Kurs og stipend

Forrige Innhold Uniforum nr. 11 2000


Kurs og stipend


Kvinneuniversitetetets Forskningsfond

utlyser stipend på kr. 50 000 for år 2001. Tema: "Jenters oppvekstvilkår. Er jenterollen i endring?"

Søknadsfrist: 16. oktober 2000. Søknaden sendes til Kvinneuniversitetet, boks 130, 2340 Løten. Nærmere opplysninger: Trine Eklund, tlf./faks 22 14 30 62, e-post: t-eklun@online.no

Gaver til Forskningsfondet mottas med takk. Bidrag over kr. 200 gir rett til skattefradrag (personnummer skrives på giroen). Kontonr. 0813.03850.385.

Søknader til Norges forskningsråd for 2001

Området for industri og energi inviterer bedrifter og forskningsmiljøer til å fremme forslag til næringsrettede FoU-prosjekter innenfor to hovedkategorier:

Brukerstyrte prosjekter utgjør den største kategorien. Fortrinnsvis ønskes søknader fra ulike koalisjoner av bedrifter i samspill med kunnskapssektoren bare unntaksvis fra enkeltbedrifter alene innenfor følgende felt: Marine ressurser - Teknologi; Naturgass; Tjenesteyting; Ufødt og nytt næringsliv; Etablert næringsliv.

Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning skal bidra til langsiktig, næringsrettet kompetanseoppbygging. FoU-resultatene skal være allment tilgjengelige. Søknader fremmes av forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter) i samarbeid med aktuelle brukere, og 20-50 % av prosjektkostnadene må være brukerfinansiert. Søkere bes belyse prosjektets betydning for fremtidig næringsvirksomhet og verdiskaping, og tilknyttet undervisning innenfor følgende felt: Bioteknologi; Materialteknologi; Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT); Energi og petroleum; Produktivitet, markedsføring og kompetanseledelse. Generelt vil Forskningsrådet i sin vurdering av søknadene legge vekt på næringsmessig relevans og verdiskaping samt vitenskapelig kvalitet. Videre vektlegges internasjonalt FoU-samarbeid og samspill mellom bedrifter og mellom næringslivet og kunnskapssektoren.

Søknadsfrist: 1. oktober 2000.

Nærmere informasjon og søknadsskjema finnes på http://www.forskningsradet.no/fag/ie eller ved henvendelse til Forskningsrådet, tlf. 22 03 70 00, fax 22 03 70 01, e-post: info@forskningsradet.no.

Stipend for teknisk tilsatte i forskningsmiljøene

For 2000 er det avsatt kr. 150 000 kroner som Opplæringskomiteen ved Universitetet i Oslo skal fordele i stipend til teknisk personale, som arbeider i forskningsgruppene og er tilsatt ved UiO. Dette som ledd i kompetanseutviklingstiltak for denne gruppen. Det maksimale beløp det kan søkes om for hver enkelt, er kr. 15 000.

Stipendet er ment å være en støtte til faglig vekst og utvikling og gis til faglige kurs, møter/kongresser i inn- og utland. Det faglige innholdet i kurset må være relevant. Søkere som er medforfatter på publikasjoner eller poster som skal presenteres, vil bli prioritert.

Hvem kan søke

Teknisk personale som er tilsatt ved UiO og arbeider innen laboratorie- og forskningsvirksomhet. Stipendene er beregnet på dem som ikke har naturlig tilgang på andre støtteordninger.

Nærmere om stipendvilkårene

Stipendet gis som et engangsbeløp og skal gå til dekning av utgifter i forbindelse med møtet eller kongressen. Etter at reisen er avsluttet, skal det gis en kort rapport innen en måned, for at arbeidsgiver skal få del i nytten av å gi stipend til denne type kompetanseutviklingstiltak.

Søknaden må ha opplysninger om:Navn, stilling, ansettelsesforhold og ansiennitet; nærmeste overordnede og telefoner; arbeidsområde; oversikt over kostnader og beløpet det søkes om; anbefaling og attestasjon fra nærmeste overordnede; kopi av kurs og kongress/møteprogram.

Søkeren må bruke eget søknadsskjema, kontakt Kristin Kjølstad: kkjolsta@uio-pop.uio.noAndre søknader blir ikke vurdert.

Søknadsfrist: 15. september 2000.

Søknaden sendes til Organisasjons- og personalavdelingen, Opplæringskomiteen, postboks 1071 Blindern. Mer informasjon: Maje Siebke, tlf. 22 8/5 12 04.

Introduksjonskurs for nytilsatte

Det blir sendt personlig invitasjon til alle nytilsatte. Påmelding til introduksjonskurset skjer ved at kontorsjefer/administrative ledere gir melding om nytilsatte siste halvår. På bakgrunn av denne navneliste sender Opplæringskomiteen ut invitasjon til kurset. Tilsatte som ikke har hatt anledning til å delta tidligere, kan sende egen søknad direkte til Opplæringskomiteen.

Høstkurset vil arrangeres onsdag 20. september 2000 kl. 8.45-15.

Sted for kurset er Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema fås ved henvendelse til Kristin Kjølstad, UiO,

tlf. 22 85 63 81, mail: kristin.kjolstad@admin.uio.no, fax 22 85 70 87

Påmeldingsfrist er fredag 25. august 2000.

Kurs i forberedelse til pensjonisttilværelsen

Det er sendt personlig invitasjon til tilsatte født i 1938. Tilsatte født før 1938 som ikke har deltatt på kurset tidligere, kan søke Opplæringskomiteen om å få delta på kurset.

Kursets formål er å forberede den enkelte til overgangen til pensjonisttilværelsen. Kurset har en grundig gjennomgang av pensjoner og arv og skifte. For å kunne nyttiggjøre seg de tilbud som finnes og for å kunne forberede seg på forandringer, er det vesentlig at tilsatte får benytte seg av et slikt kurstilbud så tidlig som mulig før pensjonsalderen inntrer. En del forandringer kan kreve lang forberedelse. Dette gjelder særlig økonomiske forhold.

Kurset vil arrangeres onsdag 25. og torsdag 26. oktober 2000, kl 9.00-15.
Sted for kurset er Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema fås ved henvendelse til Kristin Kjølstad, UiO, tlf 22 85 63 81, mail: kristin.kjolstad@admin.uio.no, fax 22 85 70 87.

Påmeldingsfrist er fredag 22. september 2000.

Kurs i notatskriving

Deltakerne får hjelp til å bygge opp et presist budskap med en logisk struktur fra helhet til deler. Kurset arrangeres onsdag 11. og onsdag 25. oktober 2000, kl. 9-16. Sted for kurset er Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema hos Kristin Kjølstad, tlf. 22 85 63 81, mail: kristin.kjolstad@admin.uio.no, fax 22 85 70 87.

Påmeldingsfrist er fredag 1. september 2000.

Samarbeid og kommunikasjon

All kommunikasjon handler om å ville noe, enten det er på saksplanet eller personalplanet. Dette kurset handler om å få større gjennomslagskraft på saksplanet ved å ta i bruk effektive metoder på personalplanet. Det er definitivt ikke et how to do-kurs, men fokuserer på din vilje til å endre deg for å få frem en endring i en totalsituasjon, enten det er i en arbeidsgruppe, en vennegjeng eller med din ektefelle.

Kurset arrangeres torsdag 21. september, fredag 22. september og torsdag 21. oktober 2000, kl. 9-16. Sted for kurset vil de to første dagene være et kurssenter i nærheten av Oslo, mens den siste dagen vil foregå på Kringsjå kurssenter.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema fås ved henvendelse til Kristin Kjølstad, UiO, tlf 22 85 63 81, mail: kristin.kjolstad@admin.uio.no, fax 22 85 70 87.

Påmeldingsfrist er fredag 25. august 2000.

Utviklingsprogram for medarbeidere tilknyttet førstelinjetjenesten

Rolleavklaring med hensyn til krav og forventninger. Profesjonalitet – ansvar og initiativ i servicerollen. Hva er service? Hvordan yte riktig service? Samarbeid og kommunikasjon. Stress og personlig mestring i jobbsituasjonen.

Kurset arrangeres onsdag 4. og torsdag 5. oktober 2000, kl. 9-16. Oppfølgingsdag torsdag 7. desember 2000, kl. 9-16. Sted for kurset vil være Kringsjå kurssenter.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema hos Kristin Kjølstad, tlf. 22 85 63 81, mail: kristin.kjolstad@admin.uio.no, fax 22 85 70 87.

Påmeldingsfrist er fredag 1. september 2000.

Kurs i radioaktivitet og strålevern

Generelt om stråling. Forskjellige typer stråling. Hvordan stråling vekselvirker med omgivelsene. Doseberegning og tillate stråledose. Deteksjon av stråling, måling av stråledose. Strålevern ved arbeid med ioniserende stråling. Behandling av radioaktivt avfall. Praktiske øvelser.

Kurset arrangeres 20.-22. september 2000. Sted for kurset er Kjemisk institutt, Avdeling for kjernekjemi. Oppmøte i Kjemiresepsjonen kl. 9.00 første kursdag.

Nærmere informasjon og påmelding til HMS-seksjonen v/Elena Larsen, tlf. 22 85 71 39 eller mail elena.larsen@admin.uio.no.

Påmeldingsfrist er tirsdag 5. september 2000.


Forrige Innhold Uniforum nr. 11 2000

Publisert 24. aug. 2000 11:53 - Sist endra 1. sep. 2014 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere