Utvikling av Nedre Blindern: – Her er det ingen forskuttering av et styrevedtak

UiOs budsjettinnspill til Kunnskapsdepartementet nevner ikke «Nedre Blindern bærekraftsenter». Forskerforbundet er likevel fremdeles på vakt.

UBESVARTE SPØRSMÅL: Universitetsdirektør Arne Benjaminsen har ferdigstilt UiOs budsjettinnspill på fullmakt fra styret. – Måten kunnskapsmiljøer og bærekraft omtales i tilknytning til byggesaken gjør oss usikre på hva som kommer. Så vi er på vakt, sier hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet.

Foto: Ola Gamst Sæther

Det er verken diskutert eller vedtatt at UiO skal opprette et nytt bærekraftsenter. Foreløpig er det kun et forslag i utkastet til klimastrategi. Endelig strategi vedtas etter planen i februar 2022.

Likevel var «Nedre Blindern bærekraftsenter» inkludert i presentasjonen da UiO i oktober informerte fagforeningene om sitt kommende statsbudsjettinnspill.

Fagforeninger reagerte

Som Uniforum tidligere har skrevet, reagerte både Forskerforbundet og NTL på dette.

Forskerforbundet hevdet ifølge møtereferatet at «et bærekraftssenter på nedre Blindern er prematurt å spille inn som forslag til statsbudsjettet». Fagforeningen reagerte også på at senteret «så tidlig i prosessen» hadde fått tittelen Nedre Blindern bærekraftsenter. 

I møtereferatet står det at «Arbeidsgiver noterte seg innspillet om at tittelen kan legge føringer for fremtidige prosesser».

Halvannen uke etter IDF-møtet vedtok universitetsstyret 19. oktober å gi universitetsdirektøren fullmakt til selv å ferdigstille budsjettinnspillsbrevet basert på prioriteringene i saksnotatet og styrediskusjonen. Verken i notatet eller i den muntlige styrepresentasjonen dukket navnet «Nedre Blindern bærekraftsenter» opp.

Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum spurte i styremøtet om det ikke var tidlig å nevne 2024-planene allerede nå og om dette kunne binde universitetet på noen måte. Dette ble avvist av rektor Svein Stølen: – Her står det egentlig ingen ting utover at vi kommer til å lage et satsingsforslag, presiserte han i møtet.

Endelig innspill nevner ikke «senter»

Nå er budsjettinnspillet sendt til Kunnskapsdepartementet. Det inneholder verken «Nedre Blindern bærekraftsenter» eller ordet «senter».

Samtidig er det ikke vanskelig å lese inn et bærekraftsenter i avsnittet «Nedre Blindern: Et nasjonalt kunnskapsmiljø for bærekraft». Avsnittet omtales som «et satsingsforslag for 2024», mens UiO altså spiller inn tre satsingsforslag for 2023. UiO skriver:

«Realiseringen av Livsvitenskapsbygget utløser endringer i dagens bruk av Nedre Blindern, og frigjør arealene til ny utvikling med større grad av tverrfaglighet og faglige satsinger knyttet til energi og bærekraft. I året som kommer vil UiO utarbeide et faglig konsept for Nedre Blindern som skal danne grunnlaget for fremtidig arealbruk. Konseptet vil knyttes til det nye punkt d) av UH-lovens paragraf 1.1. om at universiteter og høyskoler skal «bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling.»» 

Les hele avsnittet om Nedre Blindern nederst i saken

UBELEILIG: – Inntrykket vårt etter IDF-møtet er at UiO ønsker midler til å sette i stand Nedre Blindern. Det ser vi absolutt behovet for. Så er det litt ubeleilig at det parallelt går en dårlig prosess om et bærekraftsenter, poengterer hovedtillitsvalgt Belinda Skjøstad i Forskerforbundet.       (foto: Ola Sæther)

– Nei! Det har vi ikke       

Å omtale forslag for senere år enn det året budsjettinnspillet gjelder, er ikke helt uvanlig, ifølge universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

– Det er ikke uvanlig at slike innspill går inn på konsepter som går utover de konkrete satsingsforslagene. Slik settes universitetets prioriteringer i en større kontekst. Det tar nemlig mange år å modne slike prosjekter, forklarer han.

Dessuten har UiO ønsket å kvittere ut signalet som ble gitt i tildelingsbrevet for 2021, om muligheten for å fremme Nedre Blindern som en ordinær budsjettsak, påpeker universitetsdirektøren:

– Vi har tatt dem på ordet.

– Har UiO med 2024-forslaget «Nedre Blindern: Et nasjonalt kunnskapsmiljø for bærekraft» forskuttert et UiO-styrevedtak om å opprette et tverrfaglig senter for bærekraft på Nedre Blindern?

– Nei! Det har vi ikke. Det går fram av teksten at vi vil utarbeide et faglig konsept for Nedre Blindern. Så her er det ingen forskuttering av et styrevedtak, understreker Benjaminsen.

– kun en byggesak

I etterkant av møtet i universitetsstyret 19. oktober ba Forskerforbundet om en ny orientering om budsjettinnspillet. Dette ble gitt i et IDF-møte før helgen, forteller hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad og oppsummerer:

– Ledelsen var tydelige på at UiO for 2023 spiller inn tre hovedsatsningsområder. I tillegg fremhevet de andre viktige saker, som at UiO mener ABE-kuttene i sektoren må opphøre. Dette har også Forskerforbundet jobbet hardt for lenge, så det er veldig bra. Videre beskrev de saken om Nedre Blindern kun som en byggesak. Innspillets kobling til et «nasjonalt kunnskapsmiljø for bærekraft» ble ikke svart ut direkte, men det skal altså være et konsept, og ledelsen informerte oss om at de kommer tilbake til det senere.

Hva UiO legger i «konsept» er ikke Forskerforbundet helt sikre på:

– Inntrykket vårt etter IDF-møtet er at UiO ønsker midler til å sette i stand Nedre Blindern. Det ser vi absolutt behovet for. Så er det litt ubeleilig at det parallelt går en dårlig prosess om et bærekraftsenter, poengterer Skjøstad og utdyper:

– Her er uroen vår, som vi også har gitt uttrykk for i klimastrategihøringen, at nye sentre ikke kan vedtas via en strategi. Det vil i så fall være en snikomorganisering, der medbestemmelsesapparatet omgås. Klimastrategiarbeidet følger vi for øvrig opp separat, og det blir et eget IDF-møte om dette senere denne måneden.

Usikre på hva som kommer

– Vil du si at UiO med innspillets 2024-satsing «Nedre Blindern: Et nasjonalt kunnskapsmiljø for bærekraft», har forskuttert et UiO-styrevedtak om å opprette et tverrfaglig senter for bærekraft på Nedre Blindern?

– Det kan tenkes, men vi har ikke fått dette bekreftet så langt. Slik det omtales i dokumentet blir vi i tvil om hva som tenkes inn her, og hvilke følger det kan få organisatorisk.

– Hvis et bærekraftsenter ikke skal knyttes til det nevnte konseptet på Nedre Blindern fram i tid, burde ordlyden i budsjettinnspillet vært endret, mener vi, siden universitetsstyret fremdeles ikke har vedtatt verken klimastrategien eller et eventuelt nytt bærekraftsenter. Ideen om et bærekraftsenter er dessuten heller ikke behandlet av partene ennå, påpeker Skjøstad.

Utviklingen rent byggemessig av Nedre Blindern er nødvendig, understreker hun, men legger til:

– Måten kunnskapsmiljøer og bærekraft omtales i tilknytning til byggesaken gjør oss usikre på hva som kommer. Så vi er på vakt.

– Kanskje får vi snart vite hva som er tenkt inn i «faglig konsept»?

Forskerforbundet har ifølge Skjøstad ikke lykkes i å få svar på hvor ideen om et bærekraftsenter opprinnelig kommer fra. Om den ble til gjennom diskusjonene i arbeidsgruppen bak klimastrategiutkastet eller om den har et annet, tidligere opphav.

Framover vil fagforeningen følge opp både forslaget til klimastrategi og hva som skjer i forbindelse med en mulig byggesak på Nedre Blindern.

– Her må vi sørge for medvirkning og medbestemmelse. Det ikke minst i forslag som kan medføre omorganiseringer og intern flytting av ansatte mellom bygg avhengig av hvilket «kunnskapsmiljø» de er tilknyttet, som for eksempel bærekraft, sier Skjøstad og fortsetter:

– Kanskje får vi snart vite hva som er tenkt inn i «faglig konsept», hvilke fagmiljøer og dermed ansatte som er tenkt inn i konseptet og om det faglige konseptet får et helt nytt navn?


Her er avsnittet om Nedre Blindern i UiO statsbudsjettinnspill for 2023:

Nedre Blindern: Et nasjonalt kunnskapsmiljø for bærekraft

UiO ønsker å fremme et satsingsforslag for 2024 knyttet til utviklingen av et helhetlig nasjonalt kunnskapsmiljø for bærekraft rundt Nedre Blindern. Satsingen på Nedre Blindern er i tråd med UiOs Masterplan for eiendom og inngår ambisjonen om å skape et sammenhengende og flerfunksjonelt innovasjonsdistrikt fra Gaustad til Majorstuen, - Oslo Science City. Realiseringen av Livsvitenskapsbygget utløser endringer i dagens bruk av Nedre Blindern, og frigjør arealene til ny utvikling med større grad av tverrfaglighet og faglige satsinger knyttet til energi og bærekraft. I året som kommer vil UiO utarbeide et faglig konsept for Nedre Blindern som skal danne grunnlaget for fremtidig arealbruk. Konseptet vil knyttes til det nye punkt d) av UH-lovens paragraf 1.1. om at universiteter og høyskoler skal «bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling.»

Av Helene Lindqvist
Publisert 8. nov. 2021 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere