Opnar for å tilsetja instituttstyrarar

Både kollegiekandidat Kristian Mollestad frå Forskarforbundet og kollegiekandidat Hanne Skjølås Nygaard frå 2fo opnar for tilsetjing av instituttstyrarar ved UiO. Den tredje kollegiekandidaten Hanna Ekeli frå NTL, vil halda fast på ordninga med valde instituttstyrarar. Det kom fram på debattmøtet 19. desember.

EIN PLASS: Hanne Skjølås Nygaard( t.v.) Kristian Mollestad og Hanna Ekeli kjempar om ein plass i det nye kollegiet.
Foto: Martin Toft

Berre 14 personar møtte opp då valstyret ved UiO skipa til valmøte med dei tre kandidatane som kjempar om den eine plassen for dei teknisk-administrativt tilsette i det nye kollegiet.

Dei som kom fekk vita at alle tre var sterkt imot eit mogleg framlegg frå Utdannings- og forskingsdepartementet om å lata universiteta og høgskulane bli særlovselskap framfor statlege forvaltingsorgan som i dag. Alle var også opptekne av å passa på at programstyra for studieprogramma ikkje tok makta frå instituttstyra etter innføringa av Kvalitetsreforma. Ingen av dei gjekk heller inn for å leggja ned fakulteta og overføra meir makt til institutta.

Upopulært

Men i synet på valde eller tilsette instituttstyrarar kom det fram klare meiningsskilnader mellom dei tre kandidatane. Kristian Mollestad slo fast at dagens ordning ikkje var perfekt.

- Vervet som instituttstyrar går ofte på omgang mellom dei vitskapleg tilsette fordi det er upopulært. Det er slett ikkje sikkert at demokratiet i dette tilfellet fører til at den beste alltid blir valt som styrar, konstaterte han. Og han fekk støtte frå Hanne Skjølås Nygaard.

- Det er ikkje alltid like opplagt at ein flink fagperson vil bli ein flink leiar. Med tilsette instituttstyrarar vil det bli lettare å plukka ut den personen som har dei beste leiareigenskapane, konkluderte ho. Hanna Ekely var slett ikkje samd med dei to motkandidatane sine.

- Den tilsette leiaren skal likevel ha forskarkompetanse i høve til det fagmiljøet han eller ho skal leia. Difor trur eg at legitimiteten til vedkomande raskt vil forsvinna, spådde ho. Alle tre var opptekne av å representera alle dei teknisk-administrativt tilsette ved UiO om dei blei valde inn i det nye kollegiet. Difor lova alle tre også å halda eit eige forum med representantar for dei andre fagforeiningane før kvart møte i Kollegiet.

Mot markadstilpassing

Under innleiinga av møtet understreka Hanna Ekeli at det var viktig å kjempa mot forsøka på å driva marknadstilpassing av universitetet.

- Det skal ikkje vera slik at marknaden skal bestemma kva det skal forskast på og kva fagtilbod universitetet skal gi. Dersom det blir meir marknadstilpassing kan det i ytste konsekvens føra til oppseiingar ved UiO.

Kristian Mollestad var også oppteken av dei tilsette sine kår ved universitetet.

- Som kollegierepresentant foreslo eg å fornya omstillingsavtalen for dei tilsette. Diverre fekk eg ikkje fleirtal for det forslaget. Eg kan i alle fall lova at eg vil sitja i Kollegiet for å ta vare på dei tilsette sine interesser, sa han.

Kompetanseheving

Hanne Skjølås Nygaard lova å tryggja kvar einskild arbeidsplass om ho blei vald.

- Det må vera viktig for universitetet å satsa på kompetanseheving av dei tilsette. Me lever jo trass alt av å gi utdanning, så då må det også falla noko tilbake på dei tilsette. Det bør også opprettast fleire plassar i universitetet sine barnehagar, meinte ho. Fristen for å stemma er 26. november klokka 16.00.

Emneord: Kollegievalget 2002, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 20. nov. 2002 10:41 - Sist endra 10. des. 2008 15:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere