelig veldig overrasket over. Dette er et forslag som verken er drøftet eller har gått riktig vei med partene. Da vil vi bare igjen si at vi fremdeles er urolige for hva som er tenkt her, sett opp mot eksisterende miljøer.

– Vi håper selvfølgelig å komme fram til en løsning som innebærer at forskning knyttet til klima og bærekraft på UiO knyttes sammen på en god og riktig måte, understreker hun.

INNOVASJONSDISTRIKT: – Mulighetsstudien er et omfattende arbeid som har involvert mange hundre mennesker gjennom et år. Arbeidet er ledet av arkitekter og byutviklere, med A-LAB og Bjarke Ingels Group i spissen, beskriver styreleder for Oslo Science City, UiO-rektor Svein Stølen. (foto: Ola Sæther)

Svein Stølen: Arkitektene og byplanleggerne har foreslått bærekraftsenteret

Men hvorfor er egentlig «Oslo Bærekraftsenter» tegnet inn på kartet i «mulighetsstudie for Oslo science city»?

Uniforum har spurt UiO-rektor og styreleder for Oslo Science City Svein Stølen om dette samt om hvem som tok initiativ til å plassere senteret på kartet og når.

I følge Stølens skriftlige svar kom forslaget om Oslo Bærekraftsenter utenfra:

– Mulighetsstudien er et omfattende arbeid som har involvert mange hundre mennesker gjennom et år. Arbeidet er ledet av arkitekter og byutviklere, med A-LAB og Bjarke Ingels Group i spissen, skriver han og fortsetter:

– Et av flere forslag i mulighetsstudien er å satse på fire faglige gravitasjonsområder, der det allerede finnes verdensledende kompetanse i innovasjonsdistriktet, eller har potensial for å kunne utvikle det. Til hvert av disse områdene er det foreslått bygg eller senter, som et fysisk knutepunkt. Livsvitenskapsbygget er allerede under oppføring, og vil være et slikt knutepunkt for satsingen på Helse og livsvitenskap. Det er også laget forslag til et bygg for Senter for data- og beregningsvitenskap ved Blindern stasjon, og for et demokratitorg lenger nord.

– Tilsvarende har arkitektene og byplanleggerne foreslått et bærekraftsenter knyttet til satsingen på Klima, energi og miljø. Her er forslaget å ta utgangspunkt i lokalene som vil bli ledige når blant annet kjemi flytter inn i Livsvitenskapsbygget. Med unntak for Livsvitenskapsbygget, er dette og de andre skissene til bygg kun forslag til hvordan området kan utvikles, framhever rektoren og understreker:

– Et av poengene med lanseringen av mulighetsstudien er nettopp en bred offentlig debatt om hvordan innovasjonsdistriktet bør og kan utvikles i årene som kommer.

Av Helene Lindqvist
Publisert 3. des. 2021 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere