Protesterte på UiOs omtale av «Nedre Blindern bærekraftsenter»

Det er verken diskutert eller vedtatt at UiO skal opprette et nytt bærekraftsenter. I et møte med fagforeningene hadde ledelsen likevel allerede gitt senteret et navn.

BUDSJETTINNSPILL PÅ VEI: Universitetsdirektør Arne Benjaminsen har fått fullmakt av UiO-styret til å ferdigstille budsjettinnspillet til KD for 2023. Han svarer verken ja eller nei på Uniforums spørsmål om det endelige innspillet vil inneholde ordet «bærekraftsenter».

Foto: Ola Gamst Sæther

UiOs helhetlige Klima- og miljøstrategi skal etter planen vedtas av universitetsstyret i februar.

Blant forslagene i strategiutkastet som nylig var på høring, er å opprette et tverrfaglig senter for bærekraft.

Forslaget har møtt motstand og det er heller ikke besluttet at det blir noe av. Da UiO informerte fagforeningene om arbeidet med sitt kommende statsbudsjettinnspill for 2023, hadde senteret imidlertid allerede fått et navn: «Nedre Blindern bærekraftsenter».

– Det reagerte vi selvfølgelig på

Budsjettinnspillet til Kunnskapsdepartementet skal inneholde forslag til satsinger utenfor ordinær ramme, går det fram av saksnotatet til forrige ukes møte i universitetsstyret. Fristen for å levere innspill er 1. november.

Foruten blant annet tre hovedprioriteringer trekker UiO fram at universitetet det kommende året vil utarbeide «et faglig konsept for Nedre Blindern» knyttet til UH-lovens bestemmelse om at universiteter og høyskoler skal «bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling.»

Det var i forbindelse med dette konseptet at navnet «Nedre Blindern bærekraftsenter» ble brukt i presentasjonen fagforeningene og hovedverneombudet fikk av UiO i IDF-møtet 7.oktober.

– Det reagerte vi selvfølgelig på. Senteret er ett av flere forslag i klimastrategien som fremdeles ikke er vedtatt. Det sto heller ikke noe om senteret i sakspapirene, sier NTL-leder Natalia Zubillaga til Uniforum.

Også Forskerforbundet var kritiske, går det fram av møtereferatet.

Forskerforbundet poengterte ifølge referatet at «et bærekraftssenter på nedre Blindern er prematurt å spille inn som forslag til statsbudsjettet». Fagforeningen reagerte også på at senteret «så tidlig i prosessen» hadde fått tittelen Nedre Blindern bærekraftsenter. 

Tillitsvalgt i Forskerforbundet Cecilie Wingerei Lilleheil utdyper overfor Uniforum:

– I det øyeblikket man gir noe et navn, så finnes det som idé. Vår mening er at forslaget om et senter må forankres i organisasjonen før det spilles videre. Det er universitetsstyret som eventuelt skal vedta om UiO skal ha et bærekraftsenter på nedre Blindern. Og det har styret foreløpig ikke gjort, poengterer Lilleheil.

I møtereferatet står det at «Arbeidsgiver noterte seg innspillet om at tittelen kan legge føringer for fremtidige prosesser».

– En eiendomsprioritering for å modne Nedre Blindern

Forskerforbundets IDF-innspill må sees i sammenheng med fagforeningenes høringssvar på klimastrategien, framhever Lilleheil. Her gjør Forskerforbundet det klart at de ikke støtter forslaget om å opprette et nytt bærekraftsenter. I stedet oppfordrer de UiO til å styrke og videreutvikle allerede eksisterende Senter for utvikling og miljø (SUM).

– Forskerforbundet er ikke motstandere av å utvikle Nedre Blindern. Men prosessen må skje på riktig måte, understreker Lilleheil.

Ifølge IDF-referatet forklarte UiO i møtet at «et senter ikke blir etablert gjennom et satsingsforslag», men er en endring som skal gjennom «nødvendige prosesser».

Videre forklarte UiO at «Det blir nevnt som en eiendomsprioritering for å modne Nedre Blindern som et prosjekt. Det kan ikke realiseres før miljøene som er der i dag har flyttet til Livsvitenskapsbygget, men planleggingen må begynne i god tid, og det må arbeides for å forberede mulighet for finansiering utenfor ordinær ramme.»

VIL VITE MER: – I etterkant av styrevedtaket har vi bedt om en ny orientering om saken, sier tillitsvalgt i Forskerforbundet Cecilie W. Lilleheil. (foto: Anders Lien/ UiO)

– «dumt» og «uklokt» ikke å spille inn Nedre Blindern

Halvannen uke etter IDF-møtet vedtok universitetsstyret å gi universitetsdirektøren fullmakt til selv å ferdigstille budsjettinnspillsbrevet basert på prioriteringene i saksnotatet og styrediskusjonen.

Verken i notatet eller i den muntlige styrepresentasjonen dukket navnet «Nedre Blindern bærekraftsenter» opp.

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum var den eneste i styret som hadde kommentarer til denne delen av budsjettinnspillet. Falkum viste til at det sto at dette er et satsingsforslag som UiO planlegger for 2024 og at universitetet ifølge notatet skal «utarbeide et faglig konsept».

– Jeg antar at dette er en prosess som er i gang og som kanskje skal få gå litt. Så det jeg lurer på, er om dette kanskje er litt prematurt å ha med nå når vi har innspill for 2023? Om det binder oss på noen måte? spurte førsteamanuensen.

Stølen svarte at han mente det ville være både «dumt» og «uklokt» ikke å ha med dette i år.

– Vi må signalisere at en bygningsmasse hvor vi får en utgift på noen milliarder, det kommer vi ikke til å klare å dekke på egen kjøl. Så hvis ikke vi lager et satsningsforslag, så ligger dette på våre egne skuldre å dekke helt og holdent, sa rektoren og påpekte:

– Her står det egentlig ingen ting utover at vi kommer til å lage et satsingsforslag og så kommer det til å være en prosess hvor også styret skal ha en rolle. Jeg vil sterkt advare mot å ta det bort, det tror jeg vil være uklokt.

Slik er Nedre Blindern-konseptet beskrevet for UiO-styret i anledning budsjettinnspillet for 2023:

«I året som kommer, i tråd med UiOs Masterplan for eiendom, vil UiO utarbeide et faglig konsept for Nedre Blindern som skal danne grunnlaget for fremtidig arealbruk. Gjennom dette satsningsforslaget (for 2024) ønsker vi å utnytte det strategiske mulighetsrommet eiendommene på Nedre Blindern gir ved innflytting av Kjemisk og Farmasøytisk institutt i det kommende Livsvitenskapsbygget. Konseptet vil knyttes til det nye punkt d) av UH-lovens paragraf 1.1. om at universiteter og høyskoler skal «bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling.»»

Les hele styredokumentet

– Vet ikke om det var en forsnakkelse?

Lilleheil regner i utgangspunktet med at fagforeningenes protest ble hørt av ledelsen, i og med at «Nedre Blindern bærekraftsenter» ikke ble nevnt i forbindelse med styrebehandlingen.

Hva den endelige ordlyden i UiOs innspill vil være, er hun foreløpig ikke kjent med.

– I etterkant av styrevedtaket har vi bedt om en ny orientering om saken, forteller hun.

Også NTL oppfattet at UiO tok noen skritt tilbake etter at de først snakket om «Nedre Blindern Bærekraftsenter».

– Universitetsdirektøren bekreftet i IDF-møtet at det ikke er gitt at det skal utvikles et senter for bærekraft på Blindern. Foreløpig er det kun et forslag i utkastet til klimastrategi, som man må komme tilbake til både i den endelige strategien og i medbestemmelsesapparatet, sier Zubillaga.

NTL-lederen slår seg fint til ro med dette. Samtidig undrer hun seg over hvorfor UiO i det hele tatt brukte tittelen «Nedre Blindern Bærekraftsenter».

– Jeg vet ikke om det var en forsnakkelse, eller om det kanskje skyldtes utydelig kommunikasjon innad i administrasjonen, foreslår hun.

Fagforeningen stiller seg positiv til at UiO spiller inn et generelt signal om en satsing knyttet til klima og bærekraft.

– Dersom man ønsker å satse er det klokt å sende signaler, slår Zubillaga fast.

Benjaminsen: – Henger sammen med Oslo Science City

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen har fått fullmakt av UiO-styret til å ferdigstille budsjettinnspillet.

Uniforum har spurt om det endelige innspillet kommer til å inneholde ordet «bærekraftsenter» eller en variant av dette.

Benjaminsen svarer ikke konkret på spørsmålet, men skriver:

– Endelig innspill til statsbudsjett vil altså være basert på saksforberedelsen som inkluderer både behandlingen i IDF og styrets endelige behandling.

Uniforum har også spurt hvorfor fagforeningene ble presentert for tittelen «Nedre Blindern bærekraftsenter» om satsingen på nedre Blindern. Dette svarer ikke universitetsdirektøren på.

I styresaken vises det til et «konsept» knyttet til UH-lovens § 1-1 d) om at universiteter og høyskoler skal «bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling.» Er dette «konseptet» et senter for bærekraft eller kan det også bli noe annet? Hva da feks?

Når det gjelder strategisk bruk av Nedre Blindern etter at Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt har flyttet inn i det nye Livsvitenskapsbygget, henger det blant annet sammen med den kommende klima- og miljøstrategien og utviklingen av Oslo Science City. Dette er pågående prosesser, skriver Benjaminsen.

UiO Livsvitenskap: Klimastrategien definerer ikke «bærekraft»

Innad i arbeidsgruppen bak utkastet til klimastrategi er meningene delte om hvordan UiOs eventuelle senter for bærekraft bør ta form. Av medlemmene har både biologiprofessor Dag Olav Hessen og senterleder Sidsel Roalkvam ved tverrfaglige Senter for utvikling og miljø (SUM) uttalt seg om saken i Uniforum.

Roalkvam har argumentert for at UiO framfor å starte et helt nytt bærekraftsenter, bør utvikle SUM til å bli senteret strategien beskriver. Hessen har derimot uttalt til Uniforum at bærekraftsenteret bør startes fra scratch.

Men hva er egentlig bærekraft og hva skal et bærekraftsenter jobbe med?

I høringen på utkastet til klimastrategi er det flere enheter som benytter anledningen til å problematisere utkastets bruk av bærekraftbegrepet i forbindelse med opprettingen av et senter.

UiO: Livsvitenskap poengterer at «Klima- og miljøstrategien foreslår altså ikke å etablere et klima- og miljøsenter, men et bærekraft-senter, uten å definere hva bærekraft innebærer».

De slår videre fast at det er «uklart om det er tenkt at et slikt senter for skal arbeide med problemstillinger innen helse med klart fokus på bærekraft». Etter UiO: Livsvitenskaps vurdering kan bærekraftsbegrepet ikke benyttes uten at helse og flere andre områder inkluderes.

HF: Forslaget om et bærekraftsenter er ikke utviklet nok

HF-fakultetet fastslår i sitt høringssvar at forslaget om et eget bærekraftsenter foreløpig ikke er utviklet nok til at det kan gis en grundig vurdering. De vil imidlertid ikke utelukke at «det her er et potensiale som kan tas ut gjennom et senter».

I likhet med UiO: Livsvitenskap er HF opptatt av hvordan «bærekraft» skal defineres. De skriver:

«Et eventuelt bærekraftsenter ved UiO må imidlertid være godt forankret ved alle relevante fagmiljøer og fremstå som vokst naturlig ut av disse miljøene. For at initiativet skal ha legitimitet og forankring må fremfor alt en bred definisjon av bærekraft legges til grunn, som vil inkludere forskere ved alle store fakulteter, ved fra starten å inkludere både samfunns- og kulturforskere og på den måten både Mednat og Humsam-miljøene ved UiO. Vi oppfatter at det kun er et så bredt orientert initiativ som vil ha slagkraft både akademisk og samfunnsmessig.»  

Av Helene Lindqvist
Publisert 27. okt. 2021 12:54 - Sist endra 1. nov. 2021 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere