– Nå er det teknisk-administrative ansatte sin tur til å bli prioritert

Styremedlem Marianne Østby har fire utfordrere til vervet som representant for de teknisk-administrative ansatte i UiO-styret. Hvem er den beste kandidaten?

PRESSET GRUPPE: – Denne styreperioden har det vært mye fokus på situasjonen til de midlertidige vitenskapelige ansatte. Det har vært viktig. Men nå er det teknisk-administrative ansatte sin tur til å prioritert. De står i et enormt omstillingspress, sier styrekandidat Marianne Midthus Østby (t.h.).

Foto: Ola Sæther og UiO

Fem kandidater stiller til valg for å representere de teknisk-administrative ansatte i UiO-styret.

Én er seksjonssjef. Én er tillitsvalgt på heltid. To er rådgivere og én er seniorrådgiver. Alle er kvinner.

Uniforum har bedt de fem kandidatene svare på hvorfor nettopp de er den rette til å representere UiOs teknisk-administrative ansatte i UiO-styret.

Valg til UiOs styre 2021–2025

Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder (rektor), to fast vitenskapelig ansatte, én midlertidig vitenskapelig ansatt (velges årlig), én teknisk-administrativ ansatt, to studenter (velges årlig) og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av Kunnskapsdepartementet).
I år er det valg på alle stillingskategorier
Valgbar er ansatte som har stemmerett og har et ansettelsesforhold som dekker hele valgperioden. Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professorer II. 
Valget pågår elektronisk fra 31. mai til 7. juni.
UiO arrangerer valgmøte onsdag 2. juni klokka 10:00

Dette er kandidatene

– Tett på prosesser som berører de ansatte

Som den eneste av de sittende styremedlemmene, stiller representanten for de teknisk-administrative ansatte Marianne Midthus Østby til gjenvalg.

Østby er opprinnelig seniorrådgiver ved Institutt for klinisk medisin, men har de siste årene jobbet heltid som nestleder og tillitsvalgt i fagforeningen NTL-UiO.

– Hvorfor er du den rette til å representere UiOs teknisk-administrative ansatte i universitetsstyret?

– Min lange erfaring som ansatt på UiO, erfaringen min som tillitsvalgt på hele UiO og som medlem i universitetsstyret de siste fire årene, gir meg en innsikt og forståelse for hele organisasjonen som det vil være verdifullt for UiOs teknisk-administrative ansatte å få videreført i styret. Med meg får de teknisk-administrativt ansatte en stemme rundt styrebordet, garanterer Østby og understreker:

– Styrets arbeid er omfattende og det er mange saker og saksområder å sette seg inn i. Blir jeg gjenvalgt, vil jeg kunne være operativ fra dag én.

Østby framhever at hun både som tillitsvalgt og som styremedlem er tett på mange av de prosessene som har angått teknisk-administrative ansatte de siste årene, som OU-IT og prosesser knyttet til BOTT. Som tillitsvalgt i NTL har hun hatt løpende kontakt også med de andre fagforeningene og har god oversikt over hva bredden på UiO mener, argumenterer hun.

Teknisk-administrative ansatte er antakelig den gruppen på UiO som merker de sterke kravene til omstilling og effektivisering mest av alle, slår Østby fast, og kommer med følgende løfte om hun blir valgt:

– Denne styreperioden har det vært mye fokus på situasjonen til de midlertidige vitenskapelige ansatte. Det har vært viktig. Men nå er det teknisk-administrative ansatte sin tur til å bli prioritert. De står i et enormt omstillingspress. Jeg vil jobbe frem tiltak for denne gruppen med fullt trøkk.

Stiller til valg: Marianne Midthus Østby
(foto:Ola Sæther)

– Viktig med en armlengdes avstand til ledelse

Arbeidsmiljø og personalpolitikk har vært viktige saker for Østby i nåværende styreperiode, ifølge valgplattformen. Der skriver hun også at hun fikk gjennomslag i styret for at UiO skulle ta et klart standpunkt om «Nei til foretaksmodell».

Flere av punktene i Østbys plattform sammenfaller med det som også er fagforeningen NTLs politikk. Så som at «Oppgaver på UiO skal løses av egne ansatte» og «UiO skal eie, drifte og forvalte egne bygg». 

– Hvordan skiller du mellom rollene som NTL-nestleder og styrerepresentant for alle teknisk-administrative ansatte?

– Først vil jeg si at sakene i min valgplattform er mine personlige meninger og synspunkter, men det er helt klart at mine personlige synspunkter på mange områder er sammenfallende med NTLs politikk. Å kombinere de to rollene har ikke bydd på konflikter til nå. Jeg har i løpet av styreperioden hatt kontakt med mange ansatte og har dessuten løpende dialog med alle fagforeningene. Det er viktig at vi som stiller til valg tenker igjennom og er bevisst våre ulike roller. Det tar jeg med meg hele veien og mener at jeg gjennom siste periode viser at jeg balanserer rollene godt. Det viktigste er at ansattrepresentanter har en armlengdes avstand til ledelse, poengterer Østby.  

– Årsaken til at jeg har inkludert punktene om outsourcing og bygg i plattformen min, er at jeg mener det er viktig at UiO som en stor statlig aktør som er finansiert gjennom statsbudsjettet, tar et samfunnsansvar, og at UiO derfor skal løse oppgaver i egen regi og med egne ansatte. I tillegg mener jeg at det er viktig for å løse UiOs samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Jeg er mener også at UiO skal legge til rette for de beste arbeidsvilkår, og da er det essensielt at ansatte som løser oppgaver for UiO er ansatt her. Ellers er kampene vi har tatt på UiO både om Statsbygg og foretaksmodellen, saker der alle organisasjonene og ledelsen har stått sammen, understreker Østby. 

Stiller til valg: Hanne Skjølås Nygaard  (foto: UiO)

Begynte på UiO i 1984

Styrekandidat Hanne Skjølås Nygaard er personalrådgiver ved Seksjon for personal og HR på UV-fakultetet. Hennes fartstid på UiO strekker seg helt tilbake til 1984, skriver hun i valgplattformen. Siden den gang har hun hatt flere UiO-verv, blant annet som ansattrepresentant i instituttstyre/instituttråd og fakultetsstyre.

I 2002 var Nygaard kandidat til daværende kollegiet. Hun stilte den gang mot Forskerforbundets Kristian Mollestad og nåværende studiedirektør Hanna Ekeli, som vant.

– Hvorfor er du den rette til å representere UiOs teknisk-administrative ansatte i universitetsstyret?

– Jeg er den rette til å representere de teknisk-administrativt ansatte da jeg er genuint interessert i UiOs styringsform og utvikling. Jeg er uredd, vil sette meg godt inn i de ulike sakene, og vil kunne stille kritiske og riktige spørsmål. UiO skal føre en god personalpolitikk, og vi ansatte skal kunne ha påvirkning og medbestemmelse til å forme vår arbeidsplass, skriver Nygaard på e-post til Uniforum.

– Jeg kjenner UiO og organiseringsstrukturen meget godt, fra å ha vært ansatt i nesten 30 år i organisasjonen, både i sentraladministrasjonen, institutt og fakultet. Har vært tillitsvalgt i Parat og ansattrepresentant i ulike verv over flere år og har fulgt UiOs utvikling med ulike omstillingsprosesser og systemendringer. Jeg har også vært ute av UiO en periode og hatt ansettelser ved andre UH-institusjoner og tatt med tilbake nyttig erfaring. Jeg er opptatt av et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser, og at vi teknisk-administrativt ansatte også skal kunne ha utviklingsmuligheter og karriereveiledning, framhever styrekandidaten.

– I 2002 stilte du til valg til kollegiet. Hvordan var det å stille til valg den gang, sammenlignet med nå?

– Ved å stille til valg igjen nå, så har jeg fått mye lenger erfaring og vil være enda tryggere i rollen, slår Nygaard fast.

Stiller til valg: Linn Kristin Stølan  (foto: UiO)

Vil synliggjøre administrasjonens faglighet

Kandidaten Linn Kristin Stølan er seksjonssjef i Seksjon for forskning og kommunikasjon på UV-fakultetet og har tidligere blant annet vært seniorrådgiver i UiOs kommunikasjonsavdeling.

I valgplattformen framhever hun tre punkter hun er særlig opptatt av: «Kompetanse- og karriereutvikling», «Gode endringsprosesser» og «Livet etter pandemien».

– Hvorfor er du den rette til å representere UiOs teknisk-administrative ansatte i universitetsstyret?

– For å svare på dette spørsmålet ba jeg om hjelp fra mine forslagsstillere, skriver Stølan og fortsetter:

– De trekker fram min lange fartstid på UiO fra både sentralt og fakultetsnivå innen områder som prosjektledelse, kompetanseutvikling, forskningsadministrasjon og kommunikasjon. De beskriver meg som en person med god forståelse av kompleksiteten i vår organisasjon, UiOs rolle i samfunnet og hvilke muligheter og utfordringer som finnes her. Av mer personlige egenskaper trekker de fram mine evner til refleksjon og strategisk tenkning, og at jeg er diplomatisk og uredd i møte med nye utfordringer og mennesker.

Stølan beskriver seg som lidenskapelig opptatt av å løfte administrasjonen og synliggjøre administrasjonens faglighet og kompetanse i en organisasjon hvor faglighet ofte handler om de vitenskapelig ansattes aktivitet.

– Hvordan vi som jobber i teknisk-administrative stillinger kan få utvikle våre kompetanser og roller er viktig for meg. I tillegg til kompetanseutvikling brenner jeg for mer samarbeid på tvers av nivåer og fagområder, og god kommunikasjon i alle sammenhenger. Ellers har jeg ikke altfor mange kjepphester og liker å lytte og sette meg godt inn i temaer før jeg bestemmer meg for hva jeg skal mene. Om jeg skulle være så heldig å bli valgt inn i styret er jeg ydmyk og opptatt av å gjøre en god jobb for UiO og for de teknisk-administrativt ansatte, lover Stølan.

– Ikke flere rollekonflikter enn for andre styrekandidater

– Du er seksjonssjef i Seksjon for forskning og kommunikasjon på UV. I hvilken grad kan det at du sitter i denne lederstillingen, by på rollekonflikter skulle du bli valgt inn i UiO-styret?

– Det er summen av min arbeidserfaring og mine personlige egenskaper som gjør at jeg er blitt foreslått som kandidat til styret, og dette inkluderer også mine nyttige erfaringer som leder. Jeg tror ikke det vil by på flere rollekonflikter enn for andre styrekandidater som også må håndtere sine ulike roller, poengterer Stølan og understreker:

– Jeg tenker at enhver ansatt, uavhengig av om man er leder eller ikke, vil ha enkelte saksområder som man er mer eller mindre interessert i eller berørt av, og utfallet av saker i universitetsstyret vil i ulik grad ha direkte konsekvenser for egen og kollegaers arbeidshverdag. Saksforberedelser til styret skjer stort sett i fagavdelingene i LOS, og ikke på fakultetet. Så lenge det sentrale valgstyret har godkjent mitt kandidatur og mener jeg kan stille til valg, så føler jeg meg trygg på at de har vurdert det til ikke å være et problem at jeg har en lederstilling. Og skulle det dukke opp saker hvor et medlem av styret ikke bør være med å behandle saken, så er jeg sikker på at det finnes løsninger på det. Til slutt vil jeg understreke at jeg i universitetsstyret ikke vil representere mine egne fagområder eller eget fakultet, men tvert imot være opptatt av å se helheten og finne løsninger som er best mulig for hele UiO.

Stiller til valg: Brita Langeid  (foto: UiO)

– Vil klare å ivareta nedenfra-perspektivet

Kandidaten Brita Langeid er rådgiver ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Hun skriver i sin valgplattform at hun vil slå et slag for at UiO begynner å tenke mer administrativ tverrfaglighet. Oppgåtte søyler for kommunikasjon, forskning og utdanning, burde ifølge Langeid kunne forenes bedre enn i dag, på alle nivåer. Kandidaten skriver også om effektiv omstilling, språkpraksiser og bærekraft.

– Hvorfor er du den rette til å representere UiOs teknisk-administrative ansatte i universitetsstyret?

– Ved å tilhøre et institutt på UiO og i en stilling som ikke er posisjonert inn i øvrige nettverk med mulighet for innflytelse, tenker jeg at mange teknisk-administrative ansatte kan kjenne seg igjen i meg. Som styrerepresentant vil jeg klare å ivareta nedenfra-perspektivet i organisasjonen, samtidig som jeg mener det er viktig å få satt ting inn i overordnet kontekst. I min arbeidshverdag opplever jeg godt vekselvirkningen av prosesser og føringer fra sentralt nivå som forplanter seg videre i organisasjonen, og omvendt, skriver Langeid.

– Vi jobber ikke i vakuum på UiO. Det er viktig med godt forarbeide og tydelig kommunikasjon ut til UiO sine mange kompetente medarbeidere når beslutninger skal tas. Mitt ståsted og organisasjonsblikk kan forhåpentligvis speile mange teknisk-administrative ansatte sine interesser, antar rådgiveren.

Stiller til valg: Hanne Bjerknes (foto: UiO)

Vil hindre at strategier havner i skuffen

Kandidaten Hanne Bjerknes er seniorrådgiver ved Administrative fellestjenester på Det medisinske fakultet.
Hun poengterer i valgplattformen at gjennomarbeidede planer og strategier altfor ofte, i alle organisasjoner, blir liggende i skuffer og skap etter at de er vedtatt. Blir Bjerknes valgt inn i styret, ønsker hun å bidra til at dette ikke skjer på UiO.

– Hvorfor er du den rette til å representere UiOs teknisk-administrative ansatte i universitetsstyret?

Min bakgrunn er variert, jeg har arbeidserfaring fra mange roller i ulike sektorer og organisasjonsformer, er løsningsorientert og har gjennomføringsevne og -kraft. UiO er en stor og kompleks organisasjon, samtiden preges av raske endringer og jeg tror bred kompetanse og en variert bakgrunn gir viktig ballast, skriver Bjerknes.

 – Som relativt fersk ansatt ved UiO, ser jeg muligheter og utfordringer med friske øyne. Jeg er opptatt av løsninger som fungerer for organisasjonen som helhet. Områder jeg er spesielt opptatt av er samarbeid, deling og erfaringsutveksling på tvers av fag og enheter for å få mer nytte og glede av at vi er så store. Jeg er også opptatt av kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og mangfold hos teknisk og administrativt ansatte og å løfte frem alle de gode tilbudene vi har for å sikre god fysisk og psykisk helse fra ansettelse og videre, trekker hun fram og fortsetter:

– UiO har vært en garantist for grunnleggende viktig og mangfoldig forskning i mer enn 200 år. I dag er universitetets rolle som korrektiv til lettvinte konklusjoner på kompliserte sammenhenger, «fake news» og svart-hvitt tenkning minst like viktig. Dette krever dyktighet, inspirasjon og en robust og velfungerende organisasjon. Jeg vil gjerne bidra.

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av Helene Lindqvist
Publisert 25. mai 2021 05:40 - Sist endra 25. mai 2021 11:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere